Hotărârea nr. 117/2019

Hotărârea nr. 117 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și a Raportului de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 504/04.06.2019;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Aplicând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu aplicarea Instrucțiunii nr. 1 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea Instrucțiunii președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții publice nr. 2/ 2018, privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/ sectorială;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 72/ 29.09.2016, privind aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Lucrări de Extindere și Modernizare Școala Gimnazială nr. 308 (pentru fosta Grădiniță nr. 28), cu sediul în Șoseaua Giurgiului nr. 247 derulat de Direcția învățământ și Tineret Sector 4;

Considerând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 318/ 20.11.2018 privind îndreptarea erorii materiale din HCL 312/13.11.2017 privind modificarea HCL nr. 294/24.10.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții neces obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Ane administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 238/ 20^<$^Q>\8^S aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de exec număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 20


în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), al art. 81 alin. (2) lit. i) și j), precum și art. 115 alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă reactualizarea indicatorilor pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform Anexelor 1-14 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 117 /10.06.2019

Anexa 1 la HCL nr.

BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 4 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

privind actualizarea valorii In conformitate cu OUG 114/2018 si instrucțiunea nr.1 din 11.04.2019

privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor

"LUCRĂRI DE EXTINDERE SI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.308(FOSTA GRĂDINIȚĂ 28)

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

81050,64

15399,62

96450,26

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

0.00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

81050,64

15399,62

96450,26

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționarii obiectivului de investiție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2200,00

418,00

2618.00

3.1.1. Studii de teren

2200,00

418,00

2618,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00


Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6900,00


1311,00


8211,00


3,3Expertizare tehnica


Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor


15000,00


5000,00


2850,00


950,00


17850,00


5950,00


3,5


Proiectare


65000,00


12350,00


77350,00
  • 3.5.1. Tema de proiectare

  • 3.5.2. Studiu de prefezabllitate

  • 3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentatie de avizare a lucrărilor de Intervenții sl deviz general

  • 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorlzatiilor


1000,00

0,00


10000,00


5000,00


190,00


0,00


1190,00

0,00


1900,00


11900,00


950,00


5950,003.5.S. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție


2000,00


380,00


2380,003.5.8. Proiect tehnic sl detalii de execuție


47000,00


8930,00


55930,00Organizarea procedurilor de achizițieConsultanta3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
3.8,


Asistenta tehnica


56000,00


10640,00


66640,00


3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului


36000,00


6840,00


42840,00


3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor


28000,00


5320.00


33320,003.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incw^ In programul deeonuol al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de'Stat In Cpnsjnnrtli * V,

'ut


3.8.2. Dlrigentle de șantier


TOTAL CAPITOL 3


8000,00


20000,00

150100,00


1520,00


3800,00

28519,00


9520.00


23800,00

173619,00


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4,1

Construcții si instalații

3124214,30

593600,72

3717815,02

4,2

Montaj utilaje tehnologice si funcționale de la pc 4.3

0,00

0.00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamentetehnologicebsi funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

1443,00

274,17

1717,17

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3125657,30

. 593874,89

3719532,19

CAPITOLUL 5        Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea creării condițiilor de desfășurare a activitatiî de constructii-montaj.

26255,27

4988,50

31243,77

5.1.1. Lucrări de construcții si instalați) aferente organizării de șantier

0.00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

26255,27

4988,50

31243,77

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52078,97

0,00

52078,97

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului banclil finanțatoare

0,00

6.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatli lucrărilor de construcții

16026,32

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16026,32

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

16026,32

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construi re/desfiintare

4000,00

5,3.

Cheltuieli diverse st neprevăzute

256536,64

48741,96

305278,60

5.4.

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

334870,88

53730,46

388601,35

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instrulrii/scolarizarii personalului in vederea utilizării corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

0.00

0.00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

Se cuprind cheltuielile aferente execuției probelor! încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor,

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3691678,82

701418,98

4393097,80

Din care C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1+4.2+5.1.1)

3205264,94

609000,34

3814255,28

Data: 10.05.2019; 1 euroM.7584 lei

Beneficiar/i nvestitor

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI

SemnăturăBeneficiar: PRIMĂRIASECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Re vizie 01: cupn’nzân d acti/afearea devizului general și a devizelor pe obiect cu prevederile O.U.G. 114/2018ți Instrucțiunea A.N.A.P.Nr. 1/11.04.201$ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

al obiectivului de investiții

"Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunată"

în mii lei / mii euro la cursul BCE           4,7582 /EUR              din data de              30 mai 2019

cota TVA          19%

h

1. Voloareo totală a investiției este:

5.363.858,56 RON

(TVA indus)

, din care TVA este:

856.414,39 RON

1.127.287,33 f

(VAT included)

179.987,05 €

2. Valoarea afemetă C+M este:

4.271.678,31 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

682.032,67 RON

897.750,89 €

(VAT included)

143.338,38 €

li. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

incendiu;

• înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

• înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unul nou (conducte noi, din PPR);

• Instalații detecție indendiu - IDSAI dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

• Instalat!! si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor- hidrant) interiori;

■ Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce Cuprind:

• înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare Instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari ți slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce Cuprind:

• înlocuire tâmplărle exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații ale clădirii existente;

• refacere completă acoperlț/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNrfĂfll DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări C« cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor ți lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de înceoere.

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asocierea formată din                 , prin

S.C. CONCRETE 0ESK3N SOLUTIONS SJU.

S.C.YARDMAN SR1_

S.C.BAUSTARK S.RJ-

S.C.BIDDMSION CONSULȚI NO S.RX.


BAU/// STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rutierii, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov Tel: 0749 998 670,021320 49 4S e-mali: office@baustark.ro Reg.Com.: J23/144/19/01/2016 CUI: HO 30917324Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01 cuprinzând actualizarea devizului general și a devizelor pe obiect cu prevederile O.U.G. 114/2018 și Instrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.04.2019 DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind chettuieiile necesare obiectivului de investiții

"Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șt obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunată"

în mii lei 1 mii euro ia cursul BCE cota T.V.A.


4,7582 /EUR 79%


din data de


30 mai 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA |     Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Miî euro

Mii ței | Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5     j      6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0.000

□,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru rdocarea/protecța ulilrtățifor

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli

pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3,

Alimentare cu qaze naturale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, bIc.)

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.9.

Căi ferale Industriale

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitâti

0X300

0,000

0.000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeolehnice, fotogrammetrlce, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție}

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3. Al le studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport șl cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. oEțmereafpre'ungirea valabilității certificatuui ne urbanism

O.QDO

0.000

0.000

0,000

0.000

2. obținerea/prelunglrea valabiliiăpi autorizației de construlre/desflințara, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-velerinar și fitosanilar

0.00Q

0,000

0,000

0,000

0,000

b. obținerea certificaturi de nomenclatură straaa'a și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

6. întocmirea documentației. obținerea numărului Cadastral provizoriu ți înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSi

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

S. obținerea Acordului de Mediu

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

8. alte aviz*, acorduri șl autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, dm care:

108.952

22,898

20,701

129,653

27.248

1. lima de proiectare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2. studiu de prelezsNIitate

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de fezatnWatedocumentație Ce avizare a lucrsntor de Inlerwnț» și deviz genera!

15,598

7,481

6.754

42,362

6,90!

4. documerealii tehnice necesare in vederea osnnem avizelorfacordurilorfatrtarizațBar

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

5. verificarea tehnică ne calitate a proiectului tehnic și a detalHor de execuție

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

6. proiect tehnic și detaffi de execuție

73,354

15,418

13,937

«7,291

18,345

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3.7,

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

O.0D0

0,000

0,000

1. Managementul da proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOD

2. Audttui fina nclar

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TO^i^tWfl>4

75,193

15,803

14287

89.480

18,805

1. asistența tohrt<^an pala praiectantuiwLO

3/400

0,715

O.64B

4.046

□,B50

1. pe perioada Wbce&ție a lutririlQi

3.4CC

0,715

0,646

4,046

0,860

z. pereni peniqmrea proieaagMut ja^ggajpc.vise >rr Vl programul de contrpfal lucrărilor <}e*xe|m3>  \

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

2. dirigențiedff șantier f                \          H

71,793

15,000

13.641

85,434

17,955

TOTALCAP1TOL3   U „    \ IVFÎTtf /      H

........            ....U ■>                  ............

184,145

38,701

34,988

219,133

46,054

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Conslnrcții și instalații

3.500,314

735,638

665,060

4.165,374

875/410

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

35,628

7,487

6,769

42,395

8,910

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șl tunel, cu montaj

285,687

60,041

54481

339,958

71,449

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,246

0422

1,392

0493

4.6.

Active necorporale

D,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.822,798

803,413

726,332

4.549,129

956,061

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

60.884

12.796

11,568

72,452

15427

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

53,705

11,287

10,204

63,909

13,431

2. Chdluietî conexe org. șantierului

7,179

1,509

1,364

8,543

1,795

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

38,923

8,180

7,395

46,318

9,734

1. Comisioansfo ți aooărwia aferente crecitutui băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul caiitațn lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

17,692

3,718

3.362

21,054

4,425

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,538

0,744

0,672

4,211

0,885

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC

17,692

3,718

3,362

21,054

4,425

5. Taxe pentru acorcu.n, avize conforme ți auto’nzația de consUulre/desființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

400.694

84,211

76,132

476,826

100,211

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

500,501

105,187

95,095

595,596

125,173

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1,

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

6,2.

Proba tehnologice și testa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.507,444

947,300

856,414

6,363,859

1.127,287

din care C+M

3.589,646

754,413

682,033

4.271,678

897,751

întocmit: asocierea formată cin

S.C. CONCRETE DESIQN SOLUTIONS SJiL.

S.C. YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.RX.

S.C. MD DMSION CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK
în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de cota TVA. 19%


30 mai 2019


Nr. cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vhloare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

53,509

11,258

10,178

63,747

13,397

4.1.3.

Arhitectură

144,304

30,327

27,418

171,721

36,090

4.1.4.

Instalații

600,086

126,116

114,016

714,102

150,076

TOTAL I - subcap. 4.1.

797,958

167,702

151,612

949,570

199,565

4.2. (Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

23,947

5,033

4,550

28,497

5,989

TOTAL II - subcap, 4,2.

23,947

5,033

4,550

28,497

5,989

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț care necesită montaj

177,382

37,279

33,703

211,085

44,362

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,246

0,222

1,392

0,293

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

178,552

37,525

33,925

212,477

44,655

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.000,457

210,260

190,087

1.190,544

250,209

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

5.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S Jt.L.

S.C.YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU/// STARK
"Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățămănt Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunată"

în mii lei / mii euro la cursul BCE cotaT.VA


4,7582 /EUR

19%


din data de


30 mai 2019


Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mu lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

57,643

12,114

10,952

68,595

361,024

4.1.2.

Rezistență

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

922,244

193,822

175,226

1.097,471

230.548

4.1 A.

Instalații

644.556

135,462

122,466

767,022

161,200

TOTAL l-subcap. 4.1.

1.624,443

341,399

308,644

1.933,087

752,873

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

11,679

2,455

2,219

13,898

2,921

TOTAL ll-subcap. 4.2.

11,679

2,455

2.219

13,898

2,921

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

108,305

22,762

20,578

128,883

27,086

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - SUbcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

108,305

22,762

20,578

128,883

27,086

Total deviî pe obiect (TOTAL l+TOTAL II+TOTAL III)

1.744,427

366,615

331,441

2.075,868

782,880

întocmit:

ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SAL

S.C. «ROMAN SJtX.

S.C. MU STARK SJtL

S.C. BID DIV15ION CONSULTING S.FLL


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK 5.R.L

Str. Rud«n1, Nr. 38, Chiti li.Jud. Ilfov Tel: 0749 998 670, 021320 49 45 e-ma!l: office@baustark.ro"Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunată"

4,7532 /EUR

19%


din data de 30 mai 2019


în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.

întocmit:   asocierea formată oin

S.C. CONCRETE DE51ON SOLUTIONS SJt.L

S.C. YARDMAN S.R.L.

S.C.BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

1.063,188

223,443

202,006

1.265,194

265,898

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

1.063,188

223,443

202,006

1.265,194

265,898

4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și lunci care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4,

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.-M.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.063,188

223,443

202,006

1.265,194

265.898

PROIECTANT ELABORATOR

BAU/// STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rud«nl, Nr.38, Chitila, Jud. Ilfov Te!: 0749 998 570,021320 49 45 e*mall: officeffbaustark.ro"Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunată”


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de 30 mai 2019 cotaT.V.A.        19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

4.1.2.

Rezistență

14,726

3,095

2,798

17,524

3,683

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

14,726

3,095

2,798

17,524

3,683

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.44.4.+4.5.+4.S.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL II+TOTAL III)

14,726

3,095

2,798

17,524

3,683

întocmit:    asocierea formată din

3.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARD MAN S.R.L.

S C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DMSION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU STARKS.R.L


BAU///

Anexa 3 la HCL nr

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând actualizarea devizului ganaralșia devizelor pe obiect cu prevederile O.UG 114/2018 șt InssvcțftMW A.N.A.P, Nr. 1/11.04.2019 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ai obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "Inșir-te Mărgărite”

in mii lei / mii euro la cursul BCE cotaT.VA.


4.7582 /EUR 19%


din data de


30 mai 2019


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a Investiției este:

5.724.525,11 RON

(TVA indus}

, din care TVA este:

913.999,81 RON

1.203.1X5,274

(VAT inciuded)

192.089,41 €

2. Vatoorea ofemetă C+M este:

4.751-963,45RON

(TVA indus}

, din care TVA este:

758.716,85 RON

998.689,30 £

(VAT Inciuded)

159.454,59 €

11. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.5.I., lucrări ce cuprind:

incendiu;

* înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

* înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unui nou (conducte noi, din PPR);

* Instalații detecție indendiu - IDSAI dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

* Instalații si dispozitive de limitare si stingere a Incendiilor - hidrant! Interiori;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare Instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari $1 slabi;

* modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind;

• înlocuire tămplărie exterioară;

• refacere completă terme-hidro izolații ale clădirii existente;

* refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de Investiții este de 10 luni calendaristice de ia data emiterii ordinului de înceaere.

PROIECTANT ELABORATOR


întocmit:   asociereafqrmatAdin                .prin

l.C. CONCRETE DE8K1N SOLUTIONS $ JLL.

3.C. YAROMAN S.IU.

S.C. BAU STARK S.H.L.

$.C.BIDDMStON CONSULTING S.itL.


BAU STARK S.R.L


BAU/// STARK


Str. Rudeni, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov

Tel: 021 320 49 45

e-mail: office@baurtark.ro

Reg.Com.: J23/144/19.01-2016

CUI: RO 30917324f' I^ÂU/Z// V

PROiEM^RE #Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, nabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 ”înșir-te Mărgărite”

în mii lei / mii euro la cursul SCE 4,7582 /EUR din data de        30 mai 2019

cotaT.V.A.         19%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei I      Mii euro

1

2

3

4

5

6      |         7

Capitolul 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecp'a utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli

pentru asigurarea utililtățjlor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radiotv, etc.J

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețelo exterioare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la relele de utilități

0.000

□.000

0,000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeolehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații superi și cheltuieli pentru obținere de avi2e, acorduri și autorizații ~ TOTAL, din care;

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obțînerea/preiungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungtre» valabilității autorizației de construireMesființara, obținere autoriza^ de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri ți branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, ele.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere avfz sanitar, sarutar-vatarinar șl fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

>. obținerea certificatului de nomenclaturi stradala ți adresa

0,000

0.0D0

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului In Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PS1

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. ale avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

81.999

17.233

15,580

97,579

20,508

1. tema de proiectare

0,000

0.000

0,000

0.000

0.900

2. studiu de prefezaHIItste

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

3. rtudu d* fezabfiiateidocumenla^e de avizare a lucrărilor de intervenții șl devtz general

25,792

5,531

5,090

31,882

5.701

4. oocumarîtalii țeratce necesare in vederea obținem avkelorfacorduriloda utorizațior

D.003

0,000

0,000

0,000

0,000

i. venite»rea lennicS oe caiftate a proiectului lennic țt a detalDor de execuție

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic ți detalii de execute

55.208

11.603

10.489

65.697

13,607

3.6.

Organizarea procedurilor de

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consuHar^f^OT^fcih^r^xx

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

i. Managementul de praîșâțenlru obiectivul de inveKițț/J\\

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar ff

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică-TflTAL, tfin cj^e:^ RvbX       \

83.265

17499

15,820

99.065

20.824

1. asistența lehnlcvpintpsrtea grdqmarflîraL. \      *

’          3.400

0,715

0,648

4,046

0,850

1. pa perioada da          kjbrțribțițp&fțli/ J

3.400

0.715

0.646

4.046

0,650

2. pentru participare» ffeirtjeijkiLi UfcfweJOrcusp in programul da control al luțgjăfllo'Fjiș                 y             t

/ 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. diriqenpede                                   /

79,865

16,785

15.174

95.039

19,974

TOTAL CAPITOL 3

165,264

34,733

31,400

196,665

41,332

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.729,051

783,710

708,520

4.437,571

932,615

4.2.

Montaj utilaj» tehnologice

205,182

43,122

38,985

244,166

51,315

4.3.

Utilaje, «chip. tehn. șt tunet cu montaj

172,286

36,208

32,734

205,020

43,088

4.4.

Utilaje tară montaj și «chip, de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,246

0,222

1332

0,293

4.6.

AcSve necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

4.107,689

863,286

780,461

4.888,150

1.027,311

Capitalul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

67,000

14,081

12,730

79,730

16,756

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

59,013

12,402

11,213

70,226

14,759

2. Cheltuieli conexe org, șantierului

7.986

1,678

t.517

9,504

1,997

5,2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

43,277

9.095

8,223

51,499

10,823

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota ateremâ ISC pentru controim calității lucrărilor ee construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

19,671

4.134

3,738

23,409

4.920

3. Cota aferent ISC pentru controfui statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,934

0,827

0,748

4.582

0,984

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19,671

4,134

3,738

23,409

4,920

5. Taxe pentru aoordun, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

427,295

89,802

81,186

508,481

106,864

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

537,572

112,978

102,139

639,711

134,444

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2,

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.810,525

1.010,997

914,000

8.724,526

1.203,086

din care C+M

3.993,247

839,235

758,717

4.751,963

998.689

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARDMAN S.R.L

5.C. BAU STARK S.R.L

S.C. BtD DIV13I0N CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK

BAU STARK S.R.L

Str, Rudent, Nr.38, Chrtila, Jud. Ilfov

Tel; 0213204945

e-mail: office^'baustîrkro

Reg.Cont: J23/144/19.01,2016Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "înșir-te Mărgărite"


în mii lei / mii eu no la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de cota TVA. 19%


30 mai 2019


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1,1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,734

0,154

0,139

0.874

4,598

4.1.2.

Rezistență

50,275

10,566

9,552

59.827

12,573

4.1.3.

Arhitectură

166,535

35,000

31,642

198,177

41,650

4.1.4.

Instalații

326,350

68,567

62,006

388.356

81,618

TOTAL I - subcap. 4.1.

543,893

114,307

103,340

647,233

140,439

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

172,429

36.238

32,762

205.191

43,124

TOTAL II - subcap. 4.2.

172,429

36,238

32,762

205,191

43,124

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care necesită montaj

159,556

33,533

30,316

189,872

39,904

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șî funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dolari

1,170

0,246

0,222

1,392

0,293

4.6.

Adlve necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

160,726

33,779

30,538

191,264

40,197

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL li+TOTAL III)

877,049

184,324

166,639

1.043,688

223,759

întocmit:   asocierea formata din

S.C. CONCRETE DES1GN SOLUTIONS SRL.

S.C. YAROUAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. HO DWI3ION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU/// STARK
Lucrări de construcții necesare In vederea modernizării, reabilitării ș/ obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "înțir-te Mărgărite”


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR       din data de 30 măi 2019

cota T.V.A        19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții Și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

774,208

162,710

147.100

921,308

193,625

4.1.4.

Instalații

391,675

82,316

74.418

466,093

97,956

TOTAL I - subcap. 4.1.

1.165,883

245,026

221,518

1.387,401

291,581

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

32,752

6,883

6,223

38,975

8,191

TOTAL II - s

ubcap. 4.2.

32,752

6,883

6,223

38,975

8,191

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fund, care necesită montaj

12,730

2,675

2,410

15,149

3,184

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - SUbcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6..

12,730

2,675

2,419

15,149

3,184

Total deviz pe Obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1,211,365

254,585

230,159

1.441,525

302,956

întocmit:   ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS 3.FLL

5.C. YARDMAN SRX.

S.C. BAU STARK 8 JLL.

S.C. BIO DM3ION CONSULTING S.ILL.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU/// STARK


BAU STARK S.R.L
Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "Inșir-te Mărgărite0


în mii lei / mii euro ia cursul BCE cota T.VA


4,7582 /EUR 19%


din data de 30 mai 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mi lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl Instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

1.030,144

216,499

195,727

1.225,872

257,633

4.1.4.

