Hotărârea nr. 111/2019

Hotărârea nr. 111 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr, 296, sector 4”

Consiliul Local al Sectorului4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun nr. P.5.1/589/03.06.2019, întocmit de către Direcția Investiții- Serviciul Investiții și de către Arhitectul Șef al Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. j) și alin. (2), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în confonnitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”;

în temeiul art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3), și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1    (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru

aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Justa despăgubire pentru suprafața de 367 mp. teren, identificată în anexele prezentei hotărâri a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici la suma de 929.915,61 lei lei, conform listei din anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea suprafeței de 367 mp. teren, așa cum este aceasta identificată în anexele prezentei hotărâri, în administrarea                    al

Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate îivaomeniu] pmS&pd unității administrativ teritoriale, în vederea edificării lucrării de utilitate publică „R^gnversi^J^^oJi^^ Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4".                         HgJ *

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 111/10.06.2019

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


ANEXA NR. ........................

Ut)io


Proiect" Reconversie funcționala " - Școala nr 1.00

situata in Calea Văcărești nr296, sector 4Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

323724.182

589342.428

8.930

2

323717.315

589348.137

3.963

3

323713.361

589347.869

28.458

4

323697.211

589324.437

11.995

5

323706.665

589317.054

28.445

6

323722.807

589340.475

2.388

S = 367 mp


Tabel cu situația imobilului afectat de expropriere în proiectul de utilitate publică "Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4"

Nr. Cri.

Nume Proprietar

Adresa

Categorie de folosință

Nr. Cad.

Suprafață TEREN propusă pentru expropriere (mp.) -

Valoare teren {Lei]

Valoare teren [Eur]

1

POPESCU TANASIE

Strada Pridvorului

nr. 2 sector 4

CC

212343

367

929.915,61 lei

195.978,00 €

Suprafață totală TEREN DroDUsă SDre exoroDriere (mp.)

"    ,       367    ’

929.915,61lei

195.978,00 €

VALOARE TOTALĂ

929.915,61 lei

195.978,00 €

Ase vedea Ipotezele si ipotezele speciale de mal jos'               .

Cura BNR3 limfe 2019           4,7450fel

IUNIE 2019

ANEXA 2 redată mai sus este o estimare a valorii imobilului propus pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publică -"Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4"

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan aferent curți construcții.

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile primite de la beneficiari.

3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici așa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notarială 2019

4. S-a avut în vedere Grila Notarială 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL prin adresa 380/13 februarie 2019 emisă de Camera Notarilor Publici București.

5. Suprafețele utilizate în estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL.

6. Categoria de folosință reiese din extrasul CF nr. 28833/07.05.2019


GCT EVAL

S.R.L.

J