Hotărârea nr. 106/2019

Hotărârea nr. 106 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Sos. Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun nr. P.9.1/590/03.06.2019, întocmit de către Direcția Investiții- Serviciul Investiții și de către Arhitectul Șef al Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 170/17.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Supralărgire șos. Berceni (șos. Olteniței până la limita administrativă - șos. Centură): Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și Linia de centură”, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3), și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1  (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru

aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Justa despăgubire pentru suprafețele de teren și construcțiile identificate în anexele prezentei hotărâri a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici la suma de 5.870.614,74 lei, conform listei din anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.


Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelo cum sunt acestea identificate în anexele prezentei hotărâri, în administrarea C Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate î unității administrativ teritoriale, în vederea edificării lucrării de utilitate publică Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson IMGB și linia de centură (tronson III)”.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 106 /10.06.2019

ANEXA 2                   /tQ.   $0/0


"Supralargire Șoseaua Berceni, Tronson 11-111, strada Ion Iriceanu si statia de metrou I.M.G.B. (Tronson II), statia de metrou l.l centura (Tronson 111)”Tabel cu imobilele terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriere

mai 2019                                                                                                                                                           ,         ,

Nr. Crt

Nume Proprietar

Adresa

Nr.Cad.

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp.)

Suprafața CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere (mp.)

| Suprafața desfasurata CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere (mp)

Valoare teren [Lei

Valoare construcții [Lei]

Valoare totala teren + construcții [LEI],

Valoare totala teren +. construcții [Euro]

FORMA PROPRIETĂȚII

1

De Silva Intermed SRL

Sos. Berceni nr. 110

221385

3599

C1=1

C1=1

719.754 lei

343 lei

877.307,47 lei

184.246,36 €

PRIVATA

C2=4

C2=4

1.371 lei

Gard -150 ml.

141.744 lei

Gard = 21 ml.

14.095 lei

2

De Silva Intermed SRL

Sos. Berceni nr. 114

202347

2289

C1 =4

C1 =4

457.770,70 lei

1.371 lei

526.261,41 lei

110.521,97 €

PRIVATA

Gard = 100 ml.

67.119 lei

3

Proprietar neidentificat

Sos Berceni Nr. 108

214434 (Neinscris in CF)

767

153.390,18 lei

153.390,18 lei

32.214,00 €

PRIVATA

^^rp^etar neidenfîficat

Sos. Berceni f.n.

-

14

2.799,82 lei

2.799,82 lei

588,00 €

_

£3V414

Popescu Silviu Nicolae

Sos. Berceni nr. 106Y

210969

70

15

Municipiul București

Drum exploatare

-

25

16

Emprod SRL

Sos. Berceni nr. 104U

227436

270

Gard =82 ml.

17

Toyota Material Handling Romania SRL

Sos. Berceni nr. 104V

208190

33

Gard =22 ml.

18

Statui Roman -Administrator Metrorex SA

-

-

2455

19

Municipiul București

Sos .Berceni

-

19495

Suprafața totala TEREN (mp)

42.284   |

Suprafața totala TEREN proprietate privata propusa spre expropriere (mp) / Valoare teren proprietate privata

19.571    |

Suprafața totala CONSTRUCȚII proprietate privata propusa spre expropriere (mp) 1 Valoare construcții proprietate privata

1.012 mp construcții si 925 mp gard

Suprafața totala TEREN proprietate publica (mp)

22.713   |

Suprafața totala CONSTRUCȚII proprietate publica (mp)

|

Total valoare teren + construcții [Euro]            |

|             Total valoare teren + construcții [Lei]             |

mai 2019


19.265,43 lei

19.265,43 lei

-

4.046,âWt

87.422,98 lei

55.038 lei

142.460,86 lei

29.918,70 €

PRIVATA

10.685,03 lei

20.789 lei

31.474,19 lei

6.610,00 €

PRIVATA

PUBLICA

PUBLICA

5.099.692,65

770.922,09

1.232.908,00 €

5.870.614,74 lei

curs euro 16 mai 2019                      4,7616 leiANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriere ai lucrării de utilitate publica -         "Supralargire Șoseaua Berceni, Tronson ll-lll, strada ion iriceanu si statia de metrou I.M.G.B. (Tronson II), statia de metrou

I.M.G.B. si linia de centura (Tronson III)”

1. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (numai extrase de Carte Funciara)

2. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

3. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL.

4. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL.

5. Evaluatorii au primit extrase de carte funciara pentru toate pozițiile.

6.Categoriile de folosința pentru terenurile evaluate reies din:

arabil categoria reiese din extras CF 16675/14.03.2019 nr. Cadastral 210969, intravilane pentru celelalte imobile conform Extraselor de CF.

pentru proprietarii neidentificati, terenul a fost considerat curți construcții

7. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele,        I

depinzând de caracteristile fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitati, starea tehnica a fiecărei construcții, calitatea si tipul finisajelor si alteie). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale fiecărei proprietăți.                                 |

"S° 2.%\

\

GCT A BVAL J

SKt-