Hotărârea nr. 126/2019

Hotărârea nr. 126 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr.27398/04.06.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ,

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 80/17.12.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a imobilului situat în Str.Aliorului nr. 6A din Sectorul 4;

Ținând seama de Lista anexa la H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, poziția 5358;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 135/29.08.2013 privind delimitarea imobilelor (construcții și teren) proprietatea privată a Municipiului București aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3, art. 81 alin. (2), lit. f) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

/

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București privind adoptarea unei hotărâri pentru trecerea imobilelor construcții în suprafață totală de 332 mp. situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București, din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării acestora, conform Anexei la prezenta.

Art.2. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea demolării imobilelor construcții în suprafață totală de 332 mp. situate în str. Aliorului nr. 6A, finalizarea procedurilor de casare.


Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

Nr. 126 710.06.2019


//QâSy IgQ //<}. 00 JiQiQANCEI

>/ t*:,niKw«’<-»\ <J » KM ItreiTtW >i XA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 220249 București Sectorul 4A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Aliorului, Nr. 6A, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

220249

1.298

BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

220249-C1

Loc. București Sectorul 4, Str Aliorului, Nr. BA, Jud. București

S. construita la sol:234 mp; Clădire administrativa, Parter, beton, fără C.p.e, nu are lift

Al.2

220249-C2

Loc. București Sectorul 4, Str Aliorului, Nr, GA, Jud, București

S. construita la sol:98 mp; Magazie, Parter, din tablă, fără C.p.e, nu are lift

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

37006 / 09/12/2013

Act Administrativ nr. 176, din 28/11/2013 emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 (act administrativ nr. 80/17-12-2012 emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 4; ACT ADMINISTRATIV NR 186/08.06.2008 EMIS DE CGMB; ACT ADMINISTRATIV

NR 135/29.08.2013 EMIS DE CLS 4; HOTARARE 135/29.08.2013 EMISA DE CL

SECTOR 4; act administrativ nr. 37006/2013 emis de OCPIB;);

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATEpana la depunerea extraselor de pe inventarul centralizat atestat de Guvern in condițiile legii conform art 40 al 5 dinLegea 7/1996 rep,, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117

B2

Intabulare, drept de ADMINISTRAREpana la intabuiarea definitiva a dreptului de proprietate in favoarea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Al, Al.l, A1.2

1

1) DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

C. Partea III. SARCINI .


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.


Pagina 1 din 3


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

220249

1.298

BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt.

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.298

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

.. Destinație . construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

220249-C1

construcții administrative si social culturale

234

Cu acte

5. construita la sol;234 mp; Clădire administrativa, Parter, beton, fără C.p.e, nu are lift

A1.2

220249-C2

construcții anexa

98

Cu acte

S. construita la sol:98 mp; Magazie, Parter, din tablă, fără C.p.e, nu are lift


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

8.194

2

3

37.4


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

_ Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

3

4

33.994

4

5

12.82

5

6

0.846

6

7

2.469

7

8

1.574

8

9

22.217

9

10

1.85

10

1

23.743


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru,


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare. In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 100 RON, -Chitanța interna publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 22-05-2018

Data eliberării,

/ /2 3 MAI 2015Pagina 3 din 3