Instalații

0,000

O.CDO

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

1.030,144

216,499

185,727

1.225,872

257,633

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și furiei, care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip tehn și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.-M.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.030,144

216,499

195,727

1.225,872

257.633

întocmit:    asocierea formată din

S C. CONCRETE DESISN SOLUTIONS S.R.L

3.C.YARDMANS.RX.

8.C. BAU 5TAKK S.R.L.

8.C.BID DM8I0N CONSULTING 8.R.L

PROIECTANT ELABORATOR


BAU/// STARK


BAU STARK S.R.LoJ»f!


Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "Inșir-te Mărgărite”

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de 30 mai 2019 cotaT.VA       19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4,1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

989,131

207,879

187,935

1.177,066

247,376

4.1,3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

989,131

207,879

187,935

1.177,066

247,376

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL il+TOTAL III)

989,131

207,879

187,935

1.177,066

247,376

întocmit:   asocierea formată din

S.C. CONCRETE DE5KN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARDMAN S.R.L

S.C. BAU 3TARKS.R.L

S.C. BID DiVISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAUSTARK S.R.L

BAU/// STARK
Anexa 4 la HCL nr.... Jf9.\

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând actuetizerte devizului gen&al și a devizelor pe obiect cu prevederile O.U.G. 114/2018 și Instrucțiunea A,N.A.P. Nr. 1/11.04.2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

ai obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ

Grădinița nr. 225

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota TVA


4,7582 /EUR

19%


din data de


30 mai 2019


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totolS a investiției este:

6.212.867,32 RON

(TVA Inclus)

, din care TVA este:

991.970,41 RON

1305.717,98 £

(VATIncluded)

208.475,98 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

5.182.686,13 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

827.487,70 RON

1.089.211,491

(VATIncluded)

173.907,72 €

II. INDICATORI TEHNIC

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 * OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

Incendiu;

• înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

• înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic a) radiatoarelor ai unul nou (conducte noi, din PPR);

• Instalații detecție indendiu - IDSAI dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

■ Instalații si dispozitive de limitare sl stingere a incendiilor - hidranti Interiori;

■ Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL Z - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:                 ’

* înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curențl tari ți slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire tâmplărie exterioară;

* refacere completă termo-hidro izolații ale clădirii existente;

■ refacere completă acoperiț/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea ți adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

* consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor șl lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de Iticepere.

întocmit:   asooerea formata din                , prin

3.C. CONCRETE DEMON 30LIHI0N» 3.R.L

S.C.YARDMAN 3.R.L.

3.C.SAUSTARK3JU.

S.C. SIO DMStON CONSULTING 3 JtL.


Proiectant elaborator


BAU/// STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudeni, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov Tel: 021320 49 45 e-mall: office@baustark.ro Reg.Com.:J23/144/19.01.2 CUI: RO 30917324Lucrări </« construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționara pentru unitatea de învățămănt Grădinița nr. 225

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,7582 /EUR

19%


din data de


30 mai 2019


Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Miile!

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

centru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea Inițială

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru retocarea/protectia utilităților

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli

pentru asigurarea utiiiltăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.7.

AJte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la relele de utilități

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli penteu studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice șl de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

t. ocțineres/preiungirea valabilități certificatului ce urbanism

0,000

O.OOD

0,000

0,000

0,0 DC

2. obținerea/preiungirea valabilității autorizației de construlre/desfllnțare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

o.coc

0,000

0.000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrici, telefonie, ele.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. Ob|pnere aviz sanitar, sanitar-veterinarși fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obȘnerea certificatului de nomenclatura straua â ți adresa

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului In Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

9. alte avize, acorduri ți autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic at clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

81.255

17,077

15.438

96,693

20,321

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

2. studiu de prefazabHtate

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

X suiou o» tazaDiiiiaie-Cocumeniire oe avizare a literarilor de Intervenții șl deviz general

26.549

5,580

5,044

31,593

6.64C

■>. documentații lannice nteture in vederea ortyneni avlzelariacordurilw/autortzațiitor

0.000

0.000

0,000

0,000

O.CDC

5. verificarea lehntej de carnale a proiectul» te fi rac și a detalfor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

5. proiect tetinic șl detalii de execuție

54,706

11.4B7

10.394

85,100

13,682

3.6.

Organizarea procedurilor da achiziție

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentntțWfcfcwljjiJrift*ti|^

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

2.Auditulfinanciar      ZîAAOMÂN/

0,000

0.000

O.OOD

0.000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTA^fdin Cefe:                \s

90,504

19,021

17,196

107.700

22,635

1. asistența tehnică dlwparfea prolet^ntuluL.        #

\      3.A00

0,715

0,646

4,046

0.850

1. pe perioada de «x^Lfe a tucr*rijpr

\\       3.400

0,716

0,846

4,046

0.650

2. pentru paniapareafcroiecian:u|ur■ «&mcra» \ programul de control al kjnrllorde exKuțl|M%^l ț

1

0,000

0.000

0,000

0.000

CXOD

2. didgon^e d»șanțțr     \ WAĂlv /

.1

87.104

18.306

16,553

103,654

21.784

TOTAL CAPITOL 3        \\*A

'li

171.759

36,097

32,634

204,393

42,956

Capitelul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.097,611

661,168

778,546

4.876,157

1.024,790

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

193,225

40,609

36,713

229,938

48,325

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet cu montaj

173,167

36393

32,902

205,069

43,308

4.4.

Utilaje fără montaj șl echip. de iransp.

0.000

0,000

O.ODO

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,246

0,222

1,392

0,293

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

4.465,173

938,416

848,383

5.313,556

1.116,716

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

73,073

15,357

13,884

68,957

16,275

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

64,363

13,627

12,229

76,591

16,097

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

8,710

1,831

1,655

10,385

2.175

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

47,199

9,920

8,988

56.167

11.804

i. Comisioanele ți dobânzile aferente creoilului băncii finanțatoare

0.D00

0.000

0,000

0.000

0,000

2. Cota alerenta ISC pentru contram calității lucrărilor oe construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

21,454

4.509

4.076

25,530

5.366

& Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,291

0.902

0,815

5,106

1,073

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

21.454

4,509

4,076

25,530

5.366

5. Taxe pentru acoraun, avize conforme și autorizația os conslruire/desHințare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

463,693

97,451

88.102

551,795

115,967

5.4.

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

583,965

122,728

110,953

694,919

146,047

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și toate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

TOTALGENERAL

£.220,837

1.037,242

991,370

6.212,867

1.305.718

din care C+M

4.355,198

915,304

827.488

5.182,686

1.089,211

întocmit: asocierea, formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMANS.R.L

S.C. BAU STARK 5.R.L

S.C. BID WISfON CONSULTING SUL.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

5tr. ftudenl, N r. 38, Chitîia, Jud. Ilfov

Tel: 0213204945
Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de 30 mai 2019 cotaT.VA 19%


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii let

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,965

0,203

0,183

1,148

6,044

4.1.2.

Rezistență

50,275

10,566

9,552

59,827

12,573

4.1.3.

Arhitectură

172,244

36,199

32,726

204,970

43,077

4.1.4.

Instalații

754,080

158,480

143.275

897,355

168,591

TOTAL I - subcap. 4.1.

977,564

205,448

185,737

1.163,301

250,286

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

160,473

33,726

30,490

190,963

40,133

TOTAL II - subcap. 4.2.

160,473

33,726

30,490

190,963

40,133

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

160,437

33,718

30,483

190,920

40,124

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,246

0,222

1,392

0,293

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

161,607

33,964

30,705

192,312

40,417

Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL ll+TOTAL III)

1.299,643

273,138

246,932

1.546,576

330,836

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L,

S.C.YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DMSION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU/// STARK
Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizatei de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de 30 mat 2019 cota T.VA.        19%


Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Tecasamente, sistematizare pe verticală șt amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2,

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

815,555

171,400

154,955

970,511

203.966

4.1.4.

Instalații

426,880

89,715

81,107

507,987

106,760

TOTAL I - subcap. 4.1.

1.242,435

261,114

236,063

1,478.498

310,726

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

32,752

6,883

6,223

38,975

8,191

TOTAL II - subcap. 4.2.

32,752

6,883

6,223

38,975

8,191

4.3.

Utilaje, echip. tehn, Și funct. care necesită montaj

12,730

2,675

2,419

15,149

3,184

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț, care nu necesita montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

12,730

2.675

2,419

15,149

3,184

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.287,917

270,673

244,704

1.532,622

322,101

întocmit:

ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS 5.R.L

S.C. YA ROMAN S.R.L

S.C. BAU 8TARKSJ?.L.

S.C. BID DtVIBlON CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK
Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V. A


4,7582 /EUR

19%


din data de 30 mai 2019


Nr. ort

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mu euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

o.ooc

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

O.ODO

0,000

0,000

4.13.

Arhitectură

904,548

190,103

171,864

1,076,412

226,223

4,1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

904,548

190,103

171,864

1.076,412

226,223

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț, care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și Funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL H+TOTAL III)

904,548

190,103

171,864

1.076,412

226,223

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

în mii tei/mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de 30 mai2019 cota T.V.A.         19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii (el

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1 i.

Rezistență

073,064

204,503

184,382

1.157,946

243,358

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

973,064

204,503

164,882

1.157,946

243,358

4.Z    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL IEI - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

973,064

204,503

184,882

1.157,946

243,358

întocmit:   asocierea formată din

S C. CONCRETE ClSSIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YAROMAH 3.R.L.

S.C. BAU STARK S-R-L

S.C. BK> «VISION CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU/// STARK


Str. Rtidtnl, Hr. 38, Chltill, JucL Ilfov
Anexa 5 la HCL nrBeneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând acfuâ&a/ea devizului general ți a devizelor pe obiect cu prevederile O.U.G. 114/2018 ți Instrucțiunea A.NA.P. Nr. 1/11.04.2019 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

ai obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" - Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota TVA.


4,7607 /EUR 19%


din data de


13 mai 2019


întocmit:   asocîereaformatâ din

S.C. CONCRETE DES IGN SOLUTIONS S.RX.

S.C. YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BD DIVIS ION CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudenl, Nr. 3B, Chitită, Jud. Ilfov

Tet:O2132049 45

e-rnall: offlce® batista rk.ro
1, INDICATORI ECONOMICI

2. Valoarea totală a Investiției este:

2.762.272,05 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

441.035,03 RON

580.223,936

(VAT induded)

92.640,80 €

2. Valoarea afemetă C+M este:

2.240.883,56 RON

(TVA indus)

, din care TVA este:

357.785,13 RON

470.704,63 €

(VAT Induded)

75-154.52 €

G

|

§

3

1

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBJÎNEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA Pil., lucrări ce Cuprind;

Incendiu;

• înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

■ înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unul nou (conducte noi, din PPR);

• Instalații detecție Indendiu - IDSAI dotata cu centrali adresabili de detecție incendiu;

■ Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor - hldranti interiori;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DEÎNVÂȚĂMÂNT, lucriri ce cuprind:

• înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari țî slabi;

* modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRI! UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire tămplărie exterioară;

• refacere completă termo-hldro izolații ale clădirii existente;

• refacere completă acoperi;/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DEÎNVÂȚÂMÂNT, lucriri ce cuprind:

• consolidarea ți adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

■ consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice de Io data emiterii ordinului de înceaere.

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:   asocierea form at K din                .prin

SC. CONCRETE PESJON SOLUTIONS 3.R.L

S,C< YARDMAN SJLL.

S.C.BAU&TARKS.RT.

S.C.BIDDrVISIDN CONSULTING SJt.L.


BAU/// STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudeni, Nr. 38, Chltlla, Jud. Ilfov Tel; 0749 998 670,021320 49 45 e-rrull: offlce@baustark.ro Reg.Com.: J23/144/19/01 CUI: RO 30917324


aV±OBIOHdLucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Pansehița" - Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7507 /EUR din data de        13 mai 2019

cota T.VA.        19%

Nr. crt

Oenumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

MB euro

Mii lei

Mii lei

Mîî euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilrUlțtor

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtățiior necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețete exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

2.S.

Drumuri de acces

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

2.9.

Cât ferate industriale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrlce, topografice și de slabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Report privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații -TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

i. obțineres'preungirea valabilității certificatului c« urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obțneres/pralur^irea valabilității autonzațtet Ce constmlFe/desființare, obținere autorizații de scoatere din arcuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,009

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă. wnaEzare. gaze, termcficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar șl fitosanîtar

0,000

0,000

0,000

0.000

aooo

3. obțnaraa certificatului nomenclatură stracau și adresa

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obțlrrerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciara

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0.000

0,000

o,coc

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0.000

0.000

0,000

O.CK

9. alte avize, acorduri și autorizații sortitele prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și audltul energetic el clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

30,530

6,413

5.801

36,331

7.631

1. tema de proiectare

0.000

0,000

0,000

0.000

o.o-x

2. studiu deprefezablitate

0,000

0,000

0.000

0,000

D.OOC

3. studiu ce tezsi»irtsiaMocumanUit>e ce avizare a lucrârtor oa Intervenții și devtt general

9,975

2,095

1,895

11,871

2,493

4. Caeumantațu itnmce necesare in vederea obținem avizeforrecofdbrilodautorEațiîlor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

s.ven^carMtehnKă decalate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

B. proiect tehnic și detaB de mcuUțL^c^7^7...

20.555

4.318

3.905

24/480

5,138

3.6.

Organizarea procedurilor de appffițieftQ JVtZi j

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanț^TBTAL, din cere;

\ 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de pratacț^ntru oblectlvuUtaliw^ilțfi   T

\\ 0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

2. AudiUiI financiar      //   .      f .

* \\ 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistențâ tehnică - TOTf

-,dincar<:            \

U 39,062

8.205

7,422

46.484

9,764

1. asistența tehnici dini

■ i      1,400

0.294

0,266

.1,666

0,350

1. pe perioada deexecuț

wz /

ii      1.400

0,294

0.208

1,686

0,350

2. pentru participarea prorfe^t^j^tetelErinQusa^CCv zs. % programul da contrat al kjcririlo^p<Jax4pbțe1( n lt , oC»        '

$ 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigențiede șantier            tyț Pl

f       37,662

7,911

7,156

44.818

9,414

TOTAL CAPITOL 3

69,592

14,618

13,223

82,815

17,395

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1.

Construcții ți instalații

1.840,329

386,567

349,653

2.189392

460,015

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

14,937

3,138

2,838

17,775

3,734

4.3.

Utiiaje, cchlp, tehn. șl luncț. cu montaj

137,155

28,810

26,059

163,214

34,284

4.4.

Utilaje fără montaj și echlp. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.S.

Dotări

0,648

0,136

0,123

0,771

0,162

4.6.

Active nacorporate

0,000

0,000

0,000

0,00 D

0,000

TOTAL CAPITOL 4

1.993,069

418,650

378,683

2.371,753

498,194

Capitolul 5

A/te cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

31,565

6,637

6,003

37398

7,898

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

27,829

5,848

5,266

33,117

6.956

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3,766

0,791

0.716

4,482

0,941

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

20,714

4,351

3,936

24.650

5,178

1. Comiaaarwie și dobânzile aferente creditului bănat finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2. Cofa Jricreniâ ISC pentru controul calității lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf. Lega 10/1995)

9.415

1,978

1,789

11,204

2.354

3. Cota aferentă isi pentrui controw statului In amerizarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,883

0.396

0.358

2,241

0,471

4. Cote aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9.415

1.978

1.7B9

11,204

2,354

5. Taxa pentru acorduri, avize conforme și autorizația de canitnjireÂfMființare

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

208,288

43,327

39,191

245,457

51,559

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

258,575

54,315

49,129

307.705

64,634

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice șl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.321,237

487,583

441,035

2.752,272

580,224

din care C+M

1.883,095

395,550

357.788

2.240,884

470,705

întocmit ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C, CONCRETE DE8KÎN SOLUTIONS S.R.L.

SX.YARtJMANSAL.

S.C. BAU STARE S.R.L

S.C. BIDDMSION CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAU/// STARK


BAU STARK S.R.L

Str. RudenL Nr. 38, Chttila, Jud. Ilfov

TeL 0749998 670,021320 49 45 «-maiî; Office® ba u sta rk. ro         i

Rrj.Com.: 123/144/19/01/2016 _ I CUI; RO 30917324           _J


STA**8 *11


7

\\ proiectare /)Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța” - Corp A


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7607 /EUR din data de cotaT.V.A. 19%


13 mai 2019


Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

47,517

9,981

9,028

56,545

11,878

4.1.3.

Arhitectură

91,849

19,293

17,451

108.30D

22,959

4.1.4.

Instalați

319,526

67,118

60,710

380,236

79,870

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

458,892

96,392

87,189

546,082

114,706

4.2.    |Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

8,321

1,748

1,581

9,903

2,080

TOTAL II -subcap. 42.

8,321

1,748

1,581

9,903

2.080

4.3,

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

77,843

16,351

14,790

92,633

19.458

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,648

0,136

0,123

0,771

0,162

4.6.

Active necorporate

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap, 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

78,491

16,487

14,913

93,404

19.620

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

545,704

114,627

103,684

649,388

136,406

întocmit:


ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C. CONCRETT DESKJN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMANSXL

S.C. BAUSTARKSR.L

S.C. BtD DIVtSlON CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU/// Str. Rudeni, Nr. 38, Chitlh, Jud. Ilfotf /

Tri: 0749 998 670,021320 49 45     ‘

0 lîAJRK offcegbauflarkg—

fUl.Com.:J23/14X/19/01/M16

CUI: RO 30917324


'glsAU/// fl STAWigjpr îl

PROIECTARE /


Lucrări de construcții necesare în vedere* modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" ■ Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE      4,7607 /EUR din data de 13 mai 2019

cotaT.VA.        19%

întocmit asocierea formată din

S.C. CONCRETE DE3IGN SOLUTIONS S.R.L S.C.YARDHANSJLL S.C. BAll STARK S.R.L

S.C. BtD DtVBlON CON3ULT9JGSJI.L


Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

MII euro

Mii lei

Mii lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.15.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1,3.

Arhitectură

262,575

55,155

49,889

312,464

65,634

4.1.4.

Instalații

339,268

71564

54,461

403,729

84,804

TOTAL I - subcap. 4.1.

601,843

126,419

114,350

716,193

150,439

45.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

6,616

1,390

1,257

7,873

1,654

TOTAL II - subcap. 4.2.

6,616

1,390

1557

7,873

1,654

4.3.

Utilaje, echip. tehn și fund, care necesită montaj

59,312

12.459

11,269

70,581

14,826

4.4.

ifolaje, echip. tehn. țr funcj. care nu necesită montaj șt echip. detransp.

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

59,312

12,459

11563

70,581

14,826

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

667,771

140,267

126.876

794,647

166,918

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU///

STARK


Cj'

4' RMJ         V

F [bau/// STARK]


Str. Rude ni, Nr. 38. Chitila, Jud. ilfov Tel: D749 998 670,02132049 45 «-rniîl: offlceJ9bMKtirk.ro „ Reg. Corn.: J23/144/:

CUI: RO 30917324


Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând tctualrzare) devizului ganera! șf a devizelor pe obiect cu pmnderiltC.U.G. 114/2018 ț! Instrucțiunea A.N.A.P, Nr. 1/11.04.2019 DEVIZ OBIECTUL 3 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" ■ Corp A

în mii lei f mii euro la cursul BCE cota T.V.A


4,7607 /EUR

19%


din dala de     13 mal 2019


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

235,778

49,525

44,797

280.573

58,935

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

235.776

49,525

44,797

280,573

58,935

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - SUbcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echip. de tranșp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - SUbcap. 4.3,+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

Total devi2 pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

235,776

49,525

44,797

280.573

58,935

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța” - Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE      4,7607 /EUR din dala de 13 mai 2010

cota TVA       19%

Nr. crt

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii auro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamenle, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

543,818

114,231

103,325

647,144

135,035

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalați

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap, 4.1.

543,818

114,231

103,325

647,144

135,935

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj șl echlp. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

TOTALII!-

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

543,818

114.231

103,325

647,144

135,935

întocmit:


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


ASOCIEREA FORMATA DIN

S.C. CONCRETE DE31GN SOLUTIONS S.R.L

S.C. YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. 0fD DMSK3N CONSULTING S.R.L.


BAU STARK S.R.L ar. Fudenl, Nr. 3Î, Chrtfa, Ju T»l; 0749 93» 670,021320 Hrwih ofncegbaustiriuo Itet.CwTu

CUt RO 3G9173M

au///

TA»k] II

O1ECTARE 7Anexa 6 la HCL

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cupdnzândacfui/ăarea dtewzv/w general p a darâatorpeotiiec/cu pniv»<J»rtte O.U.G. 114/2Q1B și Instrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.04.2019 INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

al obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitări! și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța” ■ Corp B

în mii lei l mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,7607 /EUR 19%


din data de


13 mai 2019


întocmit:   asqciereaformatAdin

S.C. COSCRETț DESICN SOLUTIONS 5.R.L

S.C. YARDMAN S Jt.L

S.C. BAU STARK SAL.

