Hotărârea nr. 108/2019

Hotărârea nr. 108 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari externe in baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe in baza garanțiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurării finanțării si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr. P.8.3/3529/14.05.2019, respectiv P.9.1/482/14.05.2019 întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția Investiții;

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit."f si "g" si art. 61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, precum si de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările si completările ulterioare;

In concordanta cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.29, alin. (1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

In temeiul prevederilor art. 45. alin. (2). lit. b), art. 81, alin. (2), lit. d), precum si ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;                                                     ___

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aproba contractarea directa a unei/unor finanțări rambursabila[exterr/e        ]

Banca Europeana de Investiții in valoare totala de pana la 58.200.000 euro (sauigBwel^^y lei), in baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de pana la 22 ani, din care o perioaMfefi^șrefc^^ gratie de pana la 5 ani pentru fiecare transa trasa din finanțările rambursabile (imprumuturile) contractate.

Art. 2. Contractarea si garantarea finantarii/finantarilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru finanțarea si/sau cofinantarea masurilor de eficienta energetica ce se vor implementa la blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București in perioada 2020 - 2023, cuprinse în Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Finanțarea rambursabila externa aprobata prin prezenta hotarare va fi contractata de către Sectorul 4 al Municipiului București sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, fara ca valoarea totala a finanțării contractate sa depaseasca 58.200.000 Euro. Valoarea fiecărui imprumut (contract de finanțare) distinct este stabilita Ia momentul negocierii si încheierii respectivului imprumut (contract de finanțare) in conformitate si cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Art 4. (1) Garantarea împrumuturilor (a fiecărui contract de finanțare) se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București si/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare si/sau de trezorerie) ale Sectorului 4 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului București garanteaza fiecare dintre imprumuturi (fiecare contract de finanțare) este egal cu obligațiile de plata a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor si costurilor (estimate) aferente împrumutului (contractului de finanțare) respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României si acesta va fi plătit din bugetele locale sau/si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

Art 5. (1) Se împuternicește (mandateaza) primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa negocieze, pentru si in numele Sectorului 4 al Municipiului București, termenii si condițiile finanțării externe rambursabile si sa semneze fiecare dintre imprumuturile (contractele de finanțare) ce formează aceasta finanțare externa rambursabila, orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu încheierea si punerea in executare a împrumuturilor (contractelor de finanțare) distincte si a acordurilor de garantare aferente si orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale.

(2) Se împuternicește (mandateaza) primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa negocieze si sa semneze, pentru si in numele Sectorului 4 al Municipiului București, acordurile de garantare distincte ce se vor semna in legătură cu fiecare dintre imprumuturile (contractele de finanțare) distincte, toate documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru fiecare imprumut (contract de finanțare distinct) si a acordului de garantare corespunzător si derulării împrumuturilor (contractelor de finanțare) distincte ce formează finanțarea rambursabila externa.

Art. 6. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București se asigura integral plata:

 • a)  serviciul anual al datoriei publice locale;

 • b)  oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c)  alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 7. (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 4 - Primăria Sector 4 următoarele date:

 • a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului contractat/in valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 4;

  jjs gratic__si_a "V \


 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări r

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Investiții.

Art. 9. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului Sectorului 4 al Municipiului București, in termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4 si Prefectului Municipiului București si se aduce la cunoștința publica in Monitorul Oficial al României, precum si prin afișarea pe pagina de internet www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019

Diana Anca ARTENE

Nr. 108/10.06.2019

-RON-

Nr.crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

Total Proiect POR 2014-2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

1

Bloc 45, Str. Spinis, nr. 7

2,445,399.76

78/16.04.2018

20,611,253.38

12,236,633.37

8,374,620.01

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1 contract nr. 2722/31.07.2018

2

Bloc A21, Str. Stupilor, nr. 2

1,235,292.28

3

Bloc C2, Str. Tumu Măgurele, nr. 3

7,172,304.14

4

Bloc 81, Str. Cap. Gh. Ion, nr. 2

1,181,426.79

5

Bloc 5A, Sos. Olteniței, nr. 30

1,345,435.43

6

Bloc F21, Aleea Dorohoi, nr. 2

1,817,101.27

7

Bloc A24, Aleea Dorohoi, nr. 4

1,222,397.61

8

Bloc M4, Str. Luica, nr. 27

1,321,771.75

9

Bloc R22, Aleea Râul Sadului, nr. 8

2,125,702.99

10

Bloc A2, Aleea Terasei, nr. 7

1,229,811.29

11

Bloc 37, Aleea Cetatea Veche, nr. 1

1,677,035.00

141/30.05.2018

14,863,871.47

8,845,489.76

6,018,381.71

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2 contract nr. 3436/23.10.2018

