Hotărârea nr. 125/2019

Hotărârea nr. 125 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ”

9

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr360/Fl/03.06.2019 al Serviciul Achiziții Publice -Direcția Investiții și Achiziții Publice - Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/30.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR,, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Nr. 125 /10.06.2019

ANEXA LA HCLS4 nr

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“PROIECT DE EXTINDERE SI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR”

Imobil situat în Str. Covasna nr. 8A, Sector 4

Lucrările de construcție a centrului constau în extinderea și remodelarea clădirii și a centrului de zi pentru educația copiilor în vederea realizării unui centru multifuncțional, bine echipat și modem, destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 18, cu scopul de a crește capacitatea infrastructurii actuale și de a desfășura activității sportive/educative și de asistență socială ce vor conduce la înbunătățirea relației dintre grupul ținta și comunitate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.839.295,95 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          1.614.977,64 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

1.943,43 lei/mp

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 10 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

36 luni

CAPACITĂȚI (IN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE):

S construită desfășurată= 830,99 mp;

Regim de înălțime: S+P+1E

Curs euro/lei: 4,7612 lei,

Valoarea construcției este de 408,18 euro/mp