Hotărârea nr. 1/2019

Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr.l2-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018

Având în vedere,

' - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate al Direcției Economice nr P.8.1/ 40 / 04.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018;

  • - Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 3809/18.12.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1078/ 19.12.2018;

în temeiul art 45, alin (2), lit „a”, art 81, alin. (2), lit „d”, si art 115 alin.(l) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018,

în sumă de 16.232.043,32 lei - Sursa A

din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.01.2019

Nr. 1 /08.01.2019Contrasemnează Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE