Hotărârea nr. 135/2019

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Scolii Gimnaziale nr 190”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/738/02.07.2019;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.07.2019

PREȘEDINTE

ff *

Cosmin-Constamtin

.U


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Nr. 135 /08.07.2019


Diana Anca ARTENE

2-a WCZ.-S1! aiIL, A#'/0£.


Bensficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI                                                              (*

Revizi e 01: cuprinzând Bctualizsrea devizului general și a devizelor pe obiect cu prevederile O.U.G. 114/2016 și Instrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.04.2019 j ( DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții


"LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 190"in mit lei i mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,7582 /EUR

19%


din data de


30 mal 2019


Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA      |

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei            |

lei              1

euro

1

2

3

4

5            I

6 I

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Ob(jnerea terenului

o.oooj

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000]

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițiată

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru retocarea/prolecția utilităților

0,0001

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,0001

0,000

0,000

0.000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utUiită^lor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

15.000,000

3.152,453

2.850,000

17.850,000

3.751,419

2.2.

Canalizare

15.000,000

3.152,453

2.850,000

17.850,000

3.751,419

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

20.000,000

4.203,270

3.800,000

23.800.000

5.001,891

2.4.

Alimentare cu agent termic

18.000,000

3.782,943

3.420,000

21.420,000

4.501,702

2.5.

Alimentare cu energie electrică

22.000,000

4.623,597

4.180,000

26.180.000

5.502,081

2.8.

Telecomunicații [telefonie, redio-tv, etc.)

5.000,000

1.050,818

950,000

5.950.000

1.250,473

2.7.

Alte ti puri de re lele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2,9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitari

35.000,000

7.355.723

6.650,000

41.650,000

8.753,310

TOTAL CAPITOL 2

130.000,000

27.321,256

24.700,000

154.700,000

32.512.295

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice. fologrammetrice, topografice ți de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

1. Studii de teren

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

2. Raport privind Impactul asupra mediului

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,600

0,000

0,000

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

5.045,400

1.060,359

750,500

5.795,900

1.218,087

1. cbținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. obținarea/prelungirea valabilității autorizației de construfre/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.2.

3. abținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri ți branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

795,400

187.164

0,000

795,400

167,164

4. obținere aviz sanitar, sanhar-veterinar ți fitosanitar

200.000

42,033

0,000

200.000

42.033

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală ți adresa

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu ți înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

100,000

21,016

0.000

100,000

21,016

9. alte avize, acorduri ți autorizații solicitate prin lege

3.950,000

830,146

750.500

4.700.500

987,674

33.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditu! energetic al clădirilor

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

Proiectare - TOTAL, din care:

80.408,625

16.898,959

15.277,639

95.688,264

20.109,761

1. tema dc proiectare

0.000

0,003

0,000

0.000

0,00 D

2. studiu do prefezabUtale

0,000

0,000

0.000

0.000

o.coo

3.5.

3, sorim de fezabBitete/dccijmeolape de avttato a tacrariar de Entervenți ți ctaÂz General

28.272J 25

5.52 f ,442

4.801,704

31283,826

6.570.518

4. documentați tehnice necesare h> vederea obținerii aviiutorfeconJurilortautortzațlilor

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

S.vedScorea tehmcăoe calitatea proiecte tui tehnic șlacetaBlor <te execuție

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

54.130,500

11.377,517

10705.035

04.422,435

13.539,245

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

37^

lusfatQeqțui de proiect pentru obiectriul de inwstiji

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Asistență teRMîcă-T^TAL, din care:

121.458.719

25.526.190

23.077,157

144.535.875

30.376,166

l.așjștenta tehnică c^partea proiectantului

3.380,000

706,149

638,400

3.998,400

840.318

3.8, /

' .■CCfiSPchțadu de execuția lucrărilor

3.360,000

7O0J4S

036,400

3.998,400

&40.318

JJMftețu pMkiparea proMtonteiul la fazele Induse în programul ■WtefctAHlutxțibr da execuții

0.000

0,000

0,000

O.00C

0,000

Șantiq^ fJ

118.098,719

24.020,041

22.438,757

140.537,4751          29.535.849TOTAL CAPITOL 3

206.912,744

43.465,508

39.105,295

246.018,039

51.704,014

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.757.345,462

999.820,407

903.895,638

5.661.241,100

1.189.786,285

42.

Montaj utilaje tehnologice

904.356,435

190.062,720

171.827,723

1.076.184,158

226.174,637

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți funct. cu montaj

260.006,020

54.643,777

49.401,144

309.407,164

65.026,095

4.4.

Utilaje fără montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

434.371,320

91.289,000

82,530,551

516.901,871

108.633,910

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

6.356.079,237

1.335.815,905

1.207.655,055

7.563.734,292

1.589.620,926

Capitolul 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

142.758,720

30.002,673

27.124,157

169.882,876

35.703,181

5.1.

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

113.234,040

23.797,863

21.514,468

134.748.508

26,319,219

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

29.524,680

6.205.010

5.609,689

35.134.369

7.383,962

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

63.708,721

13.389,248

12.104,657

75.813,378

15.933,205

1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

9,000

0,000

2. Cola aferentă ISC pentru controlul calilății lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Iepe 10/1995)

28.958,509

6.086,022

5.502,117

34.460.826

7.242,366

5.2.

3. Cola aferentă ISC pentru centralul statului în amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.791.702

1.217,204

1.100,423

6.892,125

1.448,473

4. Cota aferentă Casai Sociale a Constructorilor- CSC

28.958,509

6.086,022

5.502.117

34.460,628

7.242,366

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construlre/des ființare

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

803.159,038

168.794,720

152.600,217

955.759,255

200.865,717

5.4.

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

1.009.626,478

212.186,642

191.829,031

1.201.455,509

252.502,104

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

62.

Probe tehnologice ți teste

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

7.702.618,459

1.618.809,310

1j463.289.381

9.165.907,840

1.926.339,338

din care C+M

5.904.935,937

1.241.002,046

1.121.937,828

7.026.873,765

1.476.792,435

întocmit' ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C, CONCRETE DESK3N SOLUTIONS K.R.L

S.C.YARDUAN SH.L.

S.C. BAUSTARKS.R.L.

S.C. BiG DiviS^wN CONSUL hfiu &JLL»

PROIECTANT ELABORATOR                        __

YARDMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parte^Oft^oluntari, Jdâj^foy, Remania Tel:+4 0730 557 500    ZiT             O'epsKiw