Proces verbal din 28.11.2017

Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 28.11.2017

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2155/22.11.2017.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție. Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier

Bărbălău Cosmin-Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,,...Dau cuvântul domnului Primar?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! în urma solicitării Comisiei de Urbanism, executivul propune scoaterea de pe Ordinea de zi a punctelor: 11, 12,13, 14, 15, 16 și 17...și v-aș ruga, dacă se poate, să supuneți la vot acest lucru?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Supun la vot scoaterea acestor puncte de pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, aceste proiecte au fost scoase de pe Ordinea de zi?1

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Și ca să fim eficienți în continuare, o să vă citesc punctele de pe Ordinea de zi pe care executivul dorește să le introducă...și le luăm pe rând. Primul punct: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2017-2018 pentru semestrul I.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect pentru adăugarea pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, acest proiect a fost adăugat pe Ordinea de zi?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autovehiculele B-04-EVD și B-444-EVD aflate în dotarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect pentru adăugarea pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Doamna Murgo ci? Abținere?... Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, acest proiect a fost adăugat pe Ordinea de zi?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Următorul punct: Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 cu privire la exercitarea atribuțiilor privind bugetul local, precum și stabilirea unor taxe speciale?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,.Supun la vot acest proiect pentru adăugarea pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, acest proiect a fost adăugat pe Ordinea de zi?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul punct: Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/ 20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiție de pe raza Sectorului 4?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect pentru adăugarea pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să rog Tehnicul să pună odată cartelele acelea, că de aceea le-ani luat, ca să le punem...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Cu 22 voturi pentru și 3 abțineri și acest proiect a fost adăugat pe Ordinea de zi.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “România Parc 2018“.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect pentru adăugarea pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule Andrușceac...Sunt toți, stați liniștit...Aveți autoritate..?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Cu 19 voturi pentru și 5 abțineri și acest proiect a fost adăugat pe Ordinea de zi?4

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic -pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect pentru adăugarea pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, acest proiect a fost adăugat pe Ordinea de zi?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Următorul proiect: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până Ia 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.224/17.08.2017?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect pentru adăugarea pe Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, acest proiect a fost adăugat pe Ordinea de zi. Acum voi da citire Ordinei de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.10.2017.

3.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 13.11.2017.

4.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.11.2017.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.12.2017-28.02.2018.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L.”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L., destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari.”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „BERCENI-SUD”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2017-2018 pentru semestrul I.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autovehiculele B-04-EVD și B-444-EVD aflate în dotarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 cu privire la exercitarea atribuțiilor privind bugetul local, precum și stabilirea unor taxe speciale.

Inițiator: Grup de consilieri locali

14.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/ 20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiție de pe raza Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “România Parc 2018”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

-------    16. Proiect de -hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect

Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.224/17.08.2017.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4.

Supun la vot Ordinea de zi... (intervenții în sală fără microfon)... Punctul numărul 18: Interpelări și Punctul numărul 19: întrebări curente. Supun la vot Ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, Ordinea de zi a fost aprobată. Proiectul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017. Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnule consilier?4

DI consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Aș propune un amendament aici. Văd pentru Capitolul bugetar 67.02.03.30 P - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi - o suplimentare de un milion de Roni, care, bineînțeles, se vor duce către ADP, să facem sensuri giratorii frumoase, colorate...și după aia, mai avem la Capitolul 2, în deschiderea listei de investiții...știm că se termină anul și trebuiesc cheltuiți banii, dacă nu ni-i ia alte ine va...înțeleg...niște mese, pietre cubice...Nu mai contează..Da...granit...în fine, cum o fi...Eu aș propune o rectificare, un amendament aici, ca acești un milion douăzeci și cinci de mii să se ducă la bursele de merit, care sunt cu media generală 10, bineînțeles...și aș propune modificarea cuantumului de la 200 de lei la 555 lei pentru bursele de merit, cele 860 de burse pe care le avem în sector. Mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului consilier...Cine este pentru? Este primul amendament..?4

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule Antonio, stați liniștit, lucrurile sunt în grafic...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Deci...Cine este pentru? încă o dată! Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 16 abțineri, amendamentul a picat. Dacă mai sunt alte discuții pe acest proiect? Vă rog, domnule Delegeanu?4

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Eu am următoarele amendamente...De fapt, se cuantifică într-unul singur...de introducere în rectificarea bugetară a trei puncte distincte de obiective de investiții. Punctul numărul 1: <Se va introduce un nou obiectiv de investiții la Capitolul 67.02 poziția B 14 - Amenajare “România Parc” în valoare de 28.600.000.00 lei cu TVA din care 10.000.00 lei cu TVA bugetatpe anul 2017, restul de 18.590.000.00 lei cu TVA, credit angajament pentru perioada 2018-2020>. Al doilea obiectiv de investiții este acela de <„ Furnizare mobilier urban și elemente ornamentale - Contract subsecvent nr. 3” la Capitolul 67.02poziția C 16 în valoare de 2.700.000.00 lei cu TVA, din care 10.000.00 lei cu TVA bugetat pe anul 2017, restul 2.690.000.00 lei cu TVA, credit angajament pentru anul 2018>. Și o a treia poziție: <„Lucrări de confecționare și montajparazăpezi” de la Capitolul 84.02. poziția B4 având valoarea de 524.000.00 lei cu TVA...de fapt, asta este o lucrare care se repoziționează și se transformă dintr-un contract de lucrări, într-un contract de „Furnizare parazăpezi” și se reduce de la...așa cum am spus, de la 524.000.00 la 168.000.00 cu TVA în anul acesta>. Mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Delegeanu. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 16 voturi pentru și 10 abțineri, amendamentul a fost adoptat. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 16 voturi pentru și 10 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 2 pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.10.2017. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?-Cu-unanimitate de-voturi, proiectul a fost a fost aprobat. Proiectul numărul 3:Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 13.11.2017. Vă rog, domnule Sava?4

