Hotărârea nr. 131/2019

Hotărârea nr. 131 privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.11.2./703/29.05.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 92/30.06.2011 privind aprobarea "Repartizării locuințelor din Șoseaua Vitan Bârzești numărul 20, bloc Z.I. 2, Sector 4 (fostă Șoseaua Olteniței, numărul 219, bloc Z.I. 2, Sector 4)”;

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 91/2018 privind aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul

A.N.L.";

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările^' ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea locuinței vacante, din Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 2, construită pentru tineri, destinată închirierii, conform Anexei, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art 2 Primarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ĂRTENE

Nr. 131 /10.06.2019

Lista privind repartizarea locuințelor devenite vacante, din Șos. Vitan Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii

Nr. crt.

Număr dosar/dată

Punctaj

Număr apartament

1

38152/08.12.2010

70

48