Hotărârea nr. 124/2019

Hotărârea nr. 124 privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Raportul comun de specialitate nr.R9.1/635/07.06.2019, întocmit de Direcția Economica și Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare


de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Râiffeiggn Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor pubJj^^sÂFĂb^s^Wal, modificată și completată;                                                    ff__

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/02.10.2018 pentru modificarca/K^coiriwâ^i^l-lCLS^ nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat™^ (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/18.03.2019 pentru modificarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 62/15.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 69/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 101/15.05.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art 45 alin (2) lit. b), art. 81 alin. (1) lit. d), ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art J. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Cori nr. 296/ 31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/31.10.2017, rămân valabile.

Art.IIL Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Investirii vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 124 710.06.2019

Anexa la HCLS4 nr.124/10.06.2019 inlocuieste Anexa la HCL 296/31.10.2017

Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL S4 indicatori tehnico-economici

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana finanțate din creditul BCR nr. 305 din 27.12,2017

138 743 813

1

Supralargîre Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18 399 720

249/2.10.2018

2

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou iMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52 096 161

116/10.06.2019

3

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15 182 063

249/2.10.2018

4

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

35 337 071

71/24.04.2019

5

Amenajare parcare Piața Big Berceni

17 728 798

105/10.06.2019

Co-finantare proiecte finanțate din creditul CEC nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017

267 601 059.07

1

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalîmentara Berceni-Sudului

61 139 905

319/20.11.2017

2

Reabilitare / Modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Giurgiului

86 286 430

96/15.05.2019

3

Bloc 16, Sos. Berceni, nr. 15

1 205 131

288/24.10.2017

4

Bloc M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116

5 067 797

288/24.10.2017

5

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6

1 832 375

288/24.10.2017

6

Bloc 12B, scările 1+2, Str. Alunisului nr. 1 / B-duI Brancoveanu, nr. 2

2 864142

335/13.12.2018

7

Bloc 129, Sos. Berceni, nr. 51

1 996 520

316/20.11.2017

8

Bloc 6, Str. Nitu vasile, nr. 50

1 038 286

316/20.11.2017

9

Bioc 35, Bd. Alexandru Obregia, nr. 35

5 883 976

316/20.11.2017

10

Bloc O, Sos. Giurgiului, nr, 113-115

1 379 527

316/20.11.2017

11

Bloc A18, Str. Reșița, nr. 18

1 798 555

316/20.11.2017

12

Bloc 130, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 53

2 373 392

316/20.11.2017

13

Bloc 20, Str, Ciochina, nr. 3

1 974 500

335/13.12.2018

14

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1 563 958

316/20.11.2017

15

Bloc 2, sc. 1-3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3 985 476

239/13.09.2017

16

Bloc II-32, sc. 1-2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 30A

4 038 792

335/13.12.2018

17

Bloc II-33, Sc. 1,2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 36A

3 948 163

335/13.12.2018

18

Bloc B7, Sc. 1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 18

8 663 478

335/13.12.2018

19

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 38-40

2 715 475

334/13.12.2018

20

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 36

1 943 888

334/13.12.2018

21

Bloc 2, Sc. 1,2,3,4, Nitu Vasile, nr. 42

3 917 487

334/13.12.2018

22

Bloc 3, Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr. 44

3 197 953

334/13.12.2018

23

Bloc 5, Nitu Vasile, nr. 48

3 258 210

334/13.12.2018

24

Bloc 36, Sc. 1-2, Nitu Vasile, nr. 28

3 728 322

334/13.12.2018

25

Bloc 4, Nitu Vasile, nr. 46

3 273 275

334/13.12.2018

26

Bloc F1, Str. Podarului, nr. 2-4

1 872 613

334/13.12.2018

27

Bloc F3, Str. Podarului, nr. 6

935 247

334/13.12.2018

28

Bloc M2, Raula Mara, nr. 15

1 054105

334/13.12.2018

29

Bloc M4, Raula Mara, nr. 10

1 054 105

334/13.12.2018

30

Bloc 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3

4 391 601

334/13.12.2018

31

Bloc E4, Vatra Dornei, nr. 9

2 090 275

334/13.12.2018

32

Bloc 5, Huedin, nr. 1

1 994 284

335/13.12.2018

33

Bloc 4, Huedin, nr. 3

1 975 552

335/13.12.2018

34

Bloc F4, Vatra Dornei, nr. 7

927 580

334/13.12.2018

35

Bloc 16, Sos. Olteniței, nr. 204-210

1 382 942

335/13.12.2018

36

Bloc 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10

5 545 955

335/13.12.2018

37

Bloc 102, Sc. 1, Gheorghe Ion, nr. 9

2 766 975

334/13.12.2018

38

Bloc 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2 793 031

334/13.12.2018

39

Bloc 6, Olteniței, nr. 81

8 701 591

334/13.12.2018

40

Bloc M1. Alexandru Obregia, nr. 6

5 080 651

335/13.12.2018

41

Bloc II 30, Alexandru Obregia nr. 22A

2 443195

288/24.10.2017

42

Bloc 11/31, Sc. A,B, Alexandru Obregia nr. 28A

3 516 344

334/13.12.2018

Total valoare de investiție a obiectivelor de interes public local

406 344 873