12

Bloc 38, Aleea Cetatea Veche, nr. 3

1,674,526.00

13

Bloc 47, Aleea Cetatea Veche, nr. 4

1,317,572.00

14

Bloc 24, Str. Semenic, nr. 3

1,932,062.00

15

Bloc 13, Str. Slatioara, nr. 3

900,869.00

16

Bloc 85, Str. Tatulesti, nr. 9

2,053,627.00

17

Bloc 92, Str. Bran, nr. 2

2,683,850.00

18

Bloc PA1, Str. Huși, nr. 7

1,009,705.00

19

Bloc U2, Str. Emil Racovita, nr. 14

1,946,170.00

20

Bloc 2, Str. Soimus, nr. 23

1,070,708.00

178/02.07.2018

14,637,390.74

8,720,341.48

5,917,049.26

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3 contract nr. 3419/23.10.2018

21

Bloc 4, Str. Melinesti, nr. 15

800,479.00

279/06.11.2018

22

Bloc 57, Str. Almasu Mare, nr, 13

1,001,589.00

23

Bloc 63, Str. Straja, nr. 5

1,946,170.00

24

Bloc 68, Aleea Dolina, nr. 4

1,671,976.00

25

Bloc 25, Sos. Olteniței, nr. 111

2,426,753.00

178/02.07.2018

26

Bloc E9, Aleea Ornamentului, nr. 6

2,472,486.00

27

Bloc PE4, Aleea Râul Sadului, nr. 1A

1,530,781.00

28

Bloc 15, Aleea Barbu Nicolae, nr. 4

2,046,818.00

279/06.11.2018

29

Bloc 23, Sos. Olteniței, nr. 232

2,512,482.47

181/02.07.2018

13,043,910.11

7,734,636.63

5,309,273.48

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4 contract nr. 3429/23.10.2018

30

Bloc A22, Aleea Someșul Mare, nr. 6

1,229,955.41

31

Bloc 82, Str. Tulnici, nr. 1

1,048,365.84

32

Bloc 1, Str. Padesu, nr. 4

3,479,484.34

33

Bloc 20, Aleea Trestia na, nr. 4

2,297,002.94

34

Bloc A13, Aleea Ciceu, nr. 2

1,234,346.11

35

Bloc 116, Str. Mariuca, nr. 10

1,542,772.78

36

Bloc 42, Str. Piscului, nr. 16

3,027,075.03

227/20.09.2018

21,796,491.54

12,778,680.37

9,017,811.17

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4^r Municipiului București 5     îl

contract nr. 3438/23.A0.2018

37

Bloc 36, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 21

1,921,706.43

38

Bloc 114, Str. Soldanului, nr. 5

1,422,078.25

39

Bloc 50, Str. Gamitei, nr. 3

3,109,719.27

40

Bloc 49, Str. Gamitei, nr. 1

1,415,736.45

41

Bloc 115, Str. Frumusani, nr. 16

2,759,070.87

42

Bloc 41, Str. Frumusani, nr. 4

2,802,508.09

43

Bloc 121, Str. Mariuca, nr. 4

3,184,385.28

44

Bloc A1, Aleea Terasei, nr. 5

1,230,334.77


s"'*


ZțQ.