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi...întrucât, grupul PNL consideră că această ședință a continuat în mod ilegal, grupul PNL va vota împotriva acestui proiect și își rezervă dreptul de a ataca acest proces verbal și această ședință. Mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:..Mulțumesc, domnule Sava. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 16 voturi pentru, acest proces verbal a fost aprobat...(intervenții zw sală fără microfon)...Rectific la...Au fost 15 voturi pentru, 10

abțineri...(intervenții în sală fără microfon)... 10 împotrivă și 1 abținere.....(intervenții în sală fără

microfon)...Haideți, vă rog, să..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule Antonio, am și eu o întrebare la dumneavoastră. îmi cer mii de scuze că îndrăznesc. Voiam să vă întreb...E o premieră...Ce nu este în regulă în procesul verbal? Care sunt lucrurile pe care le-ați constat în neregulă în procesul verbal? Așa...vă întreb ca simplu cetățean../4

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Noi nici nu ajungem să vorbim despre procesul verbal, noi contestăm continuarea ședinței după ce nu a avut cvorum...Păi, cum poate exista un proces verbal dacă nu există ședință?44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cine trebuia să facă chestiunea aceasta? Ați solicitat dumneavoastră...Scuze!44

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnul președinte de ședință...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La solicitarea dumneavoastră?...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„îmi pare rău...La solicitarea dumneavoastră. Eu doar am reluat ședința mai târziu...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți, neștiința...44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dacă vă veți uita pe stenograma ședinței, o să vedeți că atunci când am ieșit noi, domnul președinte a spus că nu mai este cvorum.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, dânsul, președintele de ședință...Să nu uitați un lucru...Președintele de ședință este suveran. De aceea, dânsul a hotărât să ia pauză...Ea a fost ceva mai lungă...44

Dl consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Mă scuzați, domnule Primar...Este suveran și peste

lege?44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu ne-am permite!44

DI consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„...Știu de pauze lungi și dese de 5-6 ore și cu un cvorum refăcut cu alții care nu au fost inițial și au venit după...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Uitați...Exact cum s-a întâmplat acum, domnul coleg consilier a venit...E dreptul...Trebuia să nu vină?44

Dl consilier Ștefan D an iel-L au ren țiu: „...înainte de pauză sau după pauză?44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Nu. Indiferent...Pe durata desfășurării ședinței, orice consilier poate să vină în orice moment consideră de cuviință sau când poate. Haideți, să nu fim tendențioși.44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Primar, vă mulțumim oricum că ne dați voie să votăm și împotrivă.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, pe cuvântul meu de onoare, chiar mă simt relaxat și aveți această permisiune. Vă mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Punctul numărul 4: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data. de 20.11.2017. - Cine este-pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25- de voturi pentru, acest proces verbal a fost aprobat. Proiectul numărul 5, pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.12.2017-28.02.2018. Vă rog, domnule consilier.44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Aș avea o propunere, dacă îmi este permis, domnule președinte. Din partea grupului PMP îl propun pe domnul consilier Gâf Deac. Mulțumesc!44

Dl consilier Puiu Florian:„Și grupul PSD, tot pe domnul consilier Gâf Deac, îl propune."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,,Mai sunt alte propuneri? Atunci, supun la vot această nominalizare. Domnul Gâf Deac. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, domnul Gâf Deac a fost ales președinte de ședință?4

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„Rugămintea mea este să-l protejați foarte bine pe domnul Gâf...că mai are încă o funcție...și dacă dispare, doamne ferește, dacă se întâmplă ceva cu dânsul, s-ar putea ca, Consiliul ăsta și Primăria, să se blocheze?4

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Să înțeleg că PNL-ul își dorește dispariția mea, cumva, domnule

Sava?“

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Doamne ferește. V-am votat și vă susținem, domnule Gâf Deac?1

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumesc!..?1

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„...La cât mai multe funcții, vă dorim de acum înainte.„de președinte. Poate și președinte al României, cine știe! Succes!11

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumesc! Doamne ajută!.?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Proiectul numărul 6, pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4. Dacă sunt discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, acest proiect a fost adoptat. Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează Ia nivelul Sectorului 4. Imediat îi voi da citire...și..?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Având în vedere că aceste lucruri le-am discutat...aș propune să le citim și să avem vot deschis ca să nu mai trecem pentru această speță, să facem buletine de vot. V-aș propune să luați în considerare această propunere?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot, pentru vot deschis. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, s-a stabilit votul deschis.11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Grădinița „ANA LUGOJANA” - domnul TRIFU VASILE; Grădinița „CHILDREN’S JOY” - domnul ANDRUȘCEAC ANTONIO; Grădinița „EUROKID”- domnul NEGRILĂ VASILE; Grădinița „PRIKINDEL”-domnul ANDRUȘCEAC ANTONIO; Grădinița „ȘAPTE ANI” - domnul BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN; Grădinița „TIC-PITIC” - doamna STĂNOI LUCIA; Grădinița „ELITE” - domnul CEACÂR SORIN-IOAN; Grădinița „MARIA WARD” - domnul MATACHE CRISTINEL-NICUSOR; Grădinița „MELBA”- domnul MOULIN GUILHEM-CHRISTIAN; Grădinița „PRICHINDEL” - domnul TRIFU VASILE; Grădinița „AȘCHIUȚĂ 2003” - domnul ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU; Grădinița „ARICI POGONICI” - domnul SIMION SAMIR; Grădinița „GAN EDEN”- domnul CEACÂR SORIN-IOAN; Grădinița „DORA”- domnul BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN; Grădinița „YUKI” - domnul MARIN ALEXANDRU; Grădinița cu program prelungit „CĂSUȚA DACILOR” - domnul TURMAC GEORGE-ADRIAN; Grădinița cu program prelungit „HAPPY JUNIOR” - domnul TURMAC GEORGE-ADRIAN; Grădinița „IQ-EST”- domnul ȘTEFAN GEORGE-ALIN; Grădinița „IILO” - domnul SIMION SAMIR; Grădinița „PARADISUL COPIILOR” - doamna STĂNOI LUCIA; Grădinița „LICURICI”- domnul SAVA IOAN-RĂZVAN; Grădinița „Garmy Kids” - domnul ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU; Grădinița cu program prelungit „PRIETENII MEI” - domnul CĂLINA SIMION-DAN; Școala Primară „KIDS PALACE” - domnul ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU; Școala Primară „IEPURAȘUL BOCĂNILĂ” - domnul BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN; Școala Primară „DREAMLAND”- sediul 2 - domnul MARIN ȘTEFĂNEL-DAN; Școala Primară „KING GEORGE II” - domnul CEACÂR SORIN-IOAN; Școala Gimnazială SEB - domnul GÂF DEAC IOAN...ȘÎ nu în ultimul rând, Grădinița „GĂRGĂRIȚA” - domnul PÎNZARU GEORGE-DANIEL?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:..Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, acest proiect a fost adoptat. Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L.” Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule consilier/1