S.C. BID DIVIS ION CONSULTING SAL.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudtnl, Nr. 38, Ovllla, Jud. II

Tel: 0749 998 670,021320 49 45. e-m all: oftice# ba usrark.ro Het.Com.: 123/1^4/19701/2016

CUI: HO 30917324BAU1///* —

3 o

Q %

“J

1. Valoarea totală a investiției este:

863.541,62 RON

(TVA Indus)

, din ca re TVA este;

138.674,71 RON

182.439,903

(VATinduded)

29.129,06 €

2. Valoarea afernetâ C+M este:

733.509,81 RON

(TVA inclus)

,din care TVA este:

117d.J5,01 RON

254.076^4 6

(VAT included)

24.600,38 €

G

i

1

1

3. Prin prezentat proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

incendiu;

> înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

* înlocuirea sistemului de alimentare cu agenttermical radiatoarelor cu unu! nou (conducte noi, din PPR);

• Instalații detecție indendlu - ID5AI dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

■ Instala ti) si dispozitive de limitare si stingerea incendiilor- hldranti interiori;

• Montarea Iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

■ înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare Instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari $i slabi;

■ modernizare echipamente aferente Instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucriri ce cuprind:

• înlocuire tâmplărie exterioară:

• refacere completă terma-hidro izolații ale clădirii existente;

• refacere completă acoperiț/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea ți adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare o serviciilor și lucrărilor oferente obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice de ta data emiterii ordinului de începere.

întocmit:    asocierea formată din                , prin

s.c. Concrete desioh Solutions sjll.

S.C.YXRDMANSJLL

S.C. IAU STAR* SJLL

S.C BID DMStON CONSULTING SJLL


BAU/// STARK


PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L.

Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov Tel: 0749 998 670,021320 49 45 e-mall: office@baustark.ro Reg.Com.: 123/144/19/ CUI: RO 30917324


Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01 cuprinzând acteaftzarca                 a dmzfeefor pe otvoct cu provenite O.UG. 114/2018 ți tn$tmcțiimeaA.NA.P.Nr. 1/11.04.2019

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări tio construcții necesare în vederee consolidării, modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației da funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 188 “Panseluța”* CorpB

în mii lei / mii euro la cursul BCE cotaT.VA


4,7607 /EUR 19%


din data de


13 mai 2019


Nf. cri.

Denumirea capitolelor ^i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Miile!

Mit ture

Mii Iei

Mii lei | Miieuro

1

2

3

4

5

6     |       7

Capitolul 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea Ea starea inițială

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru teiocaree/protecția utilităților

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli

centru asigurarea utfSItățjlw necesare obiectivului

2.1.

ABmantare cu apă

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.4.

Afimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, ele.)

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

2.7.

Afle tipuri de relele exterioare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

2.0.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.10

Cheltuieli aferente racordării la relele de utilități

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice. geologice, hidrologice, hkfrogeotehnice, fotogremmctrice, topografice șl de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de Investiție)

•0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice ,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentași suport ți cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizași - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

1. cbțnereafpreiungtrea valabilități certificatului de urbanism

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

k cbțner»B/preUngtrea vsîabiiitâța autorizației at constmiFt/destiințare. obținara autorizații da scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3. obținerea avizelor ți acordurilor pentru racorduri ți branșamente ta rețelele publice de apâ. canalizare, gaze, termoticare. energie electrică, telefonie, «Ic.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar sanltar-veterinar șl fitosanitar

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

5. obținerea cerufcaitUuf de nomenclatura stradală șt adresa

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

6. întocmirea documentarei, obținerea numărului Cadastral provizoriu ți înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0.000

D.OOO

0.000

0,000

9. alte avize, acorduri șl autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expedtel tehnică

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic aii clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0.009

3.5.

Proiectare-TOTAL, dtn care:

9,658

2,029

1,835

11,493

2.414

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,900

2. studiu da prefezebiMate

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

3. studiu de fezabritxte/docunicntate de avizare a lucrărtordB interul n|S ți deviz general

3.156

0,863

0,600

3,755

0,7K

4. documentații tennice necesare in vederea obțneni avKtior/acordurilor/autoriEatlor

0.000

0.000

0,000

0.000

o,ooc

5. vtnt.carea tehnica de cedate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

D.OOO

0,000

0.000

0,000

0.009

0. proiect tehnic și detalii de execuție

6,503

1.366

1235

7,738

1,625

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.7.

Cheltuleti pentru consuB^nțăn^QTAlJciijrGare:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de

D.OOO

0,000

0.000

0,000

0,000

ZAuditulfnaricier/X a *                  Xv

0,000

0,000

O.ODO

0,000

0.000

3.8.

Asistență iehnlcțyTOTAL, dîrLcartri-a. \\

14,628

3,052

2,760

17288

3,631

1. asistență tehnică dln parjrfa pișjieț^ti\il         \\

2.200

0.462

0.418

2.618

0,550

l.pepedoaJ^î(ieaiVtab^#<)g^l \       U

2200

0.462

0.418

2,618

0.560

i. pentru paralgiru proHwniwilWeaye infeuse m I! programul de wnt^Jțf3uyări^ț\Se«Je^pw /        li

0,000

0,000

0,000

0,000

O.WO

2. dirfgențle          "QX                 'V- //

12,326

2.590

2.342

14,670

3,082

TOTAL CAPITOL 3            ~

24,186

5,080

4.595

28,781

6,046

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl Instalații

604,700

127,019

114393

719,593

151,153

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

2,586

0,543

0,491

3,077

0,646

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet, cu montaj

16.478

3,461

3,131

19,609

4,119

4.4.

Utilaje tari montaj șl echip. de transp:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

623,764

131,023

116,516

742,279

155,918

Capitolul 5

A/t® cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

10,342

2,172

1,965

12,307

2,585

i. lucrări <fe construcții aferente organizării de șanb'er

9,109

1,913

1,731

10,840

2271

2. Cheltuieli conexe nrg. șantierului

1,233

0259

0,234

1,487

0,306

5.2.

Comisioane, cote, taxe, coltul creditului

6,780

1,424

1288

8,069

1,695

1. Comisioanele ți oooanziie aferente creditului bânai finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,080

0,000

2. Cota aferentă tSC pentru controlul calității lucrărilor d» construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1905)

3,082

0,647

0,586

3,688

0,770

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.616

0,129

0.117

0.734

0,15<

4. Cota aferentă Casai Sociale a Constructorilor- CSC

3,082

0,647

0,586

3,668

0,770

5, Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

64,795

13,610

12,311

77,106

16,196

5.4.

Cheltuieli pentru informare șî publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

81,917

17,207

15,564

97,482

20,476

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice ți ieste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

729,867

163,311

138,675

868,542

182,440

din care C+M

616.395

129,476

117,115

733,510

154,076

Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obtinerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" - CorpB

din data de 13 mai 2019


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7607 /EUR cota TVA. 19%

întocmit:   asocierea formată din

SC. CONCRETE DES1GN SOLUTIONS S.R.L

S.C.YARDMAN S.RJ—

S,C. BAUSTARK SRL.

S.C. BID DMSIOtf CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAUSTARK S.R.L

BAU/// Str. Rudenl, Nr.38, Chiti ta, Jud. Ilfov

Tel: 0749 998 670,021320 4945

STARK e-tnaii; oftice gțbay

OJlrRO 30917324V

1 "Ț/ 7Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

M» lei

Mn euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți Instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

42,128

8,849

8,004

50,132

10,530

4.1.4.

instalații

78,965

16,587

15,003

93,968

19,738

TOTAL I - subcap. 4.1.

121,092

25,436

23,008

144,100

30,269

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

1,051

0,221

0,200

1,250

0,263

TOTAL II - subcap. 4.2.

1,051

0,221

0,200

1,250

0,263

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și func'. care necesită montaj

3,753

0,788

0,713

4,466

0.938

4.4.

Utilaje, echtp. tehn. șl /uncț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

3,753

0,788

0,713

4,466

0,938

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

125,896

26,445

23,920

149,816

31,469

Lucrări de construcții necesare în vedere» consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" - Corp B

în mii lei I mii euro la cursul BCE 4,7607 /EUR din data de 13 mai 2019 cota TVA,       19%

întocmit; asocierea formată «n

5.C. CONCRETE DEMON SOLUTIONS SAL.

S.C.YARDMANS.Ri.

S.C.BAU STARK SJLL

8.C.MO «VISION CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

Str. Rude ni, Nr. 38, Chțțila, Jud. Ilfov Tel: 0749 998 670,021 320 49 45 // CC e-mill: offlcegbeusteric.ro ftea.Com.; i>Wrt4719/O!/2fllfi.

CUI: RO 30917324SAU///Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

61,652

12,950

11,714

73,366

15,411

4.1.4.

Instalați)

90,933

20.991

1B.987

116,920

24.979

TOTAL I - subcap. 4.1.

161,585

33,941

30,701

192,286

40,390

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1,535

0,322

0,292

1,827

0,384

TOTAL li - subcap. 4.2.

1,535

0,322

0,292

1,827

0,384

4.3,

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care necesită montaj

12,725

2,673

2,418

15,143

3,181

4.4.

Utilaje, echîp. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj și «chip, de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.-M.5.+4.6.

12,725

2,673

2,418

15,143

3,181

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

175,845

36,937

33,411

209,255

43,955

Lucrări cfe construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseiuța” - Corp B

în mlI Iei f mii euro la cursul BCE      4,7607 /EUR din data de 13 mai 2019

cotaT.V.A.        19%

întocmit:   asocierea fotmată din

S.C. CONCRETE DEllONlOLUTIONt SJLL.

•.C.YAROMANSJț.L

S.C.BAU STANKS.R.L.

S.C. 8V DIVMION CCNCULT1NQ S.FLL.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU/SĂ STARKBAU STARK S.R.L

Str. Rudeni, Nr. 38, Chltîla, Jbd. ifâlj Tel: 0745 $98 670,021 320 49 fr-mail: Office®

Ref.Com.:       7I9/âi/2DÎ6

CUI: RO 30917324Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

150,418

31,506

28,579

178,997

37,599

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

150,418

31,598

28,579

178,997

37,599

4.2.    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționate

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL li ~ subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și ftincț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.4.

Utilaje, «chip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL Il+TOTAL III)

150,418

31,596

28,579

178,997

37.599

Lucrări de construcții necesare fn vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 “Panseluța" - Corp B

Tn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,7607 /EUR din data de 13 mai 2019 cotaT.V.A.        19%

întocmit:   asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESK1N SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN 5.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C, BJD D (VISION CONSULTING 3.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

Str, Rudtnț, Nr. 9 8, Chita», JwL flfarZ

TehOT49 95B 670, OM 31049 45 H e-rratt:        taujtark.ro , . _U ,

Comut MSm

CUI: XC 30917324STAS


" profer


PREȘEDINTE

Cosmin Constantin


* Vi

<XRpU\\T’ \\ WWT I


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

171,005

35.046

32,605

204,210

42,695

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALI-subcap. 4.1.

