Hotărârea nr. 103/2019

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4“, a Acordului de parteneriat încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația Sera România și a asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentand 2% din alocarea financiara eligibila a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4“, a Acordului de parteneriat încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația Sera România și a asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiara eligibila a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local Sector 4,

Având în vedere

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 27510/04.06.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ghidul solicitantului- condiții generale și condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12,4.13&4.14;

Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.38, art. 39 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4“ care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv -Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiective specifice 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității, 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independenta, 4.14 Creșterea numărului de asistenți matemali și sociali la nivelul comunității, Cod generat MySMIS 130210.


Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Fundația Sera România în vederea^ej5jțî|jgj.

priorii      Incluziuni a^gcială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiții 9.iv, Anexă la prezenta.

inanțare a proiectului prin Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, AxaJjhtribuția proprie în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiară a Direcției ală și Protecția Copilului Sector 4, respectiv suma de 52.524,45 lei în cadrul

Art.4. Se aprobă valoarea de finanțare a proiectului din fonduri externe nerambursabile în cuantum 2.626.222,26 lei, aferentă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în calitate de partener.

Art.5. Se aprobă sustenabilitatea serviciilor sociale pentru minim 24 luni după implementarea proiectului.

Art.6. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, să semeneze toate actele necesare depunerii și implementării proiectului în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4.

Art.7. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 103 /10.06.2019

Anexa

ACORD DE PARTENERIAT


/J)             flOă/to.QQ,'

Art. 1. Părțile
 • 1.  Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, cu sediul în str. Cooperației, nr. 5B, sector 5, Municipiul București, jud. București, cod poștal 052832, România, codul fiscal 26292243, având calitatea de Lider de proiect/Partener 1

 • 2.  Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Socială Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna, cod poștal 520064, România, codul fiscal 9832041, având calitatea de membru 1/Partener 2

 • 3.  Fundația SERA ROM ANI A, cu sediul în str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 24A, apartament 3, etaj 2, sector 1, Municipiul București, jud. București, cod poștal 011937, România, codul fiscal 8327386, având calitatea de membru 2/Partener 3

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul
 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes generai, apel de proiecte: Cod MySMIS 130210, Apel: POCU/478/4/18/Operațiune compozita OS. 4.12, 4.13,4.14/18/Operațiune compozită OS. 4.12,4.13,4.14

 • (2)   Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneri atu lui
 • (1)   Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2)   Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3)   Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4)    Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. în caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Lider de proiect (Partener 1)

  Liderul de parteneriat (Partenerul 1} participă cu expertjpF'țtP implementarea următoarelor activități și subactivități:^^5?^

  A.l. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI PROIEgTULUtf fiAl.l. Organizarea tehnica si financiara a proiectului

Resurse umane implicate: manager proiect

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: nu e cazul

A1.2. Activități transversal

Cheltuieli indirecte conform art. 68 din Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

A.2. FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE DE SPRIJIN ÎN VEDEREA ASIGURĂRII TRANZIȚIEI DE LA SERVICII DE ÎNGRIJIRE INSTITUTIONALIZATA CĂTRE SERVICII LA NIVELUL COMUNITĂȚII

A.2.1. înființarea si dezvoltarea serviciilor sociale

Resurse umane implicate: expert înființare servicii sociale Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: nu e cazul

A 2.3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă

Resurse umane implicate: expert mentor 1, experte mentor 2, expert mentor 3

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: nu este cazul

A 2.4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie Resurse umane implicate: coordonator personal de specialitate, asistent social 1, asistent social 2, psiholog Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: laptop, multifuncțională, amenajare spațiu, mobilier birou, consumabile

A.2.6. Sprijin pentru furnizare de programe de asistentă tinerilor

Resurse umane implicate: expert mentor 1, experte mentor 2 Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: nu este cazul

A.3. DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE IDENTIFICARE SI MONITORIZARE A SITUAȚIILOR DE RISC DE SEPARARE DE FAMILIE

A 3.1 Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului

Resurse umane implicate: asistent social prevenire


Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziți proiectului: nu e cazul

A.4. CAMPANII DE INFORMARE SI CONȘTIENTIZARE, ACȚIUNI DE PROMOVARE A EGALITATII DE SANSE SI NEDISCRIMINARE

A.4.1. Masuri inovative de abordare și promovare a prevenirii separării copilului de familie, promovarea egalității de șanse si nediscrimin arii

Resurse umane implicate: Expert organizare evenimente, Expert facilitator workshop 1, Expert facilitator workshop 2, Expert facilitator workshop 3, Expert facilitator workshop 4, Expert mentor 1, Expert mentor 2, Expert mentor 3

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: Materiale consumabile, Materiale promoționale, Servicii de catering pentru seria de work-shopuri, Burse copii exemplu, servicii de catering pentru masa rotunda cu specialiștil/factori de decizie locali din domeniul protecției drepturilor copilului, in scopul dezvoltării de acțiuni comune menite sa sprijine prevenirea separării copilului de familie

