Hotărârea nr. 102/2019

Hotărârea nr. 102 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 4174/28.05.2019 al Direcției Economice;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26s art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 790.785 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • -  Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

 • -  Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

 • -  Anexa nr. 1.3; 1.4; 1.5; - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finapja^j^^^in

  - Anexa 3.

  - capitol bugetar 51.02

  -Anexa 3.1

  - cap.51.02.01.03

  - Anexa 4.

  - capitol bugetar 54.02

  -Anexa 4.1

  - cap.54.02.10

  - Anexa 5

  - capitol bugetar 55.02

  - Anexa 6

  - capitol bugetar 60.02

  -Anexa 6.1

  - cap.60.02.02

  - Anexa 7

  - capitol bugetar 61.02

  -Anexa 7.1

  -cap.61.02.03.04

  - Anexa 8.

  - capitol bugetar 65.02

  -Anexa 8.1

  - cap.65.02.03.01

  -Anexa 8.2

  - cap.65.02.03.01

  - Anexa 8.3

  - cap.65.02.03.02

  - Anexa 8.4

  - cap.65.02.03.02

  - Anexa 8.5

  - cap.65.02.04.01

  - Anexa 8.6

  - cap.65.02.04.01

  -Anexa 8.7

  - cap.65.02.04.02

  -Anexa 8.8

  - cap.65.02.04.02

  - Anexa 8.9

  - cap.65.02.07.04

  -Anexa 8.10

  - cap.65.02.07.04

  - Anexa 9

  - capitol bugetar 66.02

  -Anexa 9.1

  - cap.66.02.50.50

  - Anexa 10

  - capitol bugetar 67.02

  -Anexa 10.1

  - cap.67.02.05.03

  - Anexa 11

  - capitol bugetar 68.02

  - Anexa 11.1

  - cap.68.02.

  - Anexa 11.2

  - cap.68.02.04.

  -Anexa 11.3

  - cap.68.02.05.02

  - Anexa 11.4

  - cap.68.02.06.01

  - Anexa 11.5

  - cap.68.02.11.

  -Anexa 11.6

  - cap.68.02.50.50

  - Anexa 12.

  - capitol bugetar 70.02

  -Anexa 12.1

  - cap.70.02.03.30

  -Anexa 12.2

  - cap.70.02.50


 • - Autorități publice si acțiuni externe

 • - Primăria sector 4 autoritari executive

 • - Alte servicii publice generale

 • - Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

 • - Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

 • - Centralizator Apărare

 • - Apărare naționala

 • - Ordine publică și siguranță națională

 • - Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

 • - învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

-PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special

 • - Sănătate

 • - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

 • - Cultură recreere și religie

- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

 • - Asigurări și asistență socială

 • - Asistență socială

 • - Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

 • - Asistență socială în caz de invaliditate

 • - Copii

 • - Creșe

 • - Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

 • - Locuințe servici

 • - Alte cheltuieli în

 • - Alte servicii în di


  și Dezvolt) ^?ubjie£

  domeniul lftcuințtf 1


 • - Anexa 13.  - capitol bugetar 84.02

  • - Transporturi

  • - Străzi


  - Direcția Mobilitate Urbana


-Anexa 13.1 - cap.84.02.03.03

 • - Anexa 13.2 - cap.84.02.50

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 14. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

Anexa nr. 15; 15.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

Anexa nr. 16, 16.1 „Lista de investiții - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

Anexa nr. 17, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

Anexa nr. 18, 18.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor”;

Art 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 19, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


ȚE DE ȘEDINȚĂ,


fli\3onstlntin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 102 /10.06.2019