Hotărârea nr. 105/2019

Hotărârea nr. 105 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare piața Big Berceni”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare piața Big Berceni”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/471/13.05.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de HCL S4 nr.67/31.03.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare piața Big Berceni”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


PREȘEDIN^g^^Sfl

Cosmin-Codîs fanți


Contrasemnează

Secretam ^Sectorului 4 Dm^^nca ARTENE

Nr. 105 /10.06.2019

AuexA Z-A AejLss.uii

(05 j/0- QQ.

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente

.....-obiectivelor/prolectelor de-lnvestiții-fi-aanțat-e-dm^esdud-publiee,- privind- G-heltuielile-necesa-re-realiz-ării-obfoGtivuluh—

”AMENAJARE PARCARE PIAȚA BIG BERCENI, SECTOR 4, BUCUREȘTI "

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

OVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3.00

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

251,627.36

47,809.20

299,436.55

3.5.1. Tema de proiectate

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

251,627.36

47,809.20

299,436.55

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pen^^^J^jJ^^vestitii

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta Tehnica           ff                      V

110,813.68

21,055.00

131,868.68

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

110,813.68

21,055.00

131,868.68

Total Capitol 3

362,441.03

68,864.20

476,305.23

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

11,081,367.83

2,105,460.00

13,186,827.83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje,echipamente tehnologico si funcționale care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

1,500,000.00

285,000.00

1,785,000.00

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

12,581,367.83

2,390,460.00

14,971,827.83

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

783,482.07

-

783,482.07

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

629,068.39

-

629,068.39

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

125,813.68

-

125,813.68

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

1,258,136.78

239,045.99

1,497,182.77

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

2,041,618.85

239,045.99

2,280,664.84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6,2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

14,985,427.72

2,698,370.19

17,728,797.90

din care; C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

11,081,367.83

2,105,460.00

13,186,827.83Beneficiar,


PRIMĂRIA SECTORULUI 4,

BUCUREȘTI