171,605

36.046

32,605

204,210

42,895

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - $Ubcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL HI - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.B.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

171,605

36,046

32,605

204,210

42,895

întocmit; asocierea formatAun

S.C. CONCRETE DESlGNSOLUTlCttSS.fU.

S.C. YAROMANSuRL.

SX. BAU STARK S.R.L

S.C. BID DM5ION CONSULTING SRL


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.

5tr, Rudeni, Nr. 38, Chitite, Juri. Ilfov

Tel: 0749 99S 570,021320 49 45 c-mail: offic*g>bau$tar)cro (iei.Com.: J23/144/19/01/2016 CUI: HO 30917334 «==»
Anexa 7 la HCL nr.....tftâ.. J.         ^..9^

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând acfualfzerw devizului general $f a devizelor pe obiect cu prevederile O.U.G. 11412018 $? Instrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.04.201S INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

âi obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesara în vederea consolidării, modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 262 "Albă ca Zăpada și Piticii"

în mii lei i mii euro la cursul BCE cotaT.VA


4.7582 /EUR 19%


din data de


30 mai 2019


5|

U

1. Valooreo totală a investiției este;

3.496.459,90 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

558.258,30 RON

734.828,276

(VAT included)

117.325,52 €

2. Valooreo afemetH C+M este;

2.781.243,51 RON

(TVA inclus)

,din care TVA este:

444.054,09 RON

584.515,896

(VAT included)

93.326,07 €

g

1

1 g i

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.J., lucrări ce cuprind:

Incendiu;

• înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

• înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unul nou (conducte noi, din PPR);

• Instalații detecție Indendlu - IDSAI dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

* Instalații si dispozitive de limitare si stingere a Incendiilor - hidrant! interiori;

■ Montarea Iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 ■ MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DEÎNVĂȚĂMĂNT, lucrări Ct cuprind:

■ înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari ?i slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRK UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind;

■ înlocuire tâmplărie exterioară;

■ refacere completă termo-hîdro Izolații ale clădirii existente;

* refacere completă acoperiț/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor ți lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit asocierea formata din                , prin

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.H.L.

S.C.YARDMANS.R.L.

S.C. HAUSTARK S.RX.

S.C. BID DMStON CONSULȚI NGSJLL.


BAUSTARKS.R.L


BAU/// STARK


Str. Rudenl, Nr. 38, Chîtila, Jud. Ilfov

Tel: 021 32049 45

e-mall: office@baustark.ro Reg.Com.: J23/144/19.01.2016 CUI: RO 30917324Lucrări de construcții necesare In vederea consolidării, modernizării, reabilitării șI obținerii autorizației de funcționara pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 262 "Albă ca Zăpada și Piticii"

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,7582 /EUR

19%


din data de


30 mai 2019


Nr. crt,

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mti euro

MU lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea $/ amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

o.ooo

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

1.3,

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea [a starea Ireală

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli

pentru asigurarea utililtățitor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radîo-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

O.ODO

0,000

0,000

0,000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

2.9.

Cal ferate industriale

0.000

0,000

0,000

o.ooo

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice șl de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de Investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri șl autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. ODțnerea/prelungire* valaoilitațn certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

o.occ

2. obținerea/prelungirea va'aDtiitățit autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețetele public» de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanîtsr-veterinar ți fitosanrtsr

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

obținerea certificatului de nomenclatura stradafâ șt adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului In Cartea Fundată

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

B, obținerea Acordului de Mediu

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri șl autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

' 0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare-TOTAL, din care:

43.038

9,045

8,177

51,216

10,764

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0.000

0,006

2. Studiu de prefezabiltiata

0,000

0,000

0.000

0.000

0,0 K

3. siucju de rczaHiiualeiaocumentBție de avizare a luertn’or de intervenți și deviz generat

14,062

2,955

2,872

16.734

3.517

4. cocumaniatii tehnice necesare in veoerea ctrtmani avizel or/acordutifor/autorizifildr

0,030

0,000

0.000

0,000

c.ooc

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehrucși a detaliilor de execuție

0,030

0.000

0,000

0.000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

28,976

6,090

5,506

34.482

7.247

3.6.

Organizarea procedurilor de aqbizjție^.--^,.

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultșrjță^

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de pra^Et pi^ruiSwectlviJiWH^iștiîfiîx

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Audilul financiar ff *                      *

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică jffOTAL, dimefif^h."\     * A

48,644

10.223

9,242

57,888

12,165

1. asistența tehij£ă,din partqo ppieșlara^ul\         \

1,900

0,399

0,361

2,261

0,475

1, pe perioada 4|execuție a                  )

1,900

0,399

0.361

2.261

0,475

2. perora particiQirK|^a«iu:v^uMincuseîn programul de control șț^qi^t^țVeagfșwX         w

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOG

2. dlrigențte de                         S4- II

46,744

9.824

8,831

55,825

11,690

TOTAL CAPITOL 3            c&>/5/UL

91,682

19,268

17,420

109,102

22,929

Capitolul 4

Cheltuita

pentru investiga de bază

4.1.

Construcții ți instalații

2.141,690

450,105

406,921

2.548,611

535,625

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

160.950

33,826

30380

191,530

40,253

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț cu montaj

217,555

45,722

41,335

258,890

54,409

4.4.

Utilaje fără montai ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,00 D

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,540

0,113

0,103

0,643

0,135

4.6.

Active necorpCrale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.520,735

529.766

478.940

2.999,674

630,422

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

39,214

8,241

7,451

46,665

9,807

1. Lucriri de conslrucț» aferente organizării de șantier

34,540

7.25S

6.563

41.102

8.538

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

4,674

0,952

0.888

5.562

1.159

5.2.

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

25,329

5.323

4.813

30,142

6,335

1. Comisioanele ți aooinziie aferente creditului băndi finanțatoare

0,000

0,000

0,000

o.coa

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru centratul'cafilâțti'iucră'nlor de construcții 0,5% din C+M (of. Lege 10/1995)

11,513

2,420

2,188

13,701

2,879

3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,303

□.484

0,435

2.740

0,576

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

11.513

2,420

2,185

13,701

2,879

5. Taxe pentru acoraun, avize conforme și autonzația de ccnstruire/desfiînțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

261,242

54,903

49,636

310,878

65,335

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

325,785

68,468

61,899

387,684

81,477

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

61.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

6.2,

Probe tehnologice și teste

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.938,202

617,503

558,268

3.496,460

734,828

din care C+M

2.337,179

491,190

444,064

2.781,244

584.516

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. YAROMAN SRL

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. HD DM310N CONSULTING 8JLL


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK 5. R.L.

Slr. RudenI, Nr.38, Chttiiajud. Ilfov

Tel: 0213204945 e-mail: officejb baustark.ru Kee.Com.: J23/144/19.01.2016/' Cili: FO 30917324©AU?# ©TAKK $Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 262 "Albă ca Zăpada și Piticii"


în mii iei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR cota T.VA 19%


din data de     30 mal 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

83.432

17,534

15,852

99,284

20,866

4.1.4.

Instalații

548,384

115,250

104,193

652,577

137,148

TOTAL I - subcap. 4.1.

631,816

132,785

120,045

751,862

158,014

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice țl funcționale

130,236

27,371

24,745

154,981

32,571

TOTAL II - subcap. 4.2.

130,236

27,371

24,745

154,981

32,571

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți tunet, care necesită montaj

205,745

43,240

39,092

244,837

51,456

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,540

0,113

0,103

0,643

0,135

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4,+4.5.+4.6.

206,285

43,354

39,194

245,479

51,591

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

968,337

203,509

183,984

1.152,321

242,176

întocmit:    asocierea formată din

S.C, CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.RX.

S.C. YARDMAN S.R.L

S.C. HAU STARK S.RX.

S.C. B3D DIVIS ION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU/// STARK
Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționara pentru unitatea de invățămănt Grădinița nr. 2S2 "Aibă ca Zăpada ți Piticii"

în mii iei / mii euro la cursul BCE 4,7582 /EUR din data de 30 mai2019 cotaT.V.A.        19%

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


ASOCIEREA FORMATA OIN

5.C. CONCRETE DES1GN SOLUTIONS 5.R.L.

S.C. VAROMANSJU-

S.C. BAU5TARK3.R.L.

S.C. B1D DMSION CONSULTING SJU-


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tară TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

Mii euro

MH le)

Mii lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

566,009

118,954

107,542

673,550

141.556

4.1.4.

Instalații

299.634

82,972

58,930

356,564

74,937

TOTALI-subcap. 4.1.

865,642

181,926

164,472

1.030,114

216,492

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

30,714

6,455

5,836

36,549

7,681

TOTAL II-subcap. 4.2.

30,714

6,455

5,836

36,549

7,681

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care necesită montaj

11,810

2,482

2,244

14,054

2,954

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III - SUbcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

11,810

2.482

2,244

14.054

2,954

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL H+TQTAL III)

908,166

190,863

172,552

1.080,718

227,127

întocmit:

BAU STARK S.R.L.

Str. Rude ni, Nr. 38, Chitila, Jud, Ilfov

Tel: 0213204945

e-mail: oftice® bamwric.ro

Reg.Com.: J23/144/1S.0UO1&Z

7

’ț- '-X

IbâU///, ’J;


CUI: RO 30917324       #£1

Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 262 "Albă ca Zăpada și Piticii"

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.VA.


4,7582 /EUR 19%


din data de 30 mai 2019


Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

MS euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

622,570

130,641

118,288

740,858

155,701

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL I - SUbCâp. 4.1.

622,570

130,841

118,288

740,858

155,701

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap, 4.2.

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet, care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și ftincț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

. 4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

622,570

130,841

118,288

740,858

155,701

întocmit:   asociereaformatădin

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS 3.R.L

a.c. YARDMAN 5.R.L

5.C. BAU STARE S.R.L

a.C, BID DMMON CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

8TARK


BAU STARK S.R.L

Str. Rudeni, Nr. 38, Oiltîla, Jud. Ilfov

Tel: 02132049 45


e-mall: Office®* ba ustaric.ro

Reg.Com.: J23/144/19.01.2^'

CUI: RO 30917324    /'q'
Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 262 "Albă ca Zăpada și Plăcii"

în mii lei i mii euro la cursul BCE      4,7582 /EUR din data de 30 mai 2019

cota T.V.A.         19%


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,1.2.

