Hotărârea nr. 114/2019

Hotărârea nr. 114 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/483/14.05.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4, prin completarea anexei la HCL S4 nr.286/21.11.2018 cu o nouă poziție, după cum urmează:

Nr. Crt.

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totala investiție (inclusiv tva) -lei-

5

Studiu de fezabilitate After-School Ia Școala nr.194 corp B

524.790

759.413,28

Art II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 114 /10.06.2019