Hotărârea nr. 65/2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1Eparțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+lEparțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectul ui-Șef cu nr. P.8.1/59/15.03.2018, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.8.1/60/15.03.2018 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.8.1/61/15.03.2018;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 8/9 din data de 14.11.2017, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 și nr. 224/2015;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), fit. “e”, art. 81, alin. (2), lit.”i” și art. 115 alin. (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+lEparțial, pe un teren situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particiîrară'aȚțui Brustur Horia, în suprafață de 2.444,45 mp.    16 *

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism construire.Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.Contrasemnează Secretând Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 65/23.03.2018