Rezistență

21,662

4,552

4,116

25,777

5,417

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTALI-subcap. 4.1.

21,662

4,552

4,116

25,777

5,417

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită monta]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

utilaje, echip, tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

21,662

4,552

4,116

25,777

5,417

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS 3.R.L.

5.C.YARDMAN S.R.L.

S.C. HAU STARK 3.R.L

S.C, aiD D1V1SION CONSULTING SAL


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK
Anexa 8 IaHCL nr.


7 YARDMAN d!

■P. tir. 1/W8&2Q19 f

2 //


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând actualizarea devizului general șl a devizelor pe obiect cu prevederile O.U. G. 114/2018 și Instrucțiune» A

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcțion învățământ Grădinița nr. 253 "Clupercuța” • Corp A

unitatea de


în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V A


4.7S82 /EUR

19%


din data de


30 mai 2019


Nr. crt

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)     [

Mii lei

Mii euro

Mii lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru retocarea/protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtățifor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2.

Canalizare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Te Ie comuni ca (ii (telefonie, radîo-tv, etc.)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Căi ferate industriale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnlce, geologice, hidrologice, hîdrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3. Alta studii specifice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentații suport ți cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. obținerea/pretungirea valabilității certificatului de urbanism

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. obțjnerearprelungirea valabilității autorizației de construire/desfnnțare, obținere autorizați de scoatere din circuitii agricol

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3. obținerea avizelor |l acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar șl fitosanitar

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală ți adresa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6. întocmirea documentației, obținerea număniui Cadastral provizoriu ți înregistrarea terenului Tn Cartea Fundară

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7. obținerea avizului PSI

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8. obținerea Acordului de Mediu

0X00

0.000

0.000

0.000

0.000

9. alte avize, acorduriți autorizații soBcitale prin lege

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3.

Expertiză tehnică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performanțeLenergetic£fi'aCK|jțul energetic aldădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare - TOTAL^tjjn către:           *'1

66.910

14.062

12.713

79.623

16.734

1. tema de profețim*

0.000

O.QOC

0.000

0.000

0.000

2. studiu do prș^zabîitai» f           \         \\

0.000

o.ooc

O.OOC

0.000

0.000

3. studiu de fezabihțatefdocdhne^wwdMAzm a lucnxiorje IntervențHțldeviztțfMra!'     ț                 /            |

21.862

4.59!

4.154

26.01*

5.467

4. documeniaduhQi<^ețmremve<Mea apținen    h

evrzelalacordurifcrAlrHMBdvX. 'tXr --------------------1 Du {-îi                F o,     ff-----

O.COC

0.00C

0.001

O.OOC

0.000

5. verificarea tehnica pe cafttaie a proiectului termic ți a detalii tor da execuție

0.000

0.00D

0.000

0.000

0.000

6. proiect tehnic ți datată de execuțe

45.048

9.468

8.559

53.607

11766

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL din care:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. Managementul de proiect pentru obiecSvul de investiții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Auditu! financiar

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

3.6.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

64.707

13.599

12.294

77,001

10.183

1. asistența tehnică din partea proiectantului

16.800

3.531

3.192

19.992

4.202

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

16,800

3.531

3.192

19.992

4702

' 2. pentru participare# proiectantului le fazele induse in programul de control al JucriWor de execuție

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

2. dirigențle de șantier

47.907

10.068

9.102

57.009

11.981

TOTAL CAPITOL 3

131.617

27.661

25.007

156.624

32.917

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

2236.132

470374

425.245

2,663377

559.745

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

121.799

25.598

23.142

144.941

30.461

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. cu montaj

158.655

33343

30.144

188.799

39.679

4.4.

Utilaje fără montaj șl echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.900

0.189

0.171

1.071

0.225

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

2,519.486

529.504

478.702

2,998.188

630.110

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40.190

8.446

7.636

47.826

10.051

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

35.399

7.440

6.726

42.125

6.653

2. Chattiiafi conexe org. șantierului

4.791

1.007

0.910

5.701

1.198

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25.959

5.456

4.932

30.891

6.492

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.DD0

0.000

0,000

0.000

0.000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul caStățH lucrărilor de construcții 0,5% cSn C+M (cf. Lege 10/1995)

11,800

2.480

2.242

14.042

2.951

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șf pentru autorizarea lucrărilor de construcți

2.360

0.496

0.448

2.808

0.590

4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

11.800

2.480

2242

14.042

2.951

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construfre/desfUnțare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

265.110

55.717

50.371

315.481

66.303

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

331.259

69.619

62.939

394.198

82.846

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

65.

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

2,982.362

626.784

566.649

3,549.010

745.872

din care C+M

2,395.330

503.411

455.113

2,850.443

599.059

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit: asocierea formată dn

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DtVISDH CONSULTING S.R.LYARDMAN S.R.L.

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romanla

Tel: +4 0730 557 500            Js4?::====:::^

e-mall: yardmangruptBKrnail.comz^V^^

Reg.Com.: J23/3644/2014    //&

a,'~2 (HWiM-


Lucrări de construcp'i necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța" - Corp A

în mii lei / mîi euro la cursul BCE           4.7582 /EUR              din data de              30mai 2019

cota TVA.           19%


YARDMAN S.R.L!g

§l

Ș8

1. Valoarea totală a Investiției este:

3,549,010.46 RON

(TVA indus)

, din care TVA este:

556,648.73 RON

745,872.49 €

(VATInduded)

119,088.88 €

2. Valoarea afernetă C+Meste:

£850,442.69 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

455,112.70 RON

599,059.03 €

(VATInduded)

95,648.08 €

y

I e

3 §

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P J.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la

• înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

* înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unul nou (conducte noi, din PPR);

* Instalații detecție indendiu - JDSAI dotata cu centrali adresabilă de detecție Incendiu;

• Instalații sl dispozitive de limitare sl stingere a incendiilor - hldrantl Interiori;

• Montarea Iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind: I

• înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curențl tari îi slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚil DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire tâmplărie exterioară;

* refacere completă termo-hidro izolații ale clădirii existente;

• refacere completă acoperiț/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea si adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor ș< lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de Inceaere.

întocmit:    asocierea formata din                 , prin

S.C. CONCRETE DE3ICH 8OUHJOHS R.R.L.

&C.YARDMAK 3.R.L.

«.C. BAU «TARK S Jt.L

S.C. BD HVISJQN CONSULTIHO B.R.U

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizap'ei de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Clupereuța” - Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4.7582 /EUR din data de

30 mal 2019


întocmit:    asocerea formată din

S.C. CONCRETE DESK3N SOLUTIONS S.R.L

S.C. YARDMAN S-R-L.

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L


YARDMAN S.R.LcotaT.VA 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții $1 instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

45.004

9.458

8.551

53.556

11.255

4.1.3.

Arhitectură

203.600

42.759

38.654

242.284

50519

4.1.4.

Instalații

33.523

7.046

6.370

39,898

8.385

TOTAL I - subcap. 4.1.

282.132

59.294

53.605

335.737

70.560

4.2.    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

33.560

7.053

6.376

39.937

8.393

TOTAL II - subcap. 4.2.

33.560

7.053

6.376

39.937

8.393

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

72.455

15.227

13.766

86.221

18.121

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

4.6.

Datări

0.900

0.189

0.171

1.071

0.225

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

73.355

15.417

13.937

87.292

18.346

Total deviz pe obiect (TOTAL Î+TOTAL ll+TOTAL iii)

389.047

81.763

73.919

462.966

97.299

PROIECTANT ELABORATOR

Str. Garoafelor nr. 13A> parter, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, Romania

Tel: +4 0730 5S7 500

e-maîl: yardmangrup@gmail.C0tn

Reg.Com.: J23/3644/2014Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța”- Corp A


în mii lei / mii euro la cursul BCE cote T.VA.


4.7532 /EUR 19%


din date de


30 mai 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizară pe verticali și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.12.

Rezistență

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

851.515

175.957

161.788

1,013.303

212.959

4.1.4.

Instalații

402.183

84.524

76.415

478.597

100.584

TOTAL l-subcap. 4.1.

1,253.698

263.481

238.203

1,491.900

313.543

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

88239

18.545

16.765

105.004

22.068

TOTAL II - subcap, 4.2.

88239

18.545

16.765

105.004

22.068

4.3.

Utilaje, echip. tahn. și funcț care necesită montaj

86.200

18.116

16.378

102.578

21.558

4.4.

Utilaje, echip. tchn. și funcț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

86200

18.116

16.378

102.578

21.558

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL HI)

1,428.136

300.142

271.346

1,699.482

357.169

întocmit:    asocierea formată din

«.C. CONCRETE DEMON SOLUTIONS 8JLL.

5.C. YARD «AN BAL.

5.C.BAU STARKS.RJ..

S.C. BB D1VW0N CON SULTWQ S.RJ_

PROIECTANT ELABORATORYARDMANS.R.L

Beneficiar. PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând actualizarea devizului general șr a devizelor pe obiect cu prevederile O.U. G. 114/2018 și Instrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.04.2019 DEVIZ OBIECTULUI 3 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța” - Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.VA


4.7582 /EUR

19%


din data de    30 mai 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fâră TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3,

Artirtectură

702.303

147.598

133.438

835.740

175.642

4.1.4.

Instalații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL i - subcap. 4.1.

702.303

147.598

133.438

835.740

175.642

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echlp. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

702.303

147.598

133.438

835.740

175.642

întocmit:

PROIECTANT ELABORATOR

ASOCIEREA FORMATA DIN

S.C, CONCRETE DESK5N SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARDMAN 3-R.L.

S.C. BAU STARKSJLL.

S.C. BID DtVIStON CONSULTING SJtL.YARDMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romani»

Tel:+4 0730 557 500

e-mali: yardmangrupPemaII.com

Reg.Com.: J23/3644/2O14     >

CUI: RO 28250562          F~

* yARDMAN Ș

x SRL 7'


PREȘEDINTE J^^EQJNIA,

Cosmin Constantin B

Anexa 9 la HCL nr......

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprtaând actualizarea deviarfi/l generai șl a devizelor pe obiect cu prevaderifo O.L/.G. 11«2(M8 ș# fostrucțfanes AMAR.       1.04.2019 pV

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT                [[» YARDMAN V

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții                 li* * gR^      *l

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționate pentru tinitatevA învățământ Grădinița nr. 263 "Clupercuța" ~ Corp B

4.7582 /EUR

19%


în mii lei / mi euro la cursul BCE cota T.V.A.


din data de


30ma/20f9


Nr. cri

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

O.OOD

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului ți aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utiHltă^loo necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2.