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Aș avea și eu o întrebare. Dacă ne poate răspunde cineva din executiv...Cam când se consideră că vor fi atribuite aceste locuințe? Mulțumesc!11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din nefericire...din punct de vedere calitativ, nu am fost în măsură să semnăm pentru recepție. Să sperăm că în cel mai scurt timp, vor remedia problemele respective, astfel încât să putem semna recepția. Eu știu că dumneavoastră mă veți întreba despre branșamentul la utilități, dar numai că nu este asta problema acolo.11

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„O să vă fac o surpriză, domnule Primar. N-o să vă întreb de așa ceva. Singura părere...Bănuiesc că anul ăsta, nu va fi semnat procesul verbal de recepție, nu?11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu.11

Dl consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Ok. înseamnă că o să mai semnăm și la anul lista de priorități, nu?“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nonnal.“

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurentiu:„Mullumesc! '

9    s    55    S

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în fiecare an avem priorități, domnule consilier.11

DI consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Vă mulțumesc, domnule Primar!11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Sunteți tânăr și neliniștit, ca de obicei. Nu e problemă.11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L., destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari”. Vă rog, domnule consilier.11

DI consilier Ștefan Daniel-L au ren țiu: „Aceeași întrebare ca la proiectul precedent.11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Același răspuns, domnule consilier. Cu cea mai mare bucurie...și cu aceeași adăugare...Sunteți tânăr și neliniștit...11

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Vă mulțumesc mult, domnule Primar!11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi și acest proiect a fost adoptat.Următorul proiect pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „BERCENI-SUD”. Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi și acest proiect a fost adoptat.11... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„..Așa...Luați un moment de pauză. Așa. Gata. Ok...Nu putem fără dumneavoastră...11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Proiectul numărul 11 pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2017-2018 pentru semestrul I. Dacă sunt discuții?11

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Repet. Conform amendamentului care a picat la rectificarea bugetară, propun modificarea cuantumului la 860 de burse de merit, de la 200 la 555 lei.11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Foarte interesant.... 555de lei...11

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Trei de 5.11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„întrebarea pe care o am...Ați făcut un calcul exact al impactului, să vedeți exact ce înseamnă lucrul ăsta?“

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„1.525.000 lei. Un milion care este pentru ADP -sensuri giratorii, plus 525 - băncile sau blocurile de granit..?1

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt înnebunit..Deci, un milion care este..?1

DI consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Să știți, domnule Primar sunt 555,47...Am rotunjit..?1

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați mai lăsat ceva ca să...E bine?1

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Mulțumesc!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aveți dreptate. Trebuie să fie bine ca să nu fie rău. Deci, e foarte bine?1

Dl consilier Ștefan Daniel-Lauren țiu: „Aici...colegul nostru, știe mai bine?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefan Laurențiu..?1

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu avem cum să-l amendăm...Da. L-am mai amendat o dată?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„E același lucru?1

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ok. Vă rog! La proiectul acesta...Același amendament..?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot. Cine este pentru?11... (interveni ii în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu...Este la rectificare..?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Este la alt punct... Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 16 abțineri, acest amendament a picat. Supun la vot proiectul, dacă nu mai sunt alte discuții. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, acest proiect a fost adoptat. Proiectul nr.12 pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim..?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze...Vreau să vă uitați la...că tot am adoptat acest proiect, dar vreau să vă uitați un pic la structura pe care o au aceste burse și poate că ar fi extrem de important ca fiecare dintre noi să-și ridice niște semne de întrebare și să-și pună niște probleme. Gândiți-vă că jumătate din burse, dacă v-ați uitat, sunt burse sociale. Asta reprezintă o problemă. A doua problemă este reprezentată...și vreau s-o spun public...este legată de concursurile trăsnite pe care Ministerul Educației le-a introdus. Și aici, vreau să vă aduc...asta a fost decisivă, astăzi, cu Origami, dar...Delfinul de Aur...are o normă. Au fost 500 de locuri la concursul Delfinul de Aur. Din nefericire, bursele...în afara oamenilor care, într-adevăr, au probleme și trebuiesc sprijiniți, în afara celor care au nevoie să fie încurajați să vină la școală...și aici menționez liceele din Sectorul 4, în care marea majoritate a elevilor sunt din afara Bucureștiului și este normal să-i încurajăm să vină la școală, vreau să încercăm să găsim o formulă prin care putem stimula în mod deosebit performanța, pentru că e o mare diferență între a stimula performanța și a oferi tipul acesta de bursă. Mă feresc să folosesc cuvinte mai dure. Eu cred că banii...așa cum împreună am făcut în această vară, când i-am premiat pe copiii care au luat 10 la examenul de capacitate, cum am premiat pe cel care a luat 10 la examenul de bacalaureat, cred că bursele acestea trebuiesc orientate în mod deosebit către elevii cu performanțe...și nu să se-transforme într-un proces de masă, pentru că devalorizăm puțin simbolistica, pe de o parte și pe de altă parte, se ridică o problemă extrem de importantă: copiii învață pentru ei...sau învață pentru bani...sau pentru recompensă? Aici este o problemă la care, probabil, trebuie să reflectăm cu toții și să identificăm o soluție corectă?1

