Hotărârea nr. 123/2019

Hotărârea nr. 123 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificarile și completarile ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând act de:

Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

Raportul de Specialitate comun nr.P.8.3./3525/14.05.2019 și nr. P.9.1/478/14.05.2019 intocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. ’ și ”g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la prevederile art. 29 lit(f) din Legea achizițiilor publice nr. 95/2016;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art 81 alin (2) lit.d, precum și ala art. 1 lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și c ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2017) cu modificările si completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotărâre.

ArtlI. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

Nr. 123 /10.06.2019

Anexa ta HCLS4 nr. 123/10.06.2019 iniocuieste Anexa la HCL138 / 31.0S.2017

Nr. Crt

Denumire obiectiv de Investiții

Valoare investiție RON - TVA inclus

HCL S4 indicatori

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana

215 388 831.86

1

Amenajare parcare statia metrou - IMGB - Sos. Berceni

4 704117.11

336/28.11.2017

2

Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brancoveanu, inclusiv sens giratoriu intersecția cu Tumu Măgurele si Lulea

12172 827.22

231/20.09.2018

3

Amenajare parcare sol Str. Alunisului

1 465 248.86

336/28.11.2017

4

Amenajare parcare sol Str. Izvorul Rece

1 530 333.27

336/28.11.2017

5

Amenajare parcare spic Sos. Berceni - tronson 1 (Pta. Sudului - Str. ton iriceanu)

12 741 573.40

249/2.10.2018

6

Amenajare parcare spic Bd. Obregia

13 767 081.36

153/14.06.2018

7

Amenajare parcare spic Bd. Tineretului

5 427 233.73

336/28.11,2017

8

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

35 337 071,21

71/24.04.2019

9

Amenajare parcare Piața Big Berceni

17 728 797.90

105/10.06.2019

10

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

17457 463.45

72/24.04.2019

11

Amenajare parcare Ia so! Sos. Olteniței nr. 9

7 379140.00

222/17.08.2017

12

Supralargire Str. Tumu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)                                      |

18 399 719.78

249/2.10.2018

13

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire). Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52 096161.41

116/10.06.2019

14

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15182 063.16

249/2.10.2018

Co-finantare Programului de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de Investiții

163 825 868.86

15

Bloc 19, Str, Cercetătorilor, nr, 3

1 423 988.80

238-13.09.2017

16

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1 370 326.34

238-13.09.2017

17

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiu Iu i,nr. 119

2 426 674.18

238-13.09.2017

18

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1 314 895.26

238-13.09.2017

19

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

4381 807.00

206-25.07.2018

20

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu.nr. 97

3 866 294.53

238-13.09.2017

21

Bloc 107, Sos, Berceni,nr, 39

2 880 314.08

238-13.09.2017

22

Bloc 2B, Sos, Giurgiului,nr. 127

7 424 258.00

239-13.09.2017

23

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

3 367 704.76

238-13,09.2017

24

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1 365453.60

238-13.09.2017

25

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr, 35

1 643 341.21

238-13.09.2017

26

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitre, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

3 325 560.91

238-13.09.2017

27

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1 590 963.36

238-13.09.2017

28

Bloc 1, sc. 1, Sos. Oltenitei.nr. 218

1 360 831.64

238-13.09.2017

29

Bloc 8, Sos. Oltenitei.nr. 220

3 045 983.50

238-13.09.2017

30

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

8 394 256.40

206-25.07.2018

31

Bloc 1, sc. 2, Sos. Oltenitei.nr. 188

1 043 219.45

238-13.09.2017

32

Bloc 12C, Str. Alunisului, Nr, 3

3 041 227.59

68-30.03.2018

33

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2142 012.48

68-30,03.2018

34

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2 373 391.85

316 - 20.11.2017

35

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2 461 754.72

68-30.03.2018

36

Bloc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

1 991 726.00

68-30.03,2018

37

Bloc 4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7 596 506.20

68 - 30.03.2018

38

Bloc 2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129

8 806 000.03

68-30.03.2018

39

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2 161 297.99

68-30.03.2018

40

Bloc 10-14, Bd. Alexandre Obregia, Nr. 10-14

6192 843.66

68-30.03,2018

41

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos, Berceni, Nr. 41

3 250 870.26

68 - 30.03.2018

42

Bloc 109, sc, 1, Sos, Berceni, Nr. 43

1 011 740.86

68-30.03.2018

43

Bloc Amiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

2 209 837.02

68 - 30.03.2018

44

Bloc P1,Str. Costila, Nr. 2

835 209.21

68-30.03.2018

45

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1 507230.85

68-30.03.2018

46

Bloc M1/1, sc, 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5 566 868.35

68-30.03.2018

47

Bloc A8, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

4 553432,16

68 - 30.03.2018

43

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

6 992 169.12

68-30.03.2018

49

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2 852 784.35

68-30.03.2018

50

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

4 074 797.71

68-30.03,2018

51

Bloc 10, Str. Tumu Măgurele, Nr. 31

1 312 835.05

68-30.03.2018

52

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr, 46-50

3 168 639.67

316-20.11.2017

53

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2 040 886.53

68 - 30.03.2018

54

Bloc OD1, Bd. Alexandre Obregia, Nr. 4

5 854 848.18

68-30.03,2018

55

Bloc OD2, Bd. Alexandre Obregia, Nr. 8

6 095182.52

68-30.03.2018

56

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr, 25

5 887155.80

68-30.03.2018

57

Bloc I5, sc. 1,2,3, Bd. Alexandre Obregia, Nr. 31

3 972 085.52

68-30.03.2018

58

Bloc M1/1, sc. 1-7, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114

10 235 403.41

68-30.03.2018

59

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 99

2 727 195.14

68 - 30.03.2018

60

Bloc 1, sc. 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188

2 684 063.61

68-30.03.2018

TOTAL

379 214 700.71