Hotărârea nr. 119/2019

Hotărârea nr. 119 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.4/517/06.06.2019 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/ sectorială;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) și j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico economici ai obiectivul de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, conform Anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019Nr. 119 /10.06.2019

W Wlâ.nk..


#^AC0%

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01 cuprinzând actualizarea devizului general șl a devizelor pe obiect cu prevederile O.U.G. 114/2018 și Instrucțiunea A.N.A.P. fir.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT                   II     SRl" */

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții                                j

v-y-            tSe-//


"Construire Grădiniță în Incintă Școlii Gimnaziale nr. 190v


în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7582 /EUR

10%


din data de


30 mai 2019


Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare {inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea uti/iitâților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2.

Canalizare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Alimentare cu paze naturale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radîo-tv, etc.)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Căi ferate industriale

0.000

OjOOO

0.000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnîce, geologice, hidrologice, hldrogeotehnice, fotognammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. Studii do teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Raport privind impachi asupra medhjtui

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3. AHe studii specifice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. cbțineraa/prelunglrea valabilități certificatul de isbanism

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. obținerea/prelunglrea valabiîtățS autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0.000

0.000

’oSoo

....... 0,000

0.000

3. obținerea avizelor și acordtmlor pentru racorduri ți branșamente la rețelele publice de apă, canafizare, gaze, lermoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4. obținere aviz sanitar, sanrtar-veterioarți fitosarâar

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală șl adresa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului în Cartea Fundară

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7. obținerea avizului PSl

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

B. obținerea Acordului de Mediu

0.000

0.000

0.000

O.OOC

0.000

9. alte avize, acorduri și autorizați solicitate prin lege

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3.

Expertiză tehnică

0.000

O.OOC

0.000

O.OOC

0.000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditu! energetic al clădirilor

0.000

0.000

O.OOC

O.OOC

D.000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din carei^5^

80.409

16.899

15.278

95.688

20.110

1. tema de proiectare         O

0.000

0.004

O.OOC

O.OOC

0.000

2. studiu de prefezabiȘ^Mi »11                 t

0.000

o.coc

O.OOC

O.OOC

0.000

3.studiu derezat)(li!jMtddbumenuție<laaKzșFSăkKrtn'Sf intervenții ți deviz genațț                                    U

26.272

S.521

4.991

31.26-

B.571

4. documentații tehacenecesarpn vederea obțin«        M

avizelor/acordurilor/euțfflzaWlor / Ș Z5:    ,'tl J           1

O.OOC

O.OOC

0.00

0.00

0.000
f> verificarea tehnica oe canine a prtnecnuut iehmc'ți a deiairor da execuție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6. prefect tehnic ți detalii da execuție

54.137

11.378

10.286

64.422

13539

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de irtvesfifS

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

118.859

24.980

22583

141.442

29.726

t. asistența tehnică din partea proiectantului

3.360

0.706

0.638

3.998

0.840

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.360

O.7G6

0.638

3.998

0.840

2. pentru participarea proiectantului ia fazele nouse <n programul de control al lucrărilor de execuție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. dîrigenție de șantier

115.499

24.274

21.945

137.443

28.886

TOTAL CAPITOL 3

199.267

41.879

37.861

237.128

49.836

Capitolul 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4,757.345

999.820

903.896

5,661.241

1,189.786

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

904.356

190.063

171.828

1,076.184

226.175

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

260.006

54.644

49.401

309.407

65.026

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

434.371

. 91.289

82.531

516.902

108.634

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

6,356.079

1,335.816

1,207.655

7,563.734

1.589.621

Capitolul 5

Aite cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

124.784

26.225

23.709

148.493

31.208

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

113.234

23.798

21.514

134.749

28.319

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

11.550

2.427

2.194

13.744

2.889

52.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

62.279

13.089

11.833

74.112

15.576

1. Comistoenele ți dobânzile aferente creditului băna”t finanțatoare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calități lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

28.309

5.949

5.379

33.687

7.080

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.662

1.190

1.076

6.737

1.416

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

28.309

5.949

5.379

33.687

7.080

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desfilnțare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

655.535

137.769

124.552

780.086

163.946

5.4.

Cheltuieli pentru Informare ți publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

842.597

177.083

160.093

1,002.691

210.729

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice șl teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

7,397.944

1,554.778

1,405.609

8,803.553

1,850.186

din care C+M

5,774.936

1,213.681

1,097.238

6,872.174

1,444.280

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DE5IGN SOLUTIONS SLRX.

S.C.YARDMANS.ltL.

S.C.BAU STARXS.R.L.

S.C. BIO DIVfSION CONSULTING S.RX.


PROIECTANT ELABORATOR

YARDMAN S.R.L.

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Ora: Tel;+4 0730 557 SOO e-mall; yardmangrup@gmail.com Reg.Com.: 123/3644/2014

CUI; RO 28250562

ttșuntarl, Jud. ilfov, Rproema

* YARDMAH

îW-I

- Q0/4S’7,^fj~r\