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu: „Domnule Primar, a patra funcție a managementului este antrenare-motivare. Intr-adevăr, sprijinim performanța. Știu cum sunt bursele de performanță, într-adevăr, vin pe Federații, pe MTS...Într-adevăr, sunt anumite sporturi...Ce să spun? Fii-mea este campioană națională la baschet și nu este pe grilă...Nu contează/1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este în Sectorul 4? Făcând abstracție că este fiul dumneavoastră...11

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Fiica, fiica!11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fiica. Mă scuzați!...O să vă rog să luați legătura și cu domnul Trifu...pentru toți, așa cum am făcut pentru cei care au luat premii, da...și așa cum există o categorie de copii, la o anumită școală...și la momentul respectiv o să vedeți despre ce este vorba, aș dori, pe aceștia, împreună, individual, să putem să-i premiem, astfel încât această propunere este deschisă către...faceți abstracție...deci, nu sunt tendențios...când glumim, glumim, când nu glumim, nu glumim...Asta nu e o glumă și...11

Dl consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru intenție...!11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă felicit pentru

asta...11

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Asta contează cel mai mult. Nu va fi cazul. Nu vreau să intru în...!11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu numai fata dumneavoastră este în situația asta, poate să fie mâine, fiica mea...ați înțeles?...sau...și ne dorim din tot sufletul ca, virgulă, cât mai mulți copii să obțină performanțe în anumite domenii...Dar ați punctat bine. Nu este normal să premiem pe unul la Delfinul de Aur, să avem 500 de locuri I, în timp ce o echipă ia o medalie sau câștigă...și noi nu o sprijinim. Nu e normal, nu e corect...căci, problema reală este aceea că această listă provenită de la Ministerul Educației, sunt destul de multe concursuri care nu sunt tocmai Ok. Ele sunt puse să le iasă la număr. Chiar dacă reprezint un partid de stânga, din tot sufletul îmi doresc să susținem performanța în mod deosebit și nu absolut orice tip de activitate....și este important...Sper din tot sufletul și am mare încredere că putem identifica un program prin care...și trebuie să-l facem cât mai repede astfel încât, de anul viitor să fie, poate, în funcțiune printr-un program local care să aibă acest aspect motivațional pentru cei care au performanță...pentru că și dacă înveți și dacă nu înveți, primești bani, pe când dacă aș fi dat de la 8.5O...11

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„...dacă era media generală 10.00 e o performanță, nu e un merit...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și copiii merită, dar...ați văzut că nu sunt trei...sunt 450 și ceva...Știam că sunt cu media 10...cam 450...11

DI consilier Ștefan Daniel-L au ren țiu: „...Sunt 860 de burse de merit care se dau la media 10.00...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu numai media...Bănuiesc!11

Dl consilier Ștefan Dan iel-L au ren țiu: „...în fine. Bun... Ca să...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Important este că sunt...Pentru ei, în mod evident, fondul de burse...și trebuie să știți asta, a fost pentru anul acesta alocat, au fost 2.100.000 Euro, aceștia sunt banii pe care i-am alocat pentru burse. Dacă nu-i calculăm dar că nu-i calculăm...și am mai avut această discuție, dacă nu-i calculăm din ceea ce înseamnă bugetul Primăriei Sectorului 4, vom constata că procentul este cu certitudine mai mare decât în alte sectoare.11

....... . . Dl consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„La Sectorul 3 este 1.000 de lei. în fine...Dar_sunt mai

bogați ca noi, astae!11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E foarte greu. Este o formă de discriminare aceasta...Probabil că această situație cu bursele, nu ar trebui să fie la nivelul Primăriilor de Sector, pentru că e o formă de discriminare.11

DI consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Mi se pare corect. Adică, dacă stau peste stradă...am 1000 de lei, dacă stau dincoace, am 200 de lei..?4

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu este normal așa

ceva..?4

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Intersectorial, ar trebui armonizate...?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ar trebui, pentru că bugetele nu sunt uniforme, astfel încât bursele să fie uniforme. Este foarte greu pentru oricine să înțeleagă lucrul acesta...De aceea, cred că e un tip de propunere comună pe care ar trebui să o avem, inclusiv la nivelul Consiliului General. Nu e corect...și poate aveți și dumneavoastră în vedere acest aspect, de a avea un proiect de hotărâre pe această temă. Sunt convins că și colegii mei susțin o evitare a acestei forme de discriminare. Nu e normal?4

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu: „Domnule Primar, aveți tot sprijinul meu personal și grupul PNL va susține întotdeauna un program armonizat pentru motivarea tineretului pentru fenomenul educațional. întotdeauna vom fi pentru și vom încerca să găsim soluții împreună pentru armonizarea și motivarea procesului educațional?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...De aceea, vă rog să aveți în vedere, împreună cu colegii dumneavoastră de la nivelul Municipiului București, inclusiv, domnul președinte Sava, elaborarea unui astfel de proiect, care să elimine această formă de discriminare. Nu e normal. Nu e nonnal...Sumele...De exemplu, dacă la nivelul Sectorului 4, am avut ieri niște cifre...care sunt uluitoare. Dacă la nivelul Sectorului 4 avem 2.100.000 de Euro, la nivelul Sectorului 2, de exemplu, discutăm despre 10.000.000 de Euro. Noi nu avem cu totul, lucrurile astea. Mai mult....merg mai departe. La Sectorul 1, de exemplu...Primăria Sectorului 1 are un program prin care fiecărui elev de la clasa 0, până la clasa a 12-a, va primi gratuit un laptop. Da? Vreau să faceți o socoteală și să vedeți ce formă de discriminare aberantă este. Așa ceva trebuie combătut. De aceea am vrut să ridic această problemă și sunt convins că putem identifica un format de proiect de hotărâre, care să plece, poate de la noi, de aici către Consiliul General, având ca scop eliminarea acestei forme de discriminare?4

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, și grupul USR sprijină inițiativa colegilor de la PNL și să știți că salută și inițiativa dumneavoastră de a premia copiii cu rezultate deosebite la sport. Trebuie să ne gândim că este o altă posibilitate a copiiilor să iasă dintr-o anumită zonă, prin sport. Nu toți copiii pot excela la nu știu ce materie, dar alții au posibilitatea să își depășească condiția prin rezultate deosebite la sport. Eu susțin premierea copiiilor care sunt campioni naționali, olimpici sau mondiali din Sectorul 4, la sporturi olimpice, nu karate de nu știu care..?4

