Hotărârea nr. 104/2019

Hotărârea nr. 104 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 5062/10.05.2019 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1), alin.

(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă pentru anul școlar 2018 — 2019, semestrul al II-lea, un număr de 12.864 burse școlare și cuantumul acestora, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă cuantumul stimulentelor, pentru merite deosebite, obținute la olimpiadele școlare desfășurate pe parcursul anului școlar 2017-2018, astfel:

  • A. Pentru olimpiadele școlare la nivel național:

  • a. locul I - 2000 lei;

  • b. locul al II-lea — 1500 lei;

  • c. locul al III-lea — 1000 lei.

  • B. Pentru olimpiadele școlare faza finală pe municipiu:

  • a. locul I - 500 lei;

  • b. locul al II-lea - 300 lei;

  • c. locul al III-lea — 100 lei.


Art. 3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 104 /10.06.2019

Burse de performanță

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

307

50

5

76,750

Invatamant Gimnazial

379

50

5

94,750

Invatamant Liceal

125

50

5

31,250

Total burse de performantă

811

202,750

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 8.5-8.99

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - tei

a V-a și a Vl-a

470

30

5

70,500

aVIi-a și a Vlll-a

554

30

5

83,100

a IX-a și a X-a

447

30

5

67,050

a Xl-a și a Xll-a

321

30

5

48,150

Total burse merit art 8 a) mediile 8.5-8.99

1,792

268,800

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 9-9.49

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

840

60

5

252,000

a VI l-a șiaVIII-a

804

60

5

241,200

a IX-a și a X-a

614

60

5

184,200

a Xl-a și a Xll-a

504

60

5

151,200

Total burse merit art 8 a) mediile 9-9.49

2,762

828,600

|anHCLS4 nr _igk.ll0 ■ OQ-ÂOl<d

Burse de merit cf. art. 8 a) Media 10

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada {luni)

Total - tei

a V-a și a Vl-a

452

200

5

452,000

a VII-a și a Vlll-a

290

200

5

290,000

a IX-a și a X-a

13

200

S

13,000

a Xl-a și a XII-a

26

200

5

26,000

Total burse merit art 8 a) media 10

781

781,000

Burse de merit cf. art. 8 b)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

42

50

5

10,500

Invatamant Gimnazial

186

200

5

186,000

Invatamant Liceal

120

300

5

180,000

Total burse merit art 8 b)

348

376,500

Burse de merit cf. art. 8 c)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

32

50

5

8,000

Invatamant Gimnazial

80

100

5

40,000

Invatamant Liceal

76

100

5

38,000

Total burse merit art 8 c)

188

86,000

Tip Bursă

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Bursă de studiu

525

100

5

262,500

Bursă de ajutor social

2,378

80

7

1,331,680

Bursă de ajutor social ocazional

20

200

1

4,000

Total burse

2,923

1,598,180

Total General Burse - număr-

12,864

Total General Burse - ron -

5,608,380


Total - lei

647,550