Hotărârea nr. 10/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanţarea şi realizarea în comun a unor lucrări de interes public local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea și realizarea în comun a unor lucrări de interes public local

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P. 9.1/55/21.01.2019 al Direcției Investiții, Serviciul Investiții;

Adresa Spitalului Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" nr. 2060/18.01.2019, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 4080/21.01.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, republicată cu modificările si completările ulterioare; Dispozițiile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un, spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit. q) și art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local „Reconfigurare, reamenajare, extindere unitate de primiri urgențe” și „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I.”

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de specialitate, să întocmescă și să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.l din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.3 Prevederile prezentei vor fî aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fî transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019

^TE DE ȘEDINȚĂ, Vv - - -nstamm BARBĂLĂU


.Contrasemnează

^Sficretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 10 /22.01.2019