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, eu vă propun următorul lucru: m-ar bucura să primesc din partea grupului dumneavoastră și a grupului PNL...mi-ar face plăcere.... o listă de activități pe care copiii le prestează pe care să le putem acorda burse...și sunt convins că împreună cu domnul Trifu care este un cunăscător al curriculei și al tipului de activități care sunt sau nu sunt premiate de Ministerul Educației, respectiv, de Primării, am putea, printr-o hotărâre de consiliu, pentru că există acest cadru legal...Bunăoară, mi-aduc aminte că și fata fostului nostru coleg, domnul consilier Zară, tot așa, a fost campioană națională cu echipa de baschet...și...de asemenea, nici în momentul acela, nu a existat o formulă de premiere... pentru că nici nu avem, din nefericire...Sper că avem...că vom îndrepta acest nivel destul de precar al comunicării între părinți, dacă vreți, între școli și Primărie, nu am avut de unde să știu. Nu am avut de unde să știu. Este o premieră..?4

DI consilier Andrușceac Antonio:„Este aberant să lanseze concursuri ca Ursulețul de pluș, nu.știu. de care...sau Origami...iar copiii care.fac sport la nivel olimpic, profesionist...sunt-campioni naționali, olimpici, copii care au nota 10 pe linie la învățătură...Am 5 solicitări din partea părinților care spun că nu este normal..?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aștept din partea dumneavoastră...Cele mai importante, în viață, sunt rezultatele. Aștept din partea dumneavoastră un proiect de hotărâre, exact așa cum am făcut și în această vară pentru copiii cu acele rezultate, tot așa...până la urmă este o decizie a Consiliului Local...și cu ceritudine, atunci....și apreciem cu toții lucrul acesta, atunci când este vorba despre performanță și rezultate, avem de fiecare dată, unanimitate....și sunt convins că și în această situație, printr-o hotărâre de consiliu pe care o aștept cu căldură, s-o inițiați, ca să îndreptăm aceste tipuri de nedreptăți, putem să răspundem corespunzător comunității/1

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, poate fi o inițiativă comună. Suntem aici, oameni din primele trei partide, care, lucrăm și avem o oarecare competență pe zona asta de tineret și sport. Așa că, poate fi o inițiativă comună...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Haideți să așteptăm luna decembrie, tocmai că este o lună frumoasă pentru copii. Aștept....pe data de...ca să-i putem și premia până la sfârșitul anului. Aștept, în luna decembrie...dacă vreți și o ședință extraordinară, fără niciun fel de problemă, facem... Inițiați, discutați, inclusiv, cu domnul Trifu... (intervenții în sală fără microfon)...cm dânsul...Da. Suntem cu toții la fel, suntem colegi și avem aceeași...Vă rog mult de tot să încercăm printr-o ședință extraordinară, să rezolvăm aceste tipuri de probleme, nu numai aceasta, dar și ce a spus dânsul...cu echipa...este o echipă întreagă acolo. Da? Aici discutăm de niște copii, discutăm despre cuantumuri, astfel încât eu vă invit, luni, cu o listă de copii care au înregistrat performanță, vreau să discutăm împreună, vreau să stabilim prin consens cuantumul, să stabilim...nominal o să facem și până când vom avea o hotărâre cu titlu general, ne vom îndrepta nominal pentru acești copii care au avut aceste performanțe.“

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Iertați-mă, dacă tot facem nominal, atunci, rugați-i pe cei din Aparatul de Specialitate, să pună un anunț pe site-ul Primăriei și pe facebook-ul oficial, astfel încât să știe toată lumea, nu doar listele punctuale de la colegii de stânga sau de dreapta mea. Deci, haideți să facem un anunț public și toată lumea să afle de chestiunea asta, ca să nu...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să trimitem și un e-mail tuturor școlilor...da? ...și vom anunța directorii...Noi avem, din fericire, avem un mijloc de comunicare foarte bun, se află în timp real și o să vă rog frumos să transmiteți astăzi acest mesaj, domnule Trifu....El ajunge instantaneu, la toată lumea, avem lista și în funcție de tipul de activitate, pe categoria de vârstă la care se găsește, împreună, sunt convins că vom fixa un cuantum pentru așa ceva. Să știți că și astă vară, apropo de lucrurile acestea, astă vară, fetița mea, a fost premiată de Principesa Margareta...Nici nu am știut că a scris o poveste pe care a depus-o, i-au luat-o cei de la școală și au pus-o în această competiție. Am rămas foarte plăcut surprins, nu am știut că fetița mea scrie așa ceva și chiar am rămas absolut șocat când am văzut ce a scris. Părinte, vă rog, îmi cer scuze...11

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Nicio problemă. Mă gândeam ca Sectorul 4, în baza acestor burse, să formuleze și o...să aibă și o formulă de susținere, a unor grupe de tineri, începând de la clasa a I-a chiar, care să fie susținute din fondurile Primăriei pentru a promova, atât pe plan intern...și de ce nu...și pe plan extern, cultura, tradițiile și toate celelalte care țin de această societate românească și mai ales că anul viitor, este și anul Centenarului...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Părinte...rămâne această invitație deschisă pentru ziua de luni, fixăm împreună ora, după această ședință, ne vedem luni...și mi-ar face mare plăcere să culegem până atunci și nume, unul la mînă...să stabilim împreună cuantumul, este un lucru normal pe care-1 facem și mă bucur foarte tare că ați spus acest lucru, pentru că de aici se nasc aceste idei constructive.11