- RON -Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020


Bloc III/25, Str. Izvorul Oltului, nr. 7 Bloc M1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 1 Bloc 104, Sos. Berceni, nr. 35________

Bloc 63, Str. Frumusani, nr. 7________

Bloc 5, Sos. Giurgiului,

Bloc C, Sos. Giurgiului, nr. 58-70

Bloc E, Sos. Giurgiului, Bloc A, Sos. Giurgiului,

Bloc B, Sos. Giurgiului,___________________________________

Bloc PE3, Aleea Terasei, nr. 3C_______________________

Bloc E4, Aleea Niculitel, nr. 2_____________________________

Bloc B7, Str. Almasul Mic, nr. 5_________________________

Bloc II1/21 A, Str. Huedin, nr. 11A___________________________

Bloc 4, Str. Stoian Militaru, nr. 97-99 si Intrarea Crisul Alb nr. 35

Bloc 04, Str. Străduinței, nr. 2

Bloc M1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 6__________________

Bloc M2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 3__________________

Bloc 11, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5A__________________

Bloc II30, Bd. Alexandru Obregia, nr. 22A_______________

Bloc 28, Sos. Berceni, nr. 21____________________________

Bloc 35, Sos. Berceni, nr. 23____________________________

Bloc 38, Sos. Berceni, nr. 25____________________________

Bloc 128, Sos. Berceni, nr. 49___________________________

Bloc 4, Sos. Giurgiului, nr. 117____________________________

Bloc 4A, Sos. Giurgiului, nr. 125__________________________

Bloc 17-18, Aleea Cricovul Dulce, nr. 2-4________________

Bloc 4, Sos. Olteniței, nr. 142_____________________________

Bloc 18, Bd. Tineretului, nr. 27____________________________

Bloc 27A, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 14_______

Bloc 84, Calea Văcărești, nr. 232________________________

Bloc 29, Str. Cercetătorilor, nr. 6___________________________

Bloc 17, Aleea Trestiana, nr. 2__________________________

Bloc 33, Str. Tohani, nr. 2_________________________________

Bloc 100B, Str. Tatulesti, nr. 5


, nr. 121


, nr. 67-77 , nr. 104-116

, nr. 72-86


TOTAL 78 blocuri (mii RON)


Obiective de investiții


Bloc F15, sc. 2, Str. borohoi, nr. 16

Bloc 139, sc. 2, Str. Vasilescu Constantin., nr. 1 si Slt.

Bloc 10D, Calea Văcărești,nr. 336___________________

Bloc 66, sc. A, Str. Tineretului,nr. 55___________________

Bloc 66, sc. B, Str. Tineretului,nr. 55___________________

Bloc 95, sc. B, Bd. Abatorului,nr. 4____________________

Bloc H2, Sos. Giurgiului,nr. 96-102


Valoare investiție TVA inclus


HCLS4 aprobare indicatori


1,438,750.27

1,011,296.59 2,760,340.04 2,479,340.85 4,832,571.00


3,943,877.12


3,745,439.49

3,848,347.36 6,019,886.11 1,558,657.00 3,339,086.00 1,880,186.00 1,982,138.00


3,394,832.00

7,532,215.00 5,080,651.41 ‘ 1,034,918.82 1,998,976.73 2,443,195.02 2,328,446.23

 • 3.418.429.47 2,157,969.71 1,833,056.61

 • 5.742.314.47 7,932,886.20 3,195,405.985,924,914.06 4,719,590.25 3,473,205.09 2,366,865.02 2,738,080.12 3,464,918.03 4,670,331.36 2,135,007.18

201,902,968.23'

Valoare investiție TVA inclus 459,050.831,403,747.801,262,359.14937,357.05950,375.651,507,169.51 1,673,601.72


200/25.07.2018


183/02.07.2018


280/06.11.2018


335/13.12.2018


288/24.10.2017


371/22.12.2017


239/13.09.2017


HCLS4 aprobare indicatori______

238/13.09.2017

238/13.09.2017

238/13.09.2017

238/13.09.2017

238/13.09.2017

238/13.09.2017

238/13.09.2017


26,030,544.09


13,632,548.95


12,397,995.14


Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6 contract nr. 3437/23.10.2018


19,205,516.78


11,324,192.69


7,881,324.09


Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8 contract nr. 3461/26.10.2018- RON -


Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

54

Bloc 17, Sos. Giurgiului, nr. 124A

1,269,181.08

316/20.11.2017

55

Bloc 5, sc. 2, Sos. Olteniței, nr. 140

1,249,974.75

316/20.11.2017

56

Bloc 5, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 140

1,560,674.37

316/20.11.2017

57

Bloc 5, sc. 5, Sos. Olteniței, nr. 140

1,115,945.56

316/20.11.2017

58

Bloc 5, sc. 4, Sos. Olteniței, nr. 140

1,211,704.65

316/20.11.2017

59

Bloc 7, Str. Democrației, nr. 2

1,488,440.76

316/20.11.2017

60

Bloc E2, Aleea Terasei, nr. 4

2,134,551.35

316/20.11.2017

61

Bloc U3, Str. Emil Racovita, nr. 20

1,717,961.51

316/20.11.2017

62

Bloc 49, Str. Reșița, nr. 17

2,548,858.44

316/20.11.2017

63

Bloc R23, Str. Emil Racovita, nr. 22

1,975,822.51

316/20.11.2017

64

Bloc 6, Sos. Berceni, nr. 22

1,091,124.24

346/18.12.2017

65

Bloc 1, Bd. Marasesti, nr. 42

3,451,284.55

346/18.12.2017

66

Bloc A6, Str. Reșița, nr. 10

1,949,272.90

346/18.12.2017

67

Bloc 6, Sos. Olteniței, nr. 224

3,712,755.46

346/18.12.2017

68

Bloc 3, sc, 1-5, Sos. Olteniței, nr. 162

6,616,866.30

346/18.12.2017

69

Bloc F, Sos. Giurgiului, nr. 79-101

4,272,664.47

346/18.12.2017

70

Bloc K, Sos. Giurgiului, nr. 63-65

1,499,814.18

346/18.12.2017

71

Bloc 16, Sos. Giurgiului, nr. 126A

1,158,156.85

346/18.12.2017

72

Bloc 28, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 73-79

3,844,555.35

346/18.12.2017

73

Bloc 29, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 65-71

3,844,555.35

346/18.12.2017

74

Bloc 30, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 57-63

3,844,555.35

346/18.12.2017

75

Bloc 30, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 128

3,191,759.30

346/18.12.2017

76

Bloc 9, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 122

1,233,525.67

346/18.12.2017

77

Bloc V7, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 117

1,552,344.46

346/18.12.2017

78

Bloc V6, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 113

1,552,344.46

346/18.12.2017

79

Bloc V4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 107

1,552,344.46

346/18.12.2017

80

Bloc V3, Bd. Constantin Brancoveanuu, nr. 105

1,552,344.46

346/18.12.2017

81

Bloc E13, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 103

2,190,596.81

346/18.12.2017

82

Bloc C4B, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 101

3,776,845.21

346/18.12.2017

83

Bloc B16, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 13

6,539,970.92

346/18.12.2017

84

Bloc B14, sc. 1-5, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 9

6,539,951.69

346/18.12.2017

85

Bloc B1, sc. 1-4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 6

5,233,681.06

346/18.12.2017

86

Bloc 4, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 11 / Str. Parincea, nr. 6

3,083,186.93

346/18.12.2017

87

Bloc 27, Sos. Berceni, nr. 19

2,931,892.78

346/18.12.2017

88

Bloc 17, sc. A-B, Sos. Berceni, nr. 17

3,011,045.27

346/18.12.2017

89

Bloc 9, Sos. Berceni, nr. 13

3,210,589.31

346/18.12.2017

90

Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5-7

4,271,785.33

346/18.12.2017

91

Bloc 2, Aleea Huedin, nr. 7

1,133,938.03

346/18.12.2017

92

Bloc R15, Bd. Alexandru Obregia, nr. 44

2,140,753.54

346/18.12.2017

93

Bloc R9, Bd, Alexandru Obregia, nr. 42

2,140,753.54

346/18.12.2017

94

Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 36

2,140,753.54

346/18.12.2017;

95

Bloc 69, Str. Straja, nr. 7

1,941,569.09

346/18.12.2017!

96

Bloc 50, sc. 1-2, Str. Reșița, nr. 21

3,187,981.15

346/18.12.2017;

97

Bloc R6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 34

2,140,753.54

346/18.12.2017:

