Hotărârea nr. 130/2019

Hotararea nr. 130 privind aprobarea schimbului locuintei sociala detinuta de catre .................., titularul Contractului de inchiriere nr. 7895/05.02.2019, pentru unitatea locativa situata in Bucuresti, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 3, apartamentul nr. 75, Sector 4, cu locuinta sociala libera de contract situata in Bucuresti, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, parter, apartament nr. 22, Sector 4


e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului locuinței socială dețin

titularul Contractului de închiriere nr. 7895/05.02.2019, pentru unitatea locativa situată în

București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3,                           Sector 4, cu locuința

socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3^m^£ ecto r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P. 11.2/715/31.05.2019, al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Solicitările nr. 22518/29.03.2019 și nr. 22485/29.03.2019, ale domnului

privind schimbarea locuinței;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 341/13.12.2018 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4;

Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 868, art. 1763 și art. 1777 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod Civil;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4), art. 115 alin. (1) lit.b) publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată.


HOTĂRĂȘTE:

Art.l


Se aprobă schimbul locuinței socială deținută de


cu


Contract de închiriere nr. 7895/05.02.2019 pentru locuința socială situată în București, Aleea

Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3


Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în

București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3


Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București , să semneze

contractul de închiriere, care se va încheia cu beneficiarul prevăzut la art. 1.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Diana Anca ARTENE

Nr. 130 /10.06.2019