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă aduc la cunoștință că am fost sesizați de către un grup de medici de la Spitalul Grigore Alexandre seu, asupra problemei sportului în școli și a fenomenului obezității în rândul copiilor și cred că ar fi oportun, poate nu la prima ședință, dar la a doua, să consultăm și pe cei din sector sau un reprezentant al medicilor de familie din sector, ca să ne explice de ce sunt alarmați de problema obezității.11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai pentru sunt medic și chiar dacă nu ne-ați sprijinit în acest proiect, începând cu anul 2018, la nivelul Sectorului 4, creăm 37 de terenuri de sport pentru copii. Asta se întâmplă, chiar dacă nu ne-ați sprijinit și de aceea....și mă bucur foarte mult că avem o ședință în această modalitate. E bine ca politica să stea un pic deoparte de problemele comunității. Când sunt probleme obiective pe care...e nonnal și este firesc să ne situăm pe poziții diferite, dar sunt lucruri...și una peste alta, apreciez faptul că lucrurile importante ce țin de dezvoltarea comunității, sunt susținute și de dumneavoastră și de colegii de la PNL. Așa a fost și apreciez asta?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Următorul proiect pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autovehiculele B-04-EVD și B-444-EVD aflate în dotarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4. Dacă sunt discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 13 pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 cu privire la exercitarea atribuțiilor privind bugetul local, precum și stabilirea unor taxe speciale. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Moulin?4

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Eu am o întrebare pentru inițiatori. Nu prea înțeleg cum putem să punem o taxă specială doar pentru un anumit tip de firme, firmele respective având deja taxă de stat specială prin...din ce mi-aduc aminte, impozite, cifră de afaceri și lângă asta, în al doilea rând, de ce să taxăm rulotele așa, eu sunt total de acord că nu au ce să caute pe domeniul

public, rulotele respective, am și eu un.......și ocupă un loc, nu este normal, dar...deci, pur și simplu,

nu este deja interzis în lege sau nu putem să interzicem noi pur și simplu, amplasarea rulotelor respective și oamenii le duc pe un câmp afară, au un loc amenajat, firma se face și gata, s-a rezolvat...dar nu au ce să caute rulotele respective și nu cred că taxa va aduce ceva pe chestia asta. Dacă e abandonată, o punem la REMAT....și gata. Dacă are un proprietar, cerem proprietarului să o pună afară, nu în sector. Nu este locul respectiv?4

Dl consilier Gâf Deac Io an: „Mulțumesc colegului pentru întrebări, mi-a ridicat mai multe mingi la fileu. Noi susținem ca toate stabilimentele care au jocuri de noroc înăuntru și pariuri sportive să plătească o taxă suplimentară care să se ducă exclusiv pentru programe educaționale în școli, ca toți elevii de liceu să afle despre pericolul pe care această dependență de jocurile de noroc o are și mai susținem ca acești bani să se ducă pentru combaterea consumului de alcool și tutun. Mai mult de atât... Ăsta este un proiect viitor să ne înțelegem. Revenim la rulote: rulotele nu sunt abandonate, o să râdeți, rulotele au proprietari, unele sunt abandonate, le luăm, nu le identificăm le luăm, dar unele rulote simt parcate acolo, au ales proprietarii să le parcheze acolo. Este iarăși o viziune de viitor unde suntem deschiși să lucrăm cu dumneavoastră și să identificăm cele mai bune soluții. Un alt exemplu este faptul că noi nu avem prevăzută la Direcția de Taxe și Impozite o taxă de urgență pe care mulți mii de cetățeni o solicită. Vă spun că toți cetățenii care-și cumpără o mașină și au nevoie de acte rapid, ca să ducă la notar au nevoie să iasă actele rapid. Legea astăzi spune că actele pot să iasă în 30 zile, 10 zile. E, noi am putea prin această hotărâre să avem cadru legal să instituim această taxă. Este un proiect care nu are legătură neapărat cu cele meționate de noi în expunerea de motive, sunt proiectele noastre de viitor la care noi ne-am gândit. Anticipez ceea ce domnul Ștefanei urma să mă întrebe, de ce nu cerem Consiliului General la fiecare taxă în parte. Pentru că se poate de aceea nu cerem la fiecare taxă în parte, pentru că avem un precedent care a trecut de toate filtrele juridice la sectorul 6 , a trecut de Prefectură, care este în efectivitate astăzi. Pentru ca atunci când domniile voastre vă veți gândi că putem regla și alte lucruri, le vom putea regla fără să mai mergem și să cerem voie distinșilor noștri colegi, de fiecare dată. Pentru că până la urmă această relație de subordonare trebuie înțeleasă și din perspectiva colaborării și cooperării și bunei înțelegeri. Sigur că în Consiliul General eu personal mă voi duce să susțin acest proiect pentru că sunt unul dintre inițiatori și îmi va face mare plăcere să le explic colegilor de acolo, de ce am solicitat așa. Deci ca să sintetizez: orice discuție viitoare din zona de rulote, de firme, societăți comerciale de taxare, netaxare, sunt discuții viitoare, proiectul de astăzi se referă doar la împuternicirea pe care Consiliul General ar trebui să ne-o dea, să putem ne gândim la asemenea proiecte. Mi se pare corect să avem cadru juridic corespunzător acestei situații. Vă mai dau un exemplu la care vă invit pe toți să reflectați, pentru că noi suntem un grup foarte bun, avem multă experiență și putem duce, dar ar fi bine să fim 6 partide care gândim o soluție. Vă dau exemplul aglomerării în trafic de dimineața, ne dorim, ne-am gândit noi că poate reușim să îi determinăm pe cei care livrează marfa sau mai degrabă pe magazinele care primesc marfa în intervalul 7-9 de exemplu, să nu mai primească marfa livrată în acel interval, tocmai ca să avem o degajare de trafic în zona respectivă matinală, atunci când oamenii pleacă la muncă, când copiii sunt duși la școală , la grădiniță. Acest lucru s-ar putea realiza eventual printr-o taxare suplimentară a acestei activități. E un gând , e o reflecție. Deci vă invit pe toți să găsim soluții concrete. Proiectul de astăzi repet, creează doar posibilitatea ca noi în viitor să gândim proiecte. Poate nu vom institui nicio taxă specială, dar eu cu siguranță vă spun că trebuie, cel puțin la anumite instituții, chiar și în primărie, să instituim taxe de urgență, pentru că oamenii vor repede. Atunci când vor repede lucruri, înseamnă că funcționarii trebuie să stea peste program. Atunci când funcționarii stau peste program, noi la fondul de salarii plătim ore suplimentare. Dacă plătim aceste ore suplimentare trebuie să avem și resursa și atunci este normal să instituim aceste taxe de urgență, așa cum sunt și în alte instituții. Este doar o părere a noastră. Sigur, repet, vă invit pe toți să gândim în viitor soluții vizavi de ce se poate face și ce nu se poate face prin instituirea acestor taxe. Vă mulțumesc.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnule

Dl consilier Pînzaru George-Daniel:„Eu vă invit să renumărați partidele din Consiliul Local, domnule Gâf.44

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Suntem 7 partide, iertați-mă.44

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Grupul PNL, eu citind această hotărâre, de exemplu cu jocurile de noroc.44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Eu vorbesc întotdeauna ultimul, dar m-am obișnuit, în anul 2 de facultate , la un moment dat devenisem un fel de minilector la un profesor și m-am obișnuit să ascult elevii.44

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Mă bucur că aveți experiența asta, domnul Ștefanei. Lăsăm la o parte exemple care poate sunt bine alese, corpul hotărârii este să cerem permisiunea să instaurăm noi taxe fără să oferim niciun serviciu public. Drept pentru care grupul PNL se va abține. Adică nu suntem, personal și grupul PNL nu este de acord să instaurăm noi taxe fără să oferim nimic, taxe de urgență, taxe pe aer, taxe pe cazinouri, pe vicii, pe astea....Sunt legi în sensul ăsta.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „PNL-ul nu oferă

nimic?44

DI consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Să traducem colegul, e vorba de timp. De timp, care este cel mai scump.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu oferă nimic PNL-ul? Oferă, are multe lucruri de oferit, sunt convins. Ați avut o exprimare nefericită sunt convins.44

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Atâta timp cât nu oferim un serviciu public noi Primărie și Consiliul Local să suprataxăm ceva , pentru că e o suprataxare, până la urmă fiscalitatea nu o facem noi. Există un Cod Fiscal care toată ziua e modificat, nu mai contează.44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți de exemplu de acord că trebuie să existe o taxă pentru salubrizare a locurilor de parcare? Spune Curtea de Conturi și conform legislației în vigoare, cine murdărește trebuie să și plătească. E corect lucrul ăsta, da? Știți că nu avem posibilitatea să instituim o astfel de taxă? De exemplu pentru salubrizarea locurilor de parcare. Da? în mod miraculos dacă le-am igieniza, Curtea de Conturi ne-ar imputa banii? E o realitate. Pe de altă parte oamenii, fie că ne place, fie că nu ne place, nu fac această activitate. Și v-am dat exemplul de maxim bun simț al unei astfel de probleme. Avem nevoie de exemplu de o astfel de taxă pentru un serviciu pe care-1 oferim. Igienizarea locurilor de parcare face parte din categoria serviciilor pe care le oferim.44

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Domnule Primar , am avut o discuție constructivă zic eu apropo de educație. Asta se face în primul rând prin educație. Dacă într-adevăr nu am reușit să facem asta, avem Poliția Locală care aplică măsura coercitivă, respectiv amenzile.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Judecați lucrurile într-o formulă incorectă, simplistă. Nu avem și niciodată, gândiți-vă că la nivel teoretic este un polițist la 1000 de locuitori. Trebuie să avem, există evident în viață urgențe și există priorități. Cu certitudine nu asta este soluția, să alergăm lumea și să dăm amenzi. Noi putem să dăm amenzi de dimineața până seara că oamenii tot la fel fac. Problemele sociale sunt mult mai profunde decât atât. Au o rădăcină extrem de adâncă și sunt lucruri de făcut. Dai* ca să poți să faci toate lucrurile astea și ca să poți să faci educație , și știți bine ce buget avem, chiar dacă avem de exmplu pe linie de oportunitate deseori polemică de ce să facem un luciri, de ce să facem alt lucru, dar în mod evident șansa pe care acest sector o are este aceea de a încerca să-i dezvoltăm infrastructura pentru că este singurul mod în care reușim să avem și educație și prestații sociale. Mai mult decât atât vă dau o chestiune, apropo de dezvoltarea unui business în sectorul 4. în mod evident vom avea PUZ-ul, în mod evident lărgim străzile, în mod evident vom avea o restricționare pe tot ceea ce investim noi aici în ide ea în care TIR-urile pe care le vedeți și pe care la Paris nu le vedem , nici măcar la Montpellier nu le vedem în centrul orașului, cum le vedem acum chiar în locul în care suntem. TIR-urile nu au ce să caute aici. Ele trebuie dezvoltate către periferie și oferim această posibilitate prin dezvoltarea infrastructurii a unor centre logistice, așa cum este în orice țară normală. Asta este o formă de dezvoltare. Trebuie să descurajăm prin aceste tipuri de taxe pe de o parte, pe de altă parte prin măsurile inerente pe care le luăm prin PUZ-uri, prin dezvoltarea pe care noi o avem, stimulăm și alte tipuri de business-uri în sectorul 4 și una dintre ele, grație tipului de dezvoltare pe care-1 propunem va fi acela de dezvoltare a centrelor logistice care sunt prezente în celelalte părți ale Bucureștiului, dar sunt absente cu desăvârșire la nivelul sectorului 4 . Și nu cred că vi se pare o idee proastă?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnul Ștefanei, vă