A.4,2 Campanie de informare si conștientizare in domeniul promovării si respectării drepturilor copilului

Resurse umane implicate: Expert tehnic implementare, Expert as social prevenire, Expert evenimente si acțiuni sociale servicii de organizare evenimente promovare si respectarea drepturilor copilului/prevenire separare copil de familie

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: Materiale de promovare a drepturilor (flayer + pliant pt. copii 1500, flyer + pliant pt. profesori 150, ROOL-UP, 30 AFIȘE

A.4.3.Selecția grupului țintă și monitorizarea acestuia

Resurse umane implicate: expert GT

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: laptop, multifuncțională_____________________________

Partener 2


Partenerul 2 participă cu expertiză la implementarea următoarelor activități/subactivități:

Al.2. Activități transversale

Cheltuieli indirecte conform art. 68 din Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

A.2.1. înființarea si dezvoltarea serviciilor sociale

Resurse umane implicate: coordonator activități P2

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: nu e cazul

A.2.2. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului RESPIRO Resurse umane implicate: coordonator activități P2, Coordonator personal de specialitate, Psiholog 1, Psiholog 2^=^ Logoped, Kinetoterapeut 1, Kinetoterapeut 2, Asiste)

Asistent medical, Psihopedagog, îngrijitor 1, îngrijita/2 *     ___

Resurse materiale proprii: spațiul situat în.........    # /ț-^Si

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in rcrflHh

-----------------------------------------—o\ VnftJ

Partenerul 3


proiectului: amenajare spațiu, catering 24 copii/zi, consumabile, dotare centru, echipamente

A 2.3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă

Resurse umane implicate: Coordonator P2, Coordonator personal de specialitate, asistent social 1, asistent social 2, Psiholog

Resurse materiale proprii: spațiul situat în ........

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: amenajare spațiu, consumabile, dotare centru, 'echipamente

A.2.6. Sprijin pentru furnizare de programe de asistenta tinerilor

Resurse umane implicate: nu este cazul

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: cursuri calificare:

A.4. CAMPANII DE INFORMARE SI CONȘTIENTIZARE, ACȚIUNI DE PROMOVAREA EGALITATIIDESANSESI NEDISCRIMINARE A.4.1. Masuri inovative de abordare și promovare a prevenirii separării copilului de familie, promovarea egalității de șanse și nediscriminării

Resurse umane implicate: Coordonator P2

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: nu este cazul


A.4.2 Campanie de informare si conștientizare in domeniul promovării si respectării drepturilor copilului

Resurse umane implicate: Coordonator P2

Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: nu este cazul


Partenerul 3 participă cu expertiză la implementarea următoarelor activități/subactivități:

Al.2. Activități transversale

Cheltuieli indirecte conform art. 68 din Regulamentului (UE) nr. 1303/2013


A.2.5.   Implementarea altor măsuri care vin în sprijinul


dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru reintegrarea copilului in familia sa

Resurse umane implicate: expert acordare subvenții


Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in proiectului: subvenții copii; subvenții familii


cadrul


* îndezinstituționalizării și al furnizării de servicii laț


A.3.2. Implementarea altor măsuri care vj


MW/


comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/instituționalizare Resurse umane implicate: expert acordare subvenții Resurse materiale proprii: nu este cazul

Resurse materiale/servicii care se vor achiziționa in cadrul proiectului: subvenții copii; subvenții familii

 • (2) Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

  Organizația

  Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

  Liderul de parteneriat/Partenerul 1

  2,630,316.00

  Partener 2

  2,626,222.26

  Partener 3

  779,286.00

  Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

  6,035,824.26

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

(3) Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1)

0 lei

0%

Partener 2

52,524.45 lei

2%

Partener 3

0 lei

0%

(4) Informații despre conturile bancare

Cont .

■■ ■

■ .

K'T'./-':

ggggBIS

gffig

fHffiSS

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează ]a Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioa contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezenț^TuF'acord.


Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat
 • (1) Liderul de Parteneriatțbeneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B. Obligațiile liderului de parteneriat
 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • (2)   Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

 • (3)    In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

 • (4)    Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

 • (5)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI.

 • (6)   înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

 • (7)   Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

 • (8)   Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

 • (9)    Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

 • (10)  în cazul în care partenerul 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.

 • (11)  Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerul 2

A. Drepturile Partenerului 2
 • (1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile ang proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să îi se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (3)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • (4)   Partenerul are dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B. Obligațiile Partenerului 2
 • (1)   Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerul trebuie să pună la dispozițîa'Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • (2)    Partenerul 2 este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (3)   Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (4)    Partenerul 2 este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele Iui3 de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniu! achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea
 • (1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

 • (4)    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

Tmațiilor priirHttp&

irizată a


(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra ir^oi cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăffute de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau qfyulgare unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale
 • (1)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (2)   Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Roșu Cristian, Președinte

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 2

Pelmuș Dragoș, Director general

Semnătura

Data șl locul semnării

Partener 3

Bogdan Simion, Director executiv

Semnătura

Data și locul semnării