98

Bloc R13, Bd. Alexandru Obregia, nr. 28

2,140,753.54

346/18.12.2017;-RON-


Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

99

Bloc R3, Bd. Alexandru Obregia, nr. 26

2,140,806.05

346/18.12.2017

100

Bloc M5, Bd. Alexandru Obregia, nr. 17

1,157,373.24

346/18.12.2017

101

Bloc 160, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 18

3,038,337.39

346/18.12.2017

102

Bloc 51, Str. Reșița, nr. 25-27

3,187,981.15

346/18.12.2017

103

Bloc D23, Str. Izvorul Mureșului, nr. 3

2,306,091.62

346/18.12.2017

104

Bloc M6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 19

1,157,373.24

346/18.12.2017

105

Bloc M8, Bd. Alexandru Obreqia, nr. 23

1,157,373.24

346/18.12.2017

106

Bloc 127, Str. Berceni, nr. 47

1,504,686.75

346/18.12.2017

107

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 122

6,569,506.56

346/18.12.2017

108

Bloc 2, Sos. Olteniței, nr. 55

4,098,187.12

346/18.12.2017

109

Bloc A1, Aleea Reșița D, nr. 8

1,949,272.90

379/28.12.2017

110

Bloc 47, Str. Râul Șoimului, nr. 4

2,567,673.52

103/26.04.2018

111

Bloc 44, Str. Tatulesti, nr. 3

2,104,535.88

103/26.04.2018

112

Bloc 9, Sos. Olteniței, nr. 65

1,206,964.80

103/26.04.2018

113

Bloc D8, Str. Izvorul Trotusulul, nr. 2

2,221,182.65

103/26.04.2018

114

Bloc 18, Drumul Găzarului, nr. 18-20

1,962,400.90

103/26.04.2018

115

Bloc EF24, Str. Dorohoi, nr. 10

1,962,400.90

103/26.04.2018

116

Bloc 66, Str. Straja, nr. 13

2,593,529.75

103/26.04.2018

117

Bloc 37, Str. Huși, nr. 9

2,556,979.17

237-20.09.2018

118

Bloc lli/6, Str. Luica, nr. 43

3,571,561.72

237-20.09.2018

119

Bloc 1C, sc. 2, Bd. Unirii, nr. 7

891,761.59

237-20.09.2018

120

Bloc 161, Aleea Serj. Mj. Emil Holut, nr. 4

2,354,313.73

237-20.09.2018

121

Bloc 19, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 4

3,520,404.74

237 - 20.09.2018

122

Bloc 1A, sc. A, B si C, Str. Cuza Vodă, nr. 130

2,989,451.49

237-20.09.2018

123

Bloc 5D, Intrarea Crisul Alb, nr. 37

2,115,171.47

237-20.09.2018

124

Bloc I66, Aleea Ciceu, nr. 1

1,456,405.65

237 - 20.09.2018

125

Bloc R10, sc. 3-4, Aleea Ciceu, nr. 8-10

2,243,036.21

237-20.09.2018

126

Bloc E14, sc. 1, Aleea Ciceu, nr. 11

732,196.97

237-20.09.2018

127

Bloc 75, sc. A+C, Str. Cărămidarii de Jos, nr. 3

2,673,097.74

237-20.09.2018

128

Bloc 88, Str. V. V. Stancîu, nr. 7

1,197,389.64

237-20.09.2018

129

Bloc 33, sc. 1-2, Str. Uioara, nr. 14

2,526,064.46

237-20.09.2018

130

Bloc B21, sc. 1, Str. Pomarla, nr. 3

1,095,297.30

237-20.09.2018

131

Bloc 11, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 11

1,211,030.94

237-20.09.2018

132

Bloc 2E, Str. Lalosu, nr. 2

1,441,781.80

237-20.09.2018

133

Bloc 54, sc. 1-2, Bd. Tineretului, nr. 45

1,828,873.92

237 - 20.09.2018

134

Bloc A7, Str. Covasna, nr. 27

1,077,020.62

237-20.09.2018

135

Bloc 22, Drumul Găzarului, nr. 22

818,683.12

237-20.09.2018

136

Bloc B35, sc. 3, Str. Huși, nr. 4

644,450.19

237-20.09.2018

137

Bloc S14, sc. A, Str. Izvorul Rece, nr. 3

4,805,498.08

334/13.12.2018

138

Bloc S14, sc. B, Str. Izvorul Rece, nr. 3

4,805,498.08

334/13.12.2018

139

Bloc M2D9/1, Str. Moldovîta, nr. 16

15,113,190.18

33^tâ^&2ai8

TOTAL 139 blocuri (RON)

315,505,090.74

TOTAL GENERAL 217 blocuri (RON)

517,408,058.97

7*