Hotărârea nr. 129/2019

Hotărârea nr. 129 pentru modificarea Anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind

stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.6.1/1164/03.06.2019;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

  • -  Adresa nr. 2546/22.05.2019 a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 prin care se solicită modificarea coeficientului de salarizare pentru funcția de conducere de Director General, funcție prevăzuta la poziția nr. 1 a anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4;

  • -  Procesul verbal privind consultarea reprezentanților salariaților Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

  • -  Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Guvernului României nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

  • -  Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr.3440/20.12.2018 prin care s-a stabilit indemnizația lunară unică a Viceprimarului Sectorului 4, începând cu data de 01.01.2019;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică coeficientul de salarizare și salariul de bază, prevăzute la poziția nr. 1 a Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, după cum urmează:


Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 129 /10.06.2019