Hotărârea nr. 132/2019

Hotărârea nr. 132 privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanţării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Investiții, cu nr. P.9.1/636/07.06.2019 și

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București-Ilfov din data de 07.06.2019 transmisă Sectorului 4 al Municipiului București;

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Codului civil;

în temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit ”q”, art. 81 alin.(4), și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă, de principiu, asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov”.

Art.2 Se aprobă modelul protocolului ce urmează a se încheia între Sectorul 4 al Municipiului București cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov", conform Anexei la prezenta.

Art.3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 prin Sectorul 4 al Municipiului București, de a se asocia cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării^finaețg comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pcj ’ ** Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov”.


Art.5 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4. Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

Nr. 132 /10.06.2019

ANEXALA

HCLS4 Nr/^.#..^.2O19

MODEL

PROTOCOL DE ASOCIERE

 • I. Părțile:

1. SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București, Tel/. +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90, CF RO 4316422, reprezentat prin Primar - Daniel BĂLUȚĂ;

2 Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București-IIfov cu sediul în Calea 13 Septembrie nr.135, sector 5 București, CIF 33949746, reprezentată legal prin Inspector Șef Colonel Doctor Inginer - Orlando Cătălin ȘCHIOPU,

Numite în mod colectiv „părți/părțile”, au convenit încheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. Obiectul protocolului

Art.l Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc între SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București-IIfov în scopul finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local "Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-IIfov”.

 • III. Durata protocolului

Art. 2 Durata de derulare a prezentului protocol de asociere este de la data semnării acestuia de ambele părți până la recepția finală a lucrărilor.

 • IV. Drepturile și obligațiile părților

Art.3 Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București-IIfov va sprijini organizarea și desfășurarea în bune condiții a organizării de șantier și lucrărilor prevăzute în obiectul prezentului protocol, cu respectarea prevederior legale.

Art.4 Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-IIfov va sprijini organizarea de către SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI a lucrărilor, prin punerea la dispoziție a accesului în spațiul aferent lucrărilor, pe durata de valabilitate a protocolului.

Art.5 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura organizarea și derularea activităților/lucrărilor de reparații, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.6 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, va asigura mijloacele și dotările necesare

Art. 8 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura finanțarea lucrărilor de reparații cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobate.

Art. 9 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Dea Iul Spirii” București-Ilfov va contribui la finanțarea lucrărilor de reparații cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobate.

Art. 10 Părțile vor stabili ulterior, prin act adițional, în baza proiectului tehnic realizat, valoarea lucrărilor de reparații necesare.

 • V. Principiile de bună practică ale protocolului

Art. 11 Partenerii contribuie la realizarea activității lor, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art. 12 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

Art.13 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art. 14 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

 • VI. încetarea protocolului

Art.15 Prezentul Protocol inceteaza prin:

 • a)  îndeplinirea obiectului

 • b)  denunțarea unilaterală cu respectarea unui preaviz de 30 de zile

 • c)  acordul scris al Părților.

Art.16 Neîndeplinirea din culpa exclusivă a prevederilor stabilite, conduce la rezilierea protocolului, o parte putând cere rezilierea printr-o simplă notificare adresată celeilalte părți cu 30 zile înainte, doar dacă încălcarea Protocolului nu a fost remediata de partea în culpă în termen de 30 de zile de la data primirii notificării scrise.

Art.17 Protocolul de asociere încetează prin declanșarea oricărei proceduri judiciare împotriva oricăreia dintre părți, în legătură cu falimentul, lichidarea, reorganizarea sau incapacitatea de plata a acesteia.

 • VII. Alte clauze

Art. 18 Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art.19 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de legislația română în vigoare.

 • VIII. Forța majoră și cazul fortuit

  Art.20 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlaturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpa și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forța majora.


Art.21 Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.


Art.22 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlaturat care ia nas omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.

Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

IXXîtîgii

Art.23 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial și material.

X. Dispoziții finale

Art.24 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art.25 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Art.26 Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință a părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol s-a încheiat în........exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte,

astăzi data de.....................

Părțile semnatare ale protocolului: