Hotărârea nr. 109/2019

Hotărârea nr. 109 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 Iei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr. P.8.3/4172/28.05.2019, respectiv nr. P.9.1/577/29.05.2019 întocmit de Direcția Economica și Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(l), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare:

Potrivit prevederilor art.29 alin. 1), lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Luând in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

In temeiul prevederilor art 81 alin. (2) lit.d), art.45 alin.(2) și art 115 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,


Art.2. Contractarea si garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.l se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute in Anexa la prezenta.

Art.3. Se imputemiceste (mandateaza) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, sa negocieze si semneze, in numele si pe seama Sectorului 4 al Municipiului București, contractul/contractele de imprumut intern, precum si orice alte modificări si completări convenite de către părțile contractante si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu incheierea si punerea in executare a contractului/contractelor de imprumut intern.

Art.4. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București se asigura integral plata:

 • a) serviciul anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din Împrumutul menționat la art. 1.

Art.5. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului București următoarele date:

 • a) hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumutorilor Locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contactate in valuta de contract;

 • c) gradul de indatorare al Sectorului 4 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila.

(2) Datele perevazute la alin.(l) se actualizeaza in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6. (1) Garantarea imprumutului/ împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plata a ratelor, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut/imprumuturi, aferente anului respectiv.

 • (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României si acesta va fi plătit din bugetele locale sau/si din împrumuturi pentru refînantarea datoriei publice locale.

 • (3) Se imputemiceste Primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa semneze în numele si pentru Sectorul 4 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a imprumutului/imprumuturilor si sa semneze în numele Sectorului 4 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării si derulării finantarii/finantarilor rambursabile interne.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Economica, Direcția Investiții.

Art.8. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului Sectorului 4 al Municipiului București, in termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4 al Municipiului București si Prefectului Municipiului București si se aduce la cunoștința publica prin publicarea in Monitorul Oficial al României, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

Nr. 109 /10.06.2019

Nr. crt.

Obiective de investiții

Valoare investiție TVA inclus - lei -

HCL aprobare indicatori tehnico-economici

1

Bloc lll/VII, Str. Luica, nr. 45

6,415,197.02

334/13.12.2018

2

Bloc G6, Str. Olteniței, nr. 77

3,740,275.38

334/13.12.2018

3

Bloc G7 Turn, Str. Olteniței, nr. 79

3,775,795.95

334/13.12.2018

4

Bloc 30, sc. 1, 2, Str. Tohani, nr. 1

4,496,894.58

334/13.12.2018

5

Bloc S1, Str. Tumu Măgurele, nr. 19

32,479,496.68

334/13.12.2018

6

Bloc R18, Str. Emil Racovita, nr. 2

4,057,478.59

334/13.12.2018

7

Bloc 34-35, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 130-132

11,191,340.39

335/13.12.2018

8

Bloc B5, sc. 1-4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 14

8,407,430.56

335/13.12.2018

9

Bloc 27, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 81

4,842,611.33

335/13.12.2018

10

Bloc II-34, Bd. Alexandru Obregia, nr. 38A

3,873,166.31

335/13.12.2018

11

Bloc I2A sc. 1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A

1,984,598.18

335/13.12.2018

12

Bloc I2B sc. 1, 2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A

3,791,173.41

335/13.12.2018

13

Bloc 12, Sos. Olteniței, nr. 83

1,381,355.11

335/13.12.2018

14

Bloc 62 Bis, Str. izvorul Oltului, nr. 1

3,119,529.67

335/13.12.2018

15

Bloc 152, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 2

2,021,562.87

335/13.12.2018

16

Bloc 67, Str. Argeselul, nr. 12

1,041,731.19

335/13.12.2018

17

Bloc B21, Str. Moldoveni, nr. 5

3,896,948.36

335/13.12.2018

TOTAL

100,516,585.58