Hotărârea nr. 13/2019

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Analizând referatul de specialitate nr. 182/14.01.2019 al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere adresa cu nr. 1633091/4 din 23.08.2018 a Inspectoratului General al Politiei Române adresată Consiliului Local Sector 4, precum și adresa nr. 7/ 10.01.2019 a Euroinvest Intermed S.R.L.;

Având în vedere reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației, in activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 163/15.12.2011 privind înființarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 2.146 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de 5 ani, pentru spațiul situat în incinta Centrului Comercial Grand Arena Berceni, București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor să semneze contractul de comodat, actele adiționale și operațiunile ce decurg din derularea contractului.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019

TE DE ȘEDINȚĂ,♦ CoMim^Constabtin BARBĂLĂU


Contrasemnează SecretaruLSectorului 4


Diana Ănca ARTENE


Nr. 13/22.01.2019