Hotărârea nr. 113/2019

Hotărârea nr. 113 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/582/29.05.2019;

Rapoartele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează


Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 113 /10.06.2019


OBIECTIV;

Beneficiar;

Proiectant:


10015] - MODERNIZARE SI EXTINDERE A DOUA CORPURI DE CLĂDIRE LA SEDIUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 4 BUCURESTI-actualizat 2018 PRIMĂRIA SECTOR 4, BUCUREȘTI

S.C. FRISAROM ENGINEERING SA


DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investiții


MODERNIZARE SI EXTINDERE A DOUA CORPURI DE CLĂDIRE LA SEDIUL PRIMĂRIE) BUCURESTI-actualizat 2019


Anexa la HCL nr. 7/3/

/o- 00^0/0Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectibului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

15410

2 928

18 338

3.1.1

Studii de teren

15 410

2 928

18 338

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0

0

0

3.3

Expertizare tehnica

22 400

4 256

26 656

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2 500

475

2 975

3.5

Proiectare

149 563

28 417

177 980

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz

28100

5 339

33 439

general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

36 082

6 856

42 938

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9 821

1 866

11 687

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

75 560

14 356

89 916

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2 000

380

2 380

3.7

Consultanta

43 364

8 239

51 603

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

43 364

8 239

51 603

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

173456

32 957

206 413

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al

0

0

0

lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2

Dirigentîe de șantier

173456

32 957

206 413

TOTAL CAPITOL 3

408 693

77 652

486 345

CAPITOL 4


Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6 513 391

1 237 544

7 750 935

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

735 942

139 829

875 771

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

7 249 333

1 377 373

8 626 706

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

43 364

8 239

51 603

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

43 364

8 239

51 603

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

95 401

0

95 401

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

43 364

0

43 364

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism

8 673

0

8 673

si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

43 364

0

43 364

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

867 280

164 783

1 032 063

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

1 006 044

173 022

1 179 067

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

8 664 070

1 628 047

10 292118

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)


6 556 755


1 245 783


7 802 538