Hotărârea nr. 101/2019

Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 Iei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr. P.8.3/3500/13.05.2019, respectiv nr. P.9.1/474/13.05.2019 întocmit de Direcția Economica și Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii. Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;


Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/02.10.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/18.03.2019 pentru modificarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 62/15.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 69/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.’ff’ si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art 45 alin (2) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Consiliului I (odO nr. 296/ 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hota

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/1^'J^^^' valabile.

Art.HI. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Investiții si Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 101 /15.05.2019

Anexa la HCLS4 nr./(?/.       061

inlocuieste Anexa îa HCL 296/31.10.2017

Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL S4 indicatori teh n ic o-economici

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana finanțate din creditul BCR nr. 305 din 27.12.2017

127,015,387

1

Supralargire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18,399,720

249/2.10.2018

2

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,012,130

67/24.04.2019

3

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15,182,063

249/2.10.2018

4

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

35,337,071

71/24.04.2019

5

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6,084,403

197/27.07.2017

Co-finantare proiecte finanțate din creditul CEC nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017

267,601,059.07

1

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentara Berceni-Sudului

61,139,905

319/20.11.2017

2

Reabilitare / Modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Giurgiului

86,286,430

3

Bloc 16, Sos. Berceni, nr. 15

1,205,131

288/24.10.2017

4

Bloc M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116

5,067.797

288/24.10.2017

5

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6

1,832,375

288/24.10.2017

6

Bloc 12B, scările 1+2, Str. Alunisului nr. 1 / B-dui Brancoveanu, nr. 2

2.864,142

335/13.12.2018

7

Bloc 129, Sos. Berceni, nr. 51

1,996,520

316/20.11.2017

8

Bloc 6, Str. Nitu vasile, nr. 50

1,038,286

316/20.11.2017

9

Bloc 35, Bd. Alexandru Obregia, nr. 35

5,883,976

316/20.11.2017

10

BlocO, Sos. Giurgiului, nr. 113-115

1,379,527

316/20.11.2017

11

Bloc A18, Str. Reșița, nr. 18

1,798,555

316/20.11.2017

12

Bloc 130, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 53

2,373,392

316/20.11.2017

13

Bloc 20, Str. Ciochina, nr. 3

1,974,500

335/13.12.2018

14

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1,563,958

316/20.11.2017

15

Bloc 2, sc. 1-3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3,985,476

239/13.09.2017

16

Bloc li-32, sc. 1-2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 30A

4,038,792

335/13.12.2018

17

Bloc II-33, Sc. 1,2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 36A

3,948,163

335/13.12.2018

18

Bloc B7, Sc. 1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 18

8,663,478

335/13.12.2018

19

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 38-40

2,715,475

334/13.12.2018

20

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 36

1,943,888

334/13.12.2018

21

Bloc 2, Sc. 1,2,3,4, Nitu Vasile, nr. 42

3,917,487

334/13.12.2018

22

Bloc 3, Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr. 44

3,197,953

334/13.12.2018

23

Bloc 5, Nitu Vasile, nr. 48

3,258,210

334/13.12.2018

24

Bloc 36, Sc. 1-2, Nitu Vasile, nr. 28

3,728,322

334/13.12.2018

25

Bloc 4, Nitu Vasile, nr. 46

3.273,275

334/13.12.2018

26

Bloc F1, Str. Podarului, nr. 2-4

1,872,613

334/13.12.2018

27

Bloc F3, Str. Podarului, nr. 6

935,247

334/13.12.2018

28

Bloc M2, Raula Mara, nr. 15

1,054,105

334/13.12.2018

29

Bloc M4, Raula Mara, nr. 10

1,054,105

334/13.12.2018

30

Bloc 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3

4,391,601

334/13.12.2018

31

Bloc E4, Vatra Domei, nr. 9

2,090,275

334/13.12.2018

32

Bloc 5, Huedin, nr. 1

1,994,284

335/13.12.2018

33

Bloc 4, Huedin, nr. 3

1,975,552

335/13.12.2018

34

Bloc F4, Vatra Dornei, nr. 7

927,580

334/13.12.2018

35

Bloc 16, Sos. Olteniței, nr. 204-210

1,382,942

335/13.12.2018

36

Bloc 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10

5,545,955

335/13.12.2018

37

Bloc 102, Sc. 1, Gheorghe Ion, nr. 9

2,766,975

334/13.12.2018

38

Bloc 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2.793,031

334/13.12.2018

39

Bloc 6, Olteniței, nr. 81

8,701,591

334/13.12.2018

40

Bloc M1, Alexandru Obregia, nr. 6

5,080,651

335/13.12.2018

41

Bloc II 30, Alexandru Obregia nr. 22A

2,443,195

288/24.10.2017

42

Bloc 11/31, Sc. A,B, Alexandru Obregia nr. 28A

3,516,344

334/13.12.2018

Total valoare de investiție a obiectivelor de interes public local

394,616,446