Hotărârea nr. 115/2019

Hotărârea nr. 115 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului

„Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 511/05.06.2019;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Considerând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), al art. 81 alin. (2) lit. i) și j), precum și art. 115 alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”, conform Anexei la prezenta.

Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

PREȘEDINTE^

*

Cosmin-Constanti


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Ănca ARTENE


Nr. 115 /10.06.2019

Anexă la

Proiectant,

VEGO CONCEPT ENG1NEERING SRL

Hun. BucurețH, Spbut Inupandaripi. rv. ÎSICM. «ta) 14, Urau), twrtot (. trntfitraB ta Ofckl RegntUU ComuMui

sd) w.-MWlMIVWt.trrând Cad IMcdo M^rMcwa RO10110742

DEVIZ GENERAL

al obiectivului da lnv«sti(il

Roconvotsfe tuncțonals Școala numSrul 100 situau In Calea Vlc&oțS.nr. 296, sector 4, Municipiul Bucurați!

Nr.ctt,

Denumlrt» capltolelcr fl tubciipMoIrior O cbeîtukl

Vtaoaro ffin TVA)

TVA

Vrtaar» cu TVA

fot

IM

M

1

2 '

3

'4

5

CAPITOLUL!

ChtlhHeN

teatru cb^Hrej amenajarea terenutul

IX

Obf r«M4 iwaruJul

929.915,61

92X91X61

12.

Amenajaua tofenuM

1JJ.

Amenotan peâAn proLad^a medUui * sduterea torentdid ta «tarea ăuțete

25.406X0

4.82X96

3X231.95

IA

CheRjeU pM2u ratajfMJțtttocța u*M*tar

TOTAL CAPITOL 1

<M24,*S

♦44.14 7. M

1 1.................................................................................................................................................................

CAPITOLUL 2

Ch«itut«n p« flirt **tt« rărea utw tațMor nee ware o Mecttw M de îiwm lițll

TOTAL CAHTOL 2                                                                      |

* |

i                                                           i          n

CAP1ÎOU

J

Cheftultil

witnl preiBctare |l am lenta tehnic*

3.L

Slucto

1036.00

3.217,84

XLI $3,84

11,1 Studii cfe teran

1X938,00

3217,84

20.1 Sl 84

11.2, Rapel privind b»rnet4 asupra rnodufiJ

-

3.1 J. Atlanticii «»dfca

3.2.

DeanentatMupift ți cheltuieli pentru eMrieraa de avu. acorduri ți autorizații

im.w

121744

20.15384

11

ETperi zi ttfvwA

10X00.00

1.900,00

11.900.90

14.

Candoarea pe'tonrw^l «nergobce ți nutalul enoN?etle NEctMMgr

3Jl

PNiKtlK

11148X00

2250X92

14097X92

X5.1. Tonu 'tap^oiecLue

a.

15.2. Sttrdu de pefezabtitete

-

15,3. Studkj de FeteMitate/docuffHMjfc de artiste a Jwcrtritor do fatorvemfo țldertziAocneral

50.000.00

9500.00

56.50000

114, DoetrrobfcXrl» khrfce necesare ti vederea obținerii atfzetotf aeotdbried awtorfcpțfof

4D.OCO.OO

7,800.00

47.SCOOO

X55. verificarea Mnid do oUale ■ pnlecUul lahric fi a dattWar da trecuta

x-sea.oo

1.80192

10.07W

X5.S. Prefaci fahricți douUda execuție

20.000.00

1800.00

23.100.00

XX

Ornanicaru dMcdutifar de aditeiffa

-

-

«

17*

Canedam

-

«

3,7.1, klanaosmenlul de (xtriec) pentru cbiacltad do investiții

3.7.1 Acxfthd frandaf

ia.

Asistent tehikă

41341.00

XM4.79

50.3S5.79

XXL Motelul tonnlcA din pertee prolectanfciM

-

-

-

18.1.1, pe pericaca do execuția o kxrtrtor

-

1XLX penîre participarea proiecteniuM k» tarele induse In programul de confrol al bcrfcifordo ejoKuVx >«ut dă ImpectonM de Stat m Coisfrucți

*

3J5.2, EXriQMje de țanber

4X341.00

8.M4.79

50.38178

TOTAL CAPITOL 3

IMttl.N

MMM*

143.STSJ*

1 ™

CAPITOLUL A

ChclhHcN

xntnr Investiga de bați

4.1

Camkucțiți ftcahU

2.821125,01

499,030^0

1121565.7)

4Jt

MenUJUIifa ut-iwlog.ee. ecNeanifanle lebnefagfao *1 ItmcIfaHtfo

*

4.X

UUifc. ectrpemento tehnofogtoe ți Amcțjonata care necesita monta]

4.4.

IJtaaJe. ochipuncnta tahnetatfee ți Amcțnnalo care nu naâMrta montaj ți ectepamente de frinepoit

4A

Cotari

550.9MJ5

104,683.49

65104124

xo.

Ackve nooorpura e

-

TOTAL CAPITOL4

1.177,4114*

«W.723J*

3,7»t.il4.»5

__

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1.

Oroamiaro do tartar

166X6X74

3Z17111

20’,$4285

5.1 .L luciri ca ceetbveți H ImtaUfr atom nte awrim de MMter

16X36174

32.17111

7Q- .542.95

11.2. ChoUUtef* conexe croamrfrii țaMervte»

-

«■

5.2.

Camiajoani. cete, ta r», co>M crșdfcAJ

20.260,00

20.260.00

5.2.1. eamWM tele ei cfoMnHe aferente aedfeAJ binâi finenfVwo

522. cota aferenta LS.C, pertu certeM cataif lucridw do cornirucți

ZS27.00

2.827,00

5,2,1 cota afef anta LS.C. pentru contolut etatuU în amenajarea teritoriului, wbnniem ți pentru autorizarea tacrArilor da ©tuitucfi

1113100

11133,00

5J2.4, anta aferenta Cotei Sodtfo a Cen+taiGtonter - C.SX.

-

-

-

52.5.1>». |MAtu acwdbri. xMte cunfamfa ol «uiorirtifa da «m.tiUr»/ dnfinta»

4500.00

4500,00

S.X

Chebuteic taver m> ii nepreviarte

•41818. TO

18010555

1JW7.714.25

SA

Cheftueti tnnbt, hfotmera țl pubftcibite

-

-

TOTAL CAPITOL S

tJ3M42^4

181674,46

1J28.S17.10

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru prerie labneleelee sl iesle

6.1

ProgMree paracnaMul do vtpfoatare

*

-

0.2.

Prada fahmMca d »H»*

*

TOTAL CAPITOL 4

.*re?Z1sr’i>,F?l1»:52l5PWV:.«WlTOTAUG6NEIWLa,r/.W.f.r:::7Wr‘^;’îr^T4iȚa^‘l

SHSJJ7X9M4

llWd’SMMW

WÂ6A144MJN

•;W 2421.2*4*

  • 1) tnr*|urtl»4au4*:


  • 2) UmT.VA4a: