Hotărârea nr. 12/2019

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții "amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9.1/42/16.01.2019 întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 403/21.12.2016 privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 4 a imobilelor-terenuri situate în str. Pridvorului nr. 24, str. Secerei nr. 53-55 și str. Secerei nr. 57, sector 4;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările,ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) Ut. i), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”, după cum urmează:

1). Art. 1 se completează și va avea următorul cuprins:

” Se aprobă documentația tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții "amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” -parcaj aferent Parcului Lumea Copiilor, imobil înscris în Cartea funciară nr. 200586, conform Anexei nr. 1 la prezenta.”

2). Art. 2 se completează și va avea următorul cuprins:

” Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic, aferenți obiectivului de investiții "amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvonah sector 4, București” - parcaj aferent Parcului Lumea Copiilor, conform "CentamOTtl lucrări” Anexa nr. 2 la prezenta.”                                              * *


[urUț


Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019


ontrasemnează etarul Sectorului 4Diana An^a ARTENE


Nr. 12 /22.01.2019