Hotărârea nr. 107/2019

Hotărârea nr. 107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂREA

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/605/04.06.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea

nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Arțl. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4, conform Anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ăl sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 107 /10.06.2019

tykJoyJ îo. OG.Jtoltf

AMENAJARE PARCĂRI ADIACENTE STRĂZII TURNU MĂGURELE NR. 13-15 x TURNU MĂGURELENR. 19-23, SECTOR 4; BUCUREȘTI

Nr,

crr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

i

->

.iot)

4.0(1

5.CJ0

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Rxpertizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

26,529.23

5,040.55

31,569.78

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

26,529.23

5,040.55

31,569.78

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta T elinică

7,555.53

1,436.00

8,991.53

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului                * \\

-

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

i j î

3.8.2. Dirigcntie de șantier

O

7,555.53

1,436.00

8,991.53 :

Total Capitol 3

34,084.75

6,476.55

85,561.31

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

755,552.73

143,555.00

899,107.73 j

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice st funcționale

-

-

-

4.3

Urilajc.echipamcntc tehnologice si funcționale care necesita montaj

264,337.16

50,224.00

314,561.16

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care du necesita montaj si echipamente de transport

306,571.43

58,249.00

364.820.43

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorp orale

-

-

Total Capitol 4

1,326,461.31

252,028.00

1,578,489.31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

7

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

108,187.68

-

108,187.68

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

66,323.07

-

66,323.07

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

13,264.61

-

13,264.61

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

28,600.00

-

28.600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

132,646.13

25,202.76

157,848.90

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

240,833.81

25,202.76

266,036.58

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste .

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

1,601,379.88

283,707.32

1,930,087.19

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.14-4.2+5.1.1)

755,552.73

143,555.00

899,107.73
Beneficiar.

PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTIok- io? i(Q.oG.s.oie

AMENAJARE PARCĂRIADIACENTE STRĂZII TURNUMĂGURELENR. 1 - Â SECTOR 4, BUCUREȘTI”

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

WA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3.00

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

-

- *

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 CheltuieE pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri. si autorizații

3.3

Expertizarc Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

12,271.09

2,331.51

14,602.59

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

12,271.09

2,331.51

14,602.59

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

' 45,000.1)0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții^

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta Tehnica                          // *.              «  \

,        1,929.85

• 367.00

2,296.85

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

-

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigcntic de șantier

1,929.85

367.00

2,296.85

T otal Capitol 3

14,200.94

2,698.51

61,899.44

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

192,985.02

36,667.00

229,652.02

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

104.723.90

19.898.00

124,621.90

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

315,845.38

60,011.00

375,856.38

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

613,554.30

116,576.00

730,130.30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

65.413,26

-

65,413.26

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

30,677.72

-

30,677.72

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6,135.54

-

6,135.54

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

28,600.00

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

61.355.43

11,657.53

73,012.96

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

126,768.69

11,657.53

138,426.22

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

754,523.93

130,932.04

930,455.97

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

192,985.02

36,667.00

229,652.02


Beneficiar,

PRINL1RIA SECTORULUI 4,AMENAJAREPARCARIADIACENTE STRĂZII TURNU MĂGURELE x ALEEA CICEU, SECTOR 4}

BUCUREȘTI"

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI.

LEI

1

0

3.0E)

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

( Ibtinerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

-

-

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

- .

-

Total

Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizării

3.3

Expertizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

23,337.01

4,434.03

27,771.05

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație dc avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a ‘detaliilor de cxccutie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

23,337.01

4,434.03

27,771.05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul dc proiect pentru obiectivul de învestirii-

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta Tehnica

9,777.28

1,858.00

11,635.28

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantul

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

9,777.28

1,858.00

11,635.28

Total Capitol 3

33,114.29

6,292.03

84,406.32

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

977,727.84

185,768.00

1,163,495.84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje.cchipamenre tehnologice si funcționale care necesita montaj

71,839.63

13.65o.oo

85.489.63 •

4.4

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

117,283.19

22,284.00

139,567.19

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

\cuve necorporalc

-

-

-

Total Capitol 4

1,166,850.66

221,702.00

1,388,552.66

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote; taxe, costul creditului

98.611.04

-

98.611.04

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitarii lucrărilor de construcții

58,342.53

-

58,342.53

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

11,668.51

-

11,668.51

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10°»

116,685.07

22,170.16

138,855.23

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total Capitol 5

215,296.11

22,170.16

237,466.27

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

1,415,261.06

250,164.20

1,710,425.26

din care: C+M (1.2+L3+1.4+24-4.1+4.24-5.1.1)

977,727.84

185,768.00

1,163,495.84

Beneficiar,
AMENAJARE PARCARJ ADIACENTE STRĂZII TURNUMĂGURELEx STRADA STUPILOR NR.2, SECTOR 4,

BUCUREȘTI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

3.00

4,00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pt.protcctia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

-

-

Total Capitol 1

-

- .

