Hotărârea nr. 133/2019

Hotărârea nr. 133 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor cai de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P. 17.1/216/07.06.2019, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.l 7.1/217/07.06.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P. 17.1/218/07.06.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 1/2 din data de 30.05.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”, art. 81, alin. (2), lit.”i” și art. 115 alin. (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe un teren situat în șos. Giurgiului nr. 109A, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă drepj^ljj^construire,

\\ WO

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

Nr. 133 /10.06.2019