Hotărârea nr. 122/2019

Hotărârea nr. 122 privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

privind modificarea Anexei Ia HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții si al Direcției Economice, P. 9.1/578/29.05.2019, P.8.3/4173/28.05.2019;

  • -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

  • -  art.20, alin.(l), lit.”f’ si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a Împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

  • -  Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea imprumuturilor interne si externe pentru investiții;

  • -  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

  • -  art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;


Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 213/2018 privind aprobarea unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074j^Oei?rR^C^ asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficia d nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Reffomil 20JM| Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. 49/ 18.03.2019 rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării
In temeiul prevederilor art 45 alin (2), art 47, art 81 alin.(2) lit.b) si art 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările

ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei prevăzută la Art. 2 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018 cu modificările si completările ulterioare, raman valabile si nemodificate.

Art.III. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica, Direcția de Investirii si Direcția Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 122 /10.06.2019

Anexa Ia HCL S4 nr. 122/10.06.2019

Nr. crt.

Proiecte depuse in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Total proiect

BLOCURI DE LOCUINȚE - 59 blocuri de locuințe

75,272,523.25

54,916,454.86

130,188,978.11

1

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1

COD SMIS 117577

12,236,633.37

8,374,620.01

20,611,253.38

2

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2

CODSMIS 117578

8,845,489.76

6,018,381.71

14,863,871.47

3

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4

COD SMIS 117589

7,734,636.63

5,309,273.48

13,043,910.11

4

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8

COS SMIS 117679

11,324,192.69

7,881,324.09

19,205,516.78

5

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3

COD SMIS 117586

8,720,341.48

5,917,049.26

14,637,390.74

6

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6

COS SMIS 117601

13,632,548.95

12,397,995.14

26,030,544.09

7

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5

COD SMIS 117592

12,778,680.37

9,017,811.17

21,796,491.54

SCOLI SI GRĂDINIȚE

39,764,277.10

811,515.86

40,575,792.96

S

Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190

CODSMIS 122764

14,845,972.37

302,979.03

15,148,951.40

9

Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu in bdul. Metalurgiei nr. 89

CODSMIS 123005

24,918,304.73

508,536.83

25,426,841.56

TOTAL GENERAL

115,036,800.35

55,727,970.72

170,764,771.07