Hotărârea nr. 110/2019

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, precum si constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Referatul de specialitate nr. P.83/4281/31.05.2019 al Direcției Economice; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de:

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 297 din 31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011);

Hotararea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr. 5268 din 19.12.2017;

încheierea Contractului de credit Nr. 306/27.12.2017, precum si a Acordului de garantare nr. 306/A din 27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.20 alin. (1) lit.g, art.61, art.62, art.63 si art.64 Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilorf privind aprobareda bugetului locl, a im prumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte si convenții;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit.

 • b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba constituirea si menținerea unui fond de risc, actualizat anual, prin plata unui comision de risc in cuantum de 14%, aplicat la valoarea împrumutului in sold la inceputul fiecărui an calendaristic. Acesta va putea fi actualizat in funcție de legislația incidența in materie aparuta pe parcursul derulării contractului.

Art.2. (1) Se aproba Convenția de garantare a împrumutului de 32.503.685,02 lei, contractat de Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4 de la Banca Comerciala Romana S.A.,prin contractul de credit nr. 306/27.12.2017, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

2) Părțile convenției sunt: Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate de Garant, persoana juridica romana, cu sediul in București, sector 4, Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et.l, avand CUI nr. 4316422 si Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4, in calitate de Garantat, persoana juridica romana, cu sediul in București, sector 4, Sos. Giurgiului, nr. 109A, avand CUI nr. 17090008.

(3) Se împuternicește domnul Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, sa semneze pentru si in numele Garantului - Sectorul 4 al Municipiului București, convenția de garantare prevăzută la alin. (1) si alin. (2).

Art.3. Primarul Sectorului 4, Direcția Economica, Directorul Direcției Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 110 /10.06.2019

ANEXA .   /

LA HCL S4 nr..//^/^

CONVENȚIE

de garantare a unui împrumut

încheiata in baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata si a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297 din 31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP -DSP 2/328/30.06.2011),

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.^/? din^'^019 privind aprobarea convenției de garantare a unui imprumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, precum si constituirea fondului de risc aferent acestui imprumut,

Ținând cont de :

Acordul de garantare nr. 306/A din 27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare, incheiat intre Sectorul 4 al Municipiului București si Banca Comerciala Romana S.A. cu privire la garantarea imprumutului contractat de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, in valoare inițiala de 33.162.866 lei, diminuata prin actul adițional nr. 1 din 23.05.2018 la valoarea de 32.503.685,02 lei, precum si de

- Contractul de credit in valoare 33.162.866 lei, diminuat prin actul adițional nr. 1 din 23.05.2018 la valoarea de 32.503.685,02 lei, înregistrat sub nr. 306/27.12.2017 incheiat intre Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, Sectorul 4 al Municipiului București si Banca Comerciala Romana S.A,

Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate de “GARANT”, persoana juridica romana, cu sediul in cu sediul in București, sector 4, Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et.l, avand CUI nr. 4316422, reprezentata prin domnul Daniel Băluță, in calitate de Primar, garanteaza un imprumut in valoare de 32.503.685,02 lei contractat de Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, in calitate de “GARANTAT”’, persoana juridica romana, cu sediul in cu sediul in București, sector 4, Sos. Giurgiului, nr. 109A, avand CUI nr. 17090008, reprezentata prin domnul Dinu Marian Geani, in calitate de Director.

Art. 1: Valoarea si obiectul garanției

 • 1.1. Garantul garanteaza rambursarea imprumutului in valoare de 32.503.685,02 lei acordat Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 de către Banca

Comerciala Romana S.A, inclusiv dobânzile, spezele si comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de credit nr. 306 din 27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare, referitor la scopul creditului, acela de refinantare a expunerii existente la Banca

Comerciala Romana SA (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011).

1.2. Prezenta convenție constituie titlu executoriu fara îndeplinirea altorArt. 2: Garanții

 • 2.1. Garantatul se angajeaza irevocabil si necondiționat îndeplinească următoarele:                                                 "

 • 2.1.1. Sa utilizeze împrumutul numai pentru scopurile prevăzute in HCL nr. 297 din

 • 31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011), cu modificările si completările ulterioare.

 • 2.1.2. Sa achite la scadenta ratele de capital, dobanda, spezele si comisioanele aferente, precum si alte cheltuieli conform prevederilor contractului credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare. In cazul in care Garantatul nu isi va achita la scadenta ratele de împrumut, dobanda, spezele si comisioanele aferente si Garantul va achita sumele datorate de Garantat in baza contractului de credit nr. 306/

 • 27.12.2017 atunci, Garantatul va plăti Garantului, pe langa sumele datorate si dobânzile si penalitățile de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale in vigoare privind colectarea creanțelor fiscale pentru orice sume plătite ca urmare a executării garanției emise de Garant.

 • 2.1.3. Sa instiinteze in scris Garantul cu 15 zile lucratoare înainte de data scadentei despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligațiilor din contractul de credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2.1.4. Sa faca toate demersurile si sa întreprindă orice măsură considerata necesara sau utila in scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului, precum si a oricăror altor sume care sunt datorate conform contractului de credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2.1.5. Sa suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face in cazul in care Garantatul nu isi va onora la timp obligațiile decurgând din prezenta convenție in contractul de credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2.1.6. Sa comunice anual Garantului lista cuprinzând conturile si băncile la care are deschise aceste conturi, sa anunțe in prealabil in cazul in care intenționează sa transfere si/sau sa deschidă un nou cont la o alta banca.

 • 2.1.7. Sa transmită cu promtitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele si informațiile solicitate de acesta, din care sa rezulte:

 • - situația patrimoniala pe baza de bilanț, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de orice sarcina pe perioada rambursării imprumutului, situația indicatorilor economico-financiari si a contului de profit si pierderi.

 • - alte obligații de plata decurgând din imprumuturi interne sau extene, actuale sau viitoare, eșalonate conform scadentelor de rambursare (daca este cazul).

 • - datele privind modul in care a onorat plățile datorate la fondul de risc, la termenele si in condițiile stabilite, in conformitate cu prevederile legale si cu cele cuprinse in prezenta convenție.

 • 2.1.8. Informarea Garantului si solicitarea amendării prezentei convenții in cazul intenției de divizare a patrimoniului Garantului, urmare a acțiunii de privatizare, sau a oricărei modificări in statutul juridic al acestuia.

 • 2.1.9. Informarea Garantului asupra oricărei intenții de modificare a contractului de credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare, precum si solicitarea acordului scris al acestuia in cazul unor astfel de masuri.


Art.3: Comision

 • 3.1. Garantatul va asigura fondul de risc, actualizat anual, prin plata risc in cuantum de 14% aplicat la valoarea in sold a facilității garantate la an calendaristic. Pentru anul 2019, fondul de risc va fi in valoare de 4.516.

constitui in termen de maxim 10 zile de la data semnării prezentei convenții. începând cu anul 2020 si pana la maturitatea împrumutului, fondul de risc se va actualiza anual, prin majorare sau diminuare, după caz, prin menținerea nivelului comisionului de risc stabilit anterior.

 • 3.2. Suma va fi achitata, in contul IBAN Sector 4.

  ., deschis la Trezoreria


 • 3.3. In cazul in care Garantatul nu achita comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este indreptatit sa pretindă Garantatului dobânzi si penalitati de întârziere Ia nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale in vigoare privind colectarea creanțelor fiscale.

Art.4: Cazuri de culpa

 • 4.1. Culpa se constata si se apreciaza in conformitate cu legislația in vigoare din Romania. Garantatul răspunde in cazul in care:

 • a) nu achita la scadenta datoriile sale fata de garant asa cum au fost ele stipulate in prezenta convenție si in alte documente ce au legătură directa cu aceasta;

 • b) întrerupe fara o prealabila notificare către Garant operațiunile pentru care a contractat creditul intern;

 • c)  efectuează fara avizul garantului alte operațiuni decât cele care au stat la baza contractării împrumutului, modificând unilateral destinația acestuia;

 • d) furnizează garantului date incomplete sau false cu privire la situația economico-fînanciara, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori

declarații semnate de persoane neabilitate in acest sens de societate;

 • e) împiedica prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea in totalitate ori in parte a prezentei convenții;

 • f) incearca prin orice mijloace (conturi bancare la alte banei decât cele declarate garantului) sa se sustragă achitării datoriilor scadente si a celorlalte obligații fata de garant.

Art.5: Litigii

 • 5.1. Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de parti pe cale amiabila.

 • 5.2. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, părțile convin ca neînțelegerile sa fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.6: Amendamente

 • 6.1. Orice modificare sau revizuire a acestei convenții se va face in scris cu acordul pârtilor si cu respectarea legislației in vigoare.

Art.7: Valabilitatea

 • 7.1. Prezenta convenție intra in vigoare la data semnării acesteia de către parti.

 • 7.2. Convenția ramane in vigoare pe toata perioada de valabilitate a contractului de credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare si isi inceteaza valabilitatea odata cu indeplinirea tuturor obligațiilor de plata rezultând din aceasta convenție si din contractul de credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7.3. Prezenta convenție este redactata in doua exemplare, fiecare avand valoare de


GARANTAT