rog?4

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Da, mulțumesc. Apreciez inițiativa colegilor de la PP -USL. E o inițiativă bună, legală. Cred că în baza Legii 215, Consiliul Local poate stabili cuantumul unor taxe locale, dar conform Codului Fiscal singurul care stabilește este Consiliul General. Grupul PMP va vota acest proiect, dar nu este un proiect care va avea consecințe asupra unor viitoare taxe sau impozite locale. De ce? Păi dacă ne amintim cu taxa aceea de salubrizare a terenurilor insalubre mărită de 5 ori, am cerut acceptul Consiliului General . în fapt, după votarea acestui proiect, dacă va fi votat, pentru fiecare mărire sau adăugare a unei taxe așa cum spuneți specială, va trebui acceptul Consiliului General. Deci noi facem prin acest proiect doar o intenție către Consiliul General, le punem în vedere și idee a asta îmi place, le punem în vedere că suntem un grup de consilieri sau mai multe grupuri de consilieri care au inițiativă locală. Pe ideea domnului primar e important ca noi să venim cu cât mai multe inițiative, noi Consiliul Local în Consiliul General, astfel încât de a mișca lucrurile cât mai repede. Altfel instituirea unor taxe gen de urgență, în speță legalizarea șpăgii, că de altfel mi-a plăcut o idee fantastic de mult a domnului primar, de ce dă lumea șpagă și mi-aș permite să dau citat , păi lumea dă șpagă din 3 motive: 1. că cere un lucru ilegal, 2. când cere urgentarea unei situații sau 3. de fraieri. Am citat corect. Eh, măcar pe a doua o reglementăm. Exact, domnul consilier. Deci vom vota acest proiect, dar repet nu este unul care va avea consecințe directe pentru că la fiecare introducere a unei taxe speciale și avem nevoie de taxe speciale, va trebui să înaintăm colegilor noștri mai mari, adică colegilor consilieri generali toate propunerile noastre. Mulțumesc?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnul Turmac, vă rog?4    ......

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Vin în completarea a ceea ce a spus colegul meu Daniel Ștefan. Cred că el vroia să vă explice că există o neconcordanță între raportul de specialitate intocmit de aparatul din primărie și expunerea de motive a celor 3 consilieri, colegi de-ai noștri, în sensul în care referatul de specialiatate vorbește de instituirea unor taxe speciale ce sunt permise conform legii, dar pentru unele servicii publice locale pe care consiliul local sau primăria le furnizează cetățenilor iar în expunerea de motive se vorbește de instituirea unor taxe speciale pe categoria de vicii?4

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Turmac..?1

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Ascultați-mă pe mine că eu nu v-am întrerupt niciodată și aș vrea să termin ceea ce am de spus. Nu sunt critic și nici nu vreau să intru în contradicție cu dumneavoastră, doar încerc să vă explic câteva lucruri. Noi suntem de părere că trebuie să facem aceste taxe speciale dacă este cazul pe fiecare speță în parte, cum am avut și taxa de habitat pe care am discutat-o și am votat-o și noi, dacă am considerat că îndeplinește toate condițiile din lege. Eu sunt de acord cu instituirea unor taxe dacă avem, mod special ni se dau câteva exemple concrete, am înțeles cea cu documentele de urgență, că există o problemă la acest capitol. Din proiectul de hotărâre, din ceea ce înțeleg eu și aici doamna Secretar poate să ne clarifice, noi cerem dreptul de a impune taxe speciale care nu vor mai trece după aceea prin aprobarea Consiliului General ci ni se dă o împuternicire totală?14

Dna Otilia Vîlcea Iustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, deci este o împuternicire expresă a Consiliului Local să instituie singur taxe specială?1

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Da, asta ca să explic și domnului Ștefanei că nu mai este nevoie să mergem prin Consiliul General deci practic ce hotărâm acum este de a ni se acorda dreptul de a impune taxe speciale pe care noi le hotărâm și le votăm în Consiliul Local fără a fi după aceea reaprobate de Consiliul General. Eu cred că ar trebui să le luăm în parte pe fiecare sau cel puțin dacă există clar câteva taxe speciale, să mergem cu ele către Consiliul General să le solicităm în bloc. Asta e părerea mea.11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Știți ce se întâmplă ? De frecare dată e bine să avem un cadru. Este irelevantă fotografia unui moment. Vă dau un alt exemplu: Primăria Sectorului 2 a decis printr-un lanț de hotărâri ca populația din Sectorul 2 să nu mai plătească pentru reabilitarea termică niciun fel de taxe astfel încât ...Cum se recuperează banii? Foarte simplu: cuantumul acestei sume este împărțit în mod egal la toți cetățenii Sectorului 2. Este un exemplu de politică locală și este un exemplu de taxă și fiscalitate a cărei nevoie apare acum, ceea ce câștigăm împreună cu toate greșelile tehnice pe care le asum fără niciun fel de problemă, are legătură cu flexibilitatea și cu rapiditatea. Știți foarte bine că în acest moment este o fereastră dacă vreți temporală în care există o armonie de ideatică între Primăria Municipiului București și primăriile de sector. Există posibilitatea ca mâine- și să nu uitați acest lucru, această stare de fapt și vreau s-o luați în calcul, nu-i vorba de administrația x, y sau z, am avut discuția aceasta la un moment dat în 2016 dacă vă aduceți aminte un lucru important, când făceam delegarea de gestiune, am avut o discuție cu dumneavoastră și v-am spus așa că este irelevant dacă conducerea are culoarea a, b, c sau d, e un lucru care trebuie făcut. Exact același lucru este valabil?1

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Cred că vorbeam de răscumpărarea acțiunilor?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, nu-mi aduc aminte exact discuția, era un lucru important. Ceea ce este important în acest moment să avem această posibilitate să avem acest cadru pentru că altfel din motive de multe ori subiective și meschine, putem ajunge în situația de a nu obține și de a nu ne satisface pentru comunitatea pe care o reprezentăm, un anumit tip de nevoie. De aceea este important să avem acest cadru larg și la nevoie să putem să-l folosim. Putem să luăm o decizie în funcție de fiecare taxă, să avem o hotărâre în care subiectiv să decidem că o luăm cu 2 treimi, astfel încât să fie implicate toate grupurile și să fie o decizie la momentul în care luăm taxa a, b sau ce. Astfel încât orice taxă, e normal și a spus bine colegul dumneavoastră, trebuie să reflecte o prestație suplimentară pe care administrația o face pentru comunitate. Ați văzut că exemplele pe care le-am folosit sunt extrem de bine direcționate. Nu sunt taxe pe care le facem de dragul de a le face, să punem să mai luăm niște bani așa aiurea. Exact așa cum cred că am diminuat