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare Tehnica

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

15,132.58

2,875.19

18,007.77

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitarc

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile telurice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

15,132.58

2,875.19

18,007.77

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta Tehnica

\    5,990.43

1,138.00

7,128.43

3.8.1. Asistenta telurica din partea proiectantului ff *

A

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

5,990.43

1,138.00

7,128.43

Total Capitol 3

21,123.02

4,013.19

70,136.21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

Ti

Construcții si instalații

599,043’25

113,818.00

712,861.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje.echipamcntc tehnologice si funcționale care necesita montaj

76,524.59

14,540.00

91,064.59

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente, de transport

81,061.34

15,402.00

96,463.34

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

756,629.19

143,760.00

900,389.19

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

73,997.75

-

73,997.75

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caii tatii lucrărilor de construcții

37,831.46

-

37,831.46

5.2.3. Cota aferenta ISC.pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7,566.29

-

7,566.29

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10° o

75,662.92

14,375.95

90,038.87

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

149,660.67

14,375.95

164,036.62

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

927,412.87

162,149.15

1,134,562.02

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

599,043.25

113,818.00

712,861.25
AMENAJARE PARCARI ADIACENTE STRĂZII LUICA, INTRE BD, CONTANTINBRANCOVEANU SI ALEEA CALINESTI} SECTOR 4, BUCUREȘTI”

Nr.

Cft.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor dc cheltuieli

Valoare* (fara

TVA)

TVA

Valoare eu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3.UIÎ

4-DU

5.DU

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pt.protcctia mediului si aducerea la starea inițiala

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

Total Capitol I

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

' -

-

-

3.1.1. Studii dc teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea dc avize, acorduri sî autorizații

3.3

Experrizare Tehnica

- ’

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

122,0(13.79

23,180.72

145,184.51

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefczabilitatc

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica dc calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

122,003.79

23,180.72

145,184.51

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta Telurica                            țț

* \\   45,563.97

8,657.00

54,220.97

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantujfri'     / (asa! \

1 -......

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentic de șantier

45,563.97

8,657.00

54.220.97

Total Capitol 3

167,567.76

31,837.72

244,405.48

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,556,39/.05

865,715.00

5,422,112.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilajc.cchipamcnrc tehnologice si funcționale care necesita montaj -

74(1,763.09

140.745.00

881,508.09

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

803,029.41

152,576.00

955,605.41

4.5

Dotări

-

-

4-6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

6,100,189.55

1,159,036.00

7,259,225.55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

394,611.37

-

394,611.37

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului banei! finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caii tatii lucrărilor de construcții

305,009.48

-

305,009.48

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

61,001.90

-

61,001.90

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10° b

610,018.95

115,903.60

725,922.56

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

1,004,630.33

115,903.60

1,120,533.93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice- si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

7,272,387.64

1,306,777.32

8,624,164.96

din care: C+M (1.2+1.34-14+2+4.14-4.2+5.1.1)

4,556,397.05

865,715.00

5,422,112.05


Beneficiar,


PRIMĂRIA SECI

oh.     //O ■ 0£.

AMENAJARE PARCARI ADIACENTE STRĂZIILUICA NRE9, SECTOR 4, BUCUREȘTI"

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

o

3.00

4.00

5.t)0

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

. -

1.3

Amenajări pt.protcctia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

-

Total Capitol 1

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

Total Capitol 2

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3,2

Documenta iii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

15,227.96

2.893.31

18,121.27

3.5.1. Tema de proiectare

■ -

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentarie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

15,227.96

2,893.31

18,121.27

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta Tehnica                         ff

\      5.442.16

1,034.00

6,476.16

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectan^Elui    f

: Vi

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

5.442.16

1,034.00

...6.476.1A

Total

Capitol 3

20,670.12

3,927.31

69,597.43

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

544,216.18

103.401.00

647.61 /.18

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje.cchipamente tehnologice sî funcționale care necesita montaj

75,479.09

14,341.00

89,820.09

4.4

Utilajc.cchipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

141,702.52

26,923.00

168,625.52

4.5

Dorari

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

761,397.79

144,665.00

906,062.79

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

74,283.87

-

74.283.87

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

38,069.89

-

38,069.89

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7,613.98

-

7,613.98

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

76,139.78

14,466.56

90,606.34

5.4

CheltuieH pentru informare si publicitate

-

-

Total Capitol 5

150,423.65

14,466.56

164,890.20

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

932,491.55

163,058.87

1,140,550.42

din care: C+M (1.24-1.3+1.4+2+4.14'4.24-5.1.1)

544,216.18

103,401.00

647,617.18


Beneficiar,

PRIMĂRIA SECTORUL

BUCURESZT


HO

OQMSJWt/aJ•%


AMENAJARE PARCARIADIACENTE STRĂZIILUICA X VIOARA NR.2, SECTOR 4, BUCUREȘTI”

Nr. cct.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3.lKt

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pt.protecria mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

. -

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

-

-

-

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expeitizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

25,065.00

4,762.35

29,827.35

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de pre fezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tclmic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

25,065.00

4,762.35

29,827.35

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

- -

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul dejj^esririj^

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta Tehnica                        // *

v      10,116.37

1,922.00

12,038.37

ii          J*"                *

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului /        y

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat du către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigenfie de șantier

10.116.37

1,922-00..

12,038.37

Total Capitol 3

35,181.37

6,684.35

86,865.72

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,011,636.96

192,211.00

1.203,847.96

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

136,618.77

25,958.00

162,576.77

4.4

Utilaje.echipamenre tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

104,994.12

19,949.00

124,943.12

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporalc

-

-

-

Total Capitol 4

1,253,249.85

238,118.00

1,491,367.85

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

103,794.99

-

103,794.99

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

62,662.49

-

62,662.49

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12,532.50

-

12,532.50

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

125,324.98

23,811.75

149,136.73

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

229,119.98

23,811.75

252,931.72

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

1,517,55119

268,614.10

1,831,165.29

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2-1-5.1.1)

1,011,636,96

192,211.00

1,203,847.96


Beneficiar,

PRIMĂRIA SECTORULUI 4,

BUCUREȘTI


ii!

0-QSW


7a/ Ââ&tâcggr


tewsa


ok. / iq.w.zq/s

AMENAJARE PARCĂRI ADIACENTE STRĂZII LUICA xALEEA UCEA, SECTOR 4, BUCUREȘTI"

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor dc cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA *

ClL

1

LEI

LEI

LEI

1

2 1

3.0(1

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea

si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

-

-

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea dc avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

8,707.85

1,654.49

10,362.34

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii aviz elor/acordurilor/autoriza tiil or

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

8,707.85

1,654.49

10,362.34

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta Tehnica

2,390.28

454.00

2,844.28

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantul^

\

-

-

3.8.1.J. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie dc șantier

2.390.28

454.00

2,844.28

Total Capitol 3

11,098.13

2,108.49

58,206.62

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

239,027.55

45,415.00

284.442.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilajc.echip amonte tehnologice si funcționale care necesita montaj

120.564.18

22,91)7.00

143,471.18

4.4

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

75,800.84

14,402.00

90,202.84

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

435,392.57

82,724.00

518,116.57

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

54,723.55

-

54,723.55

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor dc construcții

21,769.63

-

21,769.63

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,353.93

-

4,353.93

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

43,539.26

8,272.46

51,811.72

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol S

98,262.81

8,272.46

106,535.27

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

544,753.51

93,104.95

682,858.46

din care: C4-M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

239.027.55

45,415.00

284,442.55


Beneficiar,

PRIMĂRIA SECTORULUI 4,

BUCUREȘTI
AMENAJARE PARCARI ADIACENTE STRĂZII LUICA NR.70, SECTOR 4, BUCUREȘTI”

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara . TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

j

3.00

4.00

5.D0

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri st autorizații

3.3

Expertizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

14,063.54

2,672.07

16,735.61

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefez abilita te

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitatc/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

14,063.54

2,672.07

16,735.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiect^^S^^^^H^j,

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar                  /f *

-

-

-

3.8

Asistenta Tehnica

5,348.19

1,016.00

6,364.19

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiedjfașțyjui /         \    ♦ li

-

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

5,348.19

1,016.00

6.364.19

Total Capitol 3

19,411.73

3,688.07

68,099.80

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

534,819.13

101,616.00

636,435.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje.echipamentc tehnologice si funcționale care necesita montaj

94,281.16

17,913.00

112,194.16

4.4

Utilaj e,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

74,076.47

14,075.00

88.151.47

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total

Capitol 4

703,176.76

133,604.00

836,780.76

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli .

5.1

Organizarea de șantier 1

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

70,790.61

-

70,790.61

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

35,158.84

-

35,158.84

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul starului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7.031.77

-

7,031.77

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse sî neprevăzute 10%

70,317.68

13,360.36

83,678.03

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

141,108.28

13,360.36

154,468.64

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

- -

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

863,696.76

150,652.43

1,059,349.19

din care: C+M (1.2+L3+14+2+4.1+4.2+5X1)

534,819.13

101,616.00

636,435.13