Hotărârea nr. 11/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 8I, nr. 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 81, nr. 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9.1/53/21.01.2019, întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4:

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum și de prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (1), lit. f) și alin. (4), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 81, str. Frumușani nr. 6D și str. Frumușani nr. 6H, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea derulării lucrărilor aferente investiției „Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței (str. Tulnici)”.

Art.2 Imobilele menționate la art.l se identifică după cum urmează:

  • a) Teren situat în str. Frumușani nr. 81, nr. cadastral 205994, în suprafață de 122 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

  • b) Teren situat în str. Frumușani nr. 6D, nr. cadastral 205687, în suprafață de 163 mp, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3 la prezenta.

  • c)  Teren situat în str. Frumușani nr. 6H, nr. cadastral 203539, în suprafață de 134 mp, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3 la prezenta.

Art.3 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze și să își însușească rapoartele de evaluare ale terenurilor, întocmite de către un evaluator autorizat, care vor fi aprobate ulterior prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 4.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

22.01.2019


Nr. 11 /22.01.2019TE DE ȘEDINȚĂ,


anHn BĂRBĂLĂU


Contrasemnează secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Or • ciul c = Ce z a scru ș a circi t=t= i m o b; i;«re BUCUREȘTI


L-'           Eirouî ds C=dsstr^ si Pubicitste I^Gbiiiarâ Sectorul 4

A Vrpi               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Czrt~ Funciară Nr. 205994 Bjcur&sti S-cozn/i a

A. Parces L Descrierea rmabHiHtuNr. Cr vechi:4Q904

Nr. cadastral vechiriASO

Adresa, Loc, București Sectorul 4, Str rrumussrn,

Frurnusani. nr. Si

Nr. Blr jud. București, UAs București Sector 4

Nrt

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp]

Observații / Referințe

Al

205994

122

Descriere- TEREN L!5ER DE CONSTRUCȚII

Descriere CAD.Introdus retroactiv

B. Partea EL Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

27345 / 23/11/2004

i itîu

PS4:)

Proprietate nr. 19089/4 / 2003 emis de PREF. MUN. BUC. (PROCES VERBAL nr. 7908 / 2003 em.s de

Bl

Intsbuîare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cote sctusla 1/1

Al

1) ■ -

A) ■----------- -----------

Oocu.Tî^nc care conține date cu caracter persone! proteț&ze de prevedenle Legi; !vr 677/2002

Pag:nă 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Date referii

:oare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

nedetermin a ta

DA

122

-

-

-

parcela cu caracter temporar


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian»

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (•» (m)

1

2

9.209

2

3

15.252

3

4

6.718

4

5

1.711

5

1

13.609Nr cadastral

Suprafața (mp)*|                           Observații / Referințe

205994

222      1 Descriere: TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII

[Descriere CAD:Introdus retroactiv

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


.. Lsrze F^riCi-rș Nr. 205-S4 Cc-.ruj.-â/Orsș/i-lijrj'cipii.:           S~~za^. “ Lungimile s&Gmerifceîor sunt exterminate în pianul d* proiecția Stereo 70- șl sunt rotunjit» ia 1 miHmatru, ~~ Distanța cOr.tre puncte este formată din segmenta cumulste ce simt m&i mici decât valoarea 1 milimetru.

Ex’r=s-j( ce cart-a funciară genem- pr;n s^tentui inforrr.=:< mtecret a; AMC4; cc-nțme inf-mnețiiie din ca—ea fumciară ecdva i= data cenerăm. Acesta aste vs;=bil Ir: conoițhle prevăzute de art. 7 din Legea nr. -SS/IOOI. coroborat cu ert. 5 din O.U.G. t:r. 41/2015. exciusiv ir. mediei -/acdmmc, pentru acmmâți și procese administra ove prevăzute ca ieg:=î=ț:a iz v-șoare, Vaîabddatea poate fi exdnsă și îr, farm a fiz’cs a dczumempAj:, fără semnătură pfcxafs. cu eccep'u! expres sau pmceourai ai instituții publice ori entități; car- a soldt-t prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudini: ș- realității informațiilor conținute ce document sa poete face ia adresa vzvvw.ertcp'.ro/v&rincare, foio-md code' c~ veribcere cnime d:sponm:i în antet, Ccdd de verificare este vaiabii 50 de ziia calendaristice de ia momanmd generării docum-ntuiui.

ide ta. șl ora gemenă rit F

2 5/DS/2 017, 11:04


\ V2


Frumusani 6D


S / 79 57 •7953


i95 ■■

'3 Si


7 9 53   '.^7^

■' / /

x>

£ /


79.31


30 O 9

® 80.03


*79. 80


79 87 7.

\


să i?'-/ /


7997

fatofoccrt

^7765

42*21 Cî>

30.03


/7S8J0r33


SPITALUL CLINIC

Dr.GHE.

MARINESCU


88Q.Q0


Q- x

/ O

X'% X

//,>'

z

'"Xv

oS?/?      C'V.XZ'

\O ,_