Canalizare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Căi ferate industriale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării Ea rețele de utilități

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“"Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare fi asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fologrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de Investiție}

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri șl autoriza^ - TOTAL, din care:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. obțjnsrea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. obțlnerea/prelungirea valabilității autorizației de consimWdesfilnțare, obținere atXorizațH de scoatere din circuitul agricol

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă. canalizare, gaze, termcficare, energie electrică, telefonie, etc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4. obținere aviz sanitar, ssnltar-veterinar șl fitosanltar

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală «I adresa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu ți înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7. obținerea avizului PSl

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8. obținerea Acordului de Mediu

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3.

Expertiză tehnică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performanței energetice și audltul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

38.233

8.035

7.264

45.497

9.562

1. tema de proiectare

0.000

0.000

0.00c

0.000

0.000

Z studiu rtapretaabttt^

0.000

0.000

o.coc

0.00c

0.000

i. »iudiu M fszabiitMHocOTnentatie de avizare a luen^lorW intervenți ți deviz generat/           >"■ ■>.

---------------— —■   -V?-—-----ă XX

1Z994

Z731

2.45$

15.45'

I                  3.250J

4. documentați tehnice necesare fri vederea obținerii avntîorZaiwrtftjrta/atrtorizațffcr

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5. verificarea tennicâ de cantate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6. proiect tehnic ți detalii de execuție

25.239

5.304

4.795

30.035

6.312

3,6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul do investiții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. AucStul financiar

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

36.855

7.746

7.002

43.858

9217

1. asistența tehnică din partea proiectantului

8.400

1.765

1.596

9.996

2.101

1. pe perioada de execuție a fucrărfior

8.400

1.765

1.596

9.996

2.101

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

2. dirigenție de șantier

28.455

5.980

5.406

33.862

7.117

TOTAL CAPITOL 3

75.088

15.781

14267

89.355

18.779

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1,296.071

272.387

246.254

1342.325

324.140

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

105.665

22.207

20.076

125.742

26.426

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. ți funcț. cu montaj

130.979

27327

24.886

155.865

32.757

4.4.

Utilaje fără montaj și echtp. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.900

0.189

0.171

1.071

0.225

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,533.616

322.310

291.387

1,825.003

383.549

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

23.872

5.017

4.536

28.407

5.970

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

21.026

4.419

3.995

25.021

5.259

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

2.846

0.598

0.541

3.386

0.712

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15.419

3.241

2.930

18.349

3.856

1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

7.009

1473

1.332

8.340

1.753

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.402

0.295

0.266

1.668

0.351

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7.009

1.473

1.332

8.340

1.753

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construlre/desființare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

160.870

33.809

30.565

191.436

40.233

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

200.161

42.067

38.031

238.192

50.059

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare Ia beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

62.

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,808.865

380.157

343.684

2,152.550

452.387

din care C+M

1,422.763

299.013

270.325

1,693.088

355.825

întocm ft: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SAL

S.C. YARDMAN $Jt.L

S.C. B AU STARK 3.R.L.

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

YARDMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter t Tel:+4 0730 557 500       |

e-mail: yardmangrupiggrnaîl.i Reg.Com,; J23/3644/2014

CUI: RO 28250562     ----Qps Voluntari, Jud. HfSaRomanfa

* yardman;

fcSi 7/


Lucrări da construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța"- Corp B

In mii lei / mii curo la cursul BCE

cotaT.V.A.


4.7582 /EUR 19%


din data de


30 mai 2019


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

2,152,549.60 RON

(TVA indus)

, din care TVA este:

343,684.39 RON

452,387.370

(VAT induded)

72,229.92 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

1,693,087.70 RON

(TVA indus]

,din careTVAeste:

270,324.93 RON

355,825.256

(VAT induded)

56,812.43 €

O

1

§

8

i

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P-5.I-, lucrări ce cuprind:

■ Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la

• înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

• înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unul nou (conducte noi, din PPR);

• instalam detecție Indendiu - IDSA1 dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor - hidrant! Interiori;

* Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind: |

• înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare Instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari ți slabi;

• modernizare echipamente aferente Instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DEÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire tâmplărie exterioară;

■ refacere completă termohidro izolații ale clădirii existente;

• refacere completă acoperiț/terasă;

OBIECTUL4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DEÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea ți adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor ți lucrărilor aferente obiectivului de Investiții este de 10 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:

PROIECTANT ELABORATOR

asocierea formatAoin                , prin

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SJLL.

S.C.YARDMAHSJt.L

3.C. BAU STAR* «.R I

SC. SID DIVI31ON CONSULTING S.R.L.YARDMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romania

Tel:+4 0730 557 500

e-mall: yardmangrup@gmai1.comLucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța” - Corp B


în mii lei /mii euro la cursul BCE 4.7582 /EUR din data de cota T.VA. 19%


30 mal 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

44.561

9.365

8.467

53.027

11.144

4.1.3.

Arhitectură

86.646

18.210

16.463

103.109

21.670

4.1.4.

Instalații

13.390

2.814

2.544

16.935

3.349

TOTAL I - subcap. 4.1.

144.597

30.389

27.473

172.070

36.163

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

9.510

1.999

1.807

11.317

2.379

TOTAL li - subcap. 42.

9.510

1.999

1.807

11.317

2.379

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

22.729

4.777

4.319

27.048

5.684

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

22.729

4.777

4.319

27.048

5.684

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

176.836

37.165

33.599

210.435

44.226

întocmit:

PROIECTANT ELABORATOR


ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S.C. CONCRETE DESK3H SOLUTIONS S.RX.

5.C.YARDMANS.R.L.

S.C. BAU STARK 3.R.L.

S.C. BID CWISION CONSULTING S.RXYARDMANS.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter. Or

Tel: +40730 557 500 e-mall: yardmangrup@f malLcoff*

Reg.Com.: J23/3644/2014

CUI: RO 28250562

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța” - Corp B


în mii Iei / mii euro la cursul BCE cota T.VA.


4.7582 /EUR 19%


din data de 30 mal 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalați

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1 J.

Rezistență

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

429.001

90.160

81.510

510.511

107.291

4.1.4.

Instalații

204.455

42.969

38.847

243.302

51.133

TOTAL I - subcap. 4.1.

633.456

133.129

120.357

753.813

158.424

4.2.    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

96.155

20.208

18.269

114.424

24.048

TOTAL II-subcap. 4.2.

96.155

20.208

18.269

114.424

24.048

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

108.250

22.750

20.568

128.818

27.073

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.900

0.189

0.171

1.071

0.225

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

109.150

22.939

20.739

129.889

27.298

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

838.761

176.277

159.365

998.126

209.770

întocmit; asocierea formată din

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS SRX.

S.C.YARDMAN S.R.L

S.C, BAU STARK S.R.L.

S.C. BID O (VISION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATORYARDMAN S.R.L.

5tr. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. tffov. Romanța

Tel:+40730 557 500
Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 283 "Clupercuța” - Corp B

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4.7582 /EUR din data de    30 mai 2019

cota T.V.A.         19%

YARDMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, J ud. Ilfov, Romanii

Tel:+4 0730 557 500

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construc|ii și instalații

4.1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

453.420

95.292

86.150

539.569

113.398

4.1.4.

Instalații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL I - subcap. 4.1.

453.420

95.292

86.150

539.569

113.398

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. și funcț. care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echtp. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTĂL ll+TOTAL III)

453.420

95.292

86.150

539.569

113.398

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARE 3.R.L.

S.C. BiD D (VISION CONSULTING SJt.L

PROIECTANT ELABORATOR

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța” - Corp B

în mll lei / mii euro la cursul BCE 4.7582 /EUR din data de    30 mai 2019

cotaT.VA       19%

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei I Mii euro

1

2

3

4

5

6      |         7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Te rasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

o.ooo

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

64.598

13.576

12.274

76.872

16.156

4.1 J.

Arhitectură

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.4.

Instalații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL I -subcap. 4.1.

64.598

13.576

12.274

76.872

16.156

4.2.    | Monta] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet, care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0.00D

0.000

0.000

0.000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

64.598

13.576

12.274

76.872

16.156

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

PROIECTANT ELABORATOR

S.C. CONCRETE DE3IGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARE S.R.L

S.C. BID OMSION CONSULTING S.R.L.YAP.PM**! S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Hfrw, Romani» Te!: 44 0730 557 500 e-mail: yardmangrup9gmail.com Reg.Com.: J23/3644/2014 CUI: RO 28250562            /

co


DMAN .

'S.R.L jPREȘEDINTE D^șSî

Cosmin Constantin

Anexa 10 la HCL nr.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01: cuprinzând aduflfeareadewzuA//genera/ș/a devizelorpe obiect cu prevederile O.U.G. 114/2018 șiInstrucțiunea A.N.A.P. Nr. 1/11.04.2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICi ACTUALIZAȚI

ai obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 207 "Floare Albastră"

în mii Iei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,7582 /EUR

19%


din data de


30 mai 2019


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

4.690.907,03 RON

(TVA indus)

,din care TVA este:

748.968,35 RON

985.857,476

(VAT includeri)

157.405,82 €

2. Valoarea afernetâ C+M este:

3.818.190,21 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

809.627,01 RON

802.444,256

(VAT Induded)

128.12135 <

11. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE OJ PRIVIRE LA P3-L lucrări ce cuprind:

incendiu;

* înlocuirea tuturor radiatoarelor cu unele noi;

* înlocuirea sistemului de alimentare cu agent termic al radiatoarelor cu unul nou (conducte noi, din PPR):

* Instalații detecție indendiu - IDSA1 dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare sl stingere a incendiilor - hidrant! Interiori;

■ Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA C1ĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

■ înlocuire finisaje pardoseli, pereți tavane;

■ modernizare Instalații sanitare, termice, electrice ~ curenți tari ți slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

■ înlocuire tâmplă rie exterioară;

• refacere completă termo-hîdro izolații ale clădirii existente;

• refacere completă acoperiț/terasă;

OBIECTUL 4 * CONSOLIDAREA CLĂDIRI! UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea șl adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

■ consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 10luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:    asocierea format* din                 , prin

IC, CONCRETE PESIGN S0LVU0W S.R.L.

S.C.YARDMAN SJt.L.

8.C. BAU STARK SJiJL

SX. MD DfVWlON CONSULTING SJt.L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU m

8TARK
Lucrări de construcții necesare &j vedere» modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 207 “Floare Albastră"


Tn mii lei! mii euro fa cursul BCE

cota TVA


4,7582 /EUR

19%


din data de


30 mai 2019


Nr. cit

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii Ier

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea Inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecța utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

□.000

0,000

0,000

0.000

0.000

2.6.

Telecomunicații (telefonia, raSo-tv, etc.)

D.000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

2.9.

Căi ferate Industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0.000

0,000