Hotărârea nr. 112/2019

Hotărârea nr. 112 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A, în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București

Consiliul Local al Sectorului4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.1/600/04.06.2019, întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru, aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privata din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A, în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București;

Văzând prevederile art. 2 alin. (1) lit. k), alin. (2) și alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin (4) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică și completează titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019, după cum urmează:

„Hotărâre privind privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privata din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgi               Șos

Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A, Șos Giurgiul^Te^164 ș imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 6053 lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului


Art. II Se modifică și completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 care va avea următorul cuprins:

”Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F. Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A. Șos Giurgiului nr. 164 și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 6053 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București, terenuri identificate după cum urmează:

 • 1. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164C în suprafață de 2.000 mp cu nr. cadastral 203194, conform Anexei nr. 1 la prezenta;

 • 2. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164D în suprafață de 400 mp cu nr. cadastral 203195, conform Anexei nr.

 • 2 la prezenta;

 • 3. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164F în suprafață de 518 mp cu nr. cadastral 200844, conform Anexei nr.

 • 3 la prezenta;

 • 4. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164G în suprafață de 377 mp cu nr. cadastral 205632, conform Anexei nr.

 • 4 la prezenta;

 • 5. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164H în. suprafață de 992 mp cu nr. cadastral 203197, conform Anexei nr.

 • 5 la prezenta;

 • 6. Teren situat în Intrarea Giurgiului nr. 8A în suprafață de 1.228 mp cu nr. cadastral 227269, conform Anexei nr. 6 la prezenta;

 • 7. Teren situat în Șos Olteniței FN-Șos Olteniței 67A în suprafață de 465 mp, parte din imobilul cu nr. cadastral 218354, conform Anexei nr. 7 la prezenta.

 • 8. Teren situat în Șos Giurgiului nr. 164 în suprafață de 73 mp cu nr. cadastral 203196, conform Anexei 8 la prezenta.”

Art. III Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 care va avea următorul cuprins:

” Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea suprafeței totale de 6053 mp. teren, aferentă imobilelor proprietate privată menționate mai sus, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, pentru efectuarea lucrărilor de interes public local privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București.”

Art. IV Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

10.06.2019


PREȘEDINTA

ff *

Cosmin-Constantii


ObMlăiContrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 112 /10.06.2019

(W&Jj / Ut Mi-Sy Oh          )ZANCPT

\<j \''i i a * .iTjova; A f 1   *: .1 fr A < r 4 t m


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 203196 București Sectorul 4


Nr. cerere :

Ziua___________•      29

Luna _

!.........Anul.........!...........2019...........

Cod verificare iiiiiimiuiiiM 100070228555


TEREN Intravilan


A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12382

Nr. cadastral vechi:3431/3/2


Adresa: Loc. București Sectorul 4, Sos Giurgiului, Nr. 164, Jud. București, UAT București Sector 4 - Sos. Giurgiului, nr, 164E-

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

203196

73

Descriere: PARCELA RAMA5A IN URMA DESLIPIRII IMOBILULUI DE SUB PI 1 Descriere CAD:A.D.fara C.nr.p.. SActe=340.00


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

33873 / 16/05/2018

Act Notarial nr. 1027, din 14/05/2018 emis

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al


C. Partea 111. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

17920 / 13/10/2005

Contract De Ipoteca nr. 2737, din 01/01/2005 emis de BNP SIMONA MOTATU;

CI

ÎNSCRIERE, drept de IPOTECA, Valoare: Sarcini:IPOTECA RANG 1 SI INTERDICȚIA DE ÎNSTRĂINARE , GREVARE, DEZMEMBRARE PTR SUMA DE 49.980 EURO DOBÎNZI, COMISIOANE SI COSTURI AFERENTE

Al

1) RAIFFEISEN BANK SA

22218/15/12/2005

Contract De Ipoteca nr. 3887, din 01/01/2005 emis

C2

ÎNSCRIERE, drept de IPOTECA, Valoare: Sarcinif IPOTECA RANG 1 SI INTERDICȚIE DE ÎNSTRĂINARE , GREVARE, DEZMEMBRARE CONF . CONTRACT IPOTECA PT. SUMA DE 23.999,58 EURO DOBÎNZI, COMISIOANE

Al

1) RAIFFEISEN BANK SADocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Carte Fundară Nr. 203196 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 4 Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

203196

73

Descriere: PARCELA RAMASA IN URMA DESLIPIR1I IMOBILULUI DE SUB PI 1 Descriere CAD:A.D.fara C.nr.p.. SActe=340.00

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

200445


[frate referitoare la teren

fNr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

> (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

nedetermin ata

DA

73

-

-

-

parcela cu caracter temporar

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(«(m)

1

2

3.806

2

3

17.506

3

4

4.496

4

1

17.559


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milî *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.' Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile, din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.


Pagina 2 din


Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

29/05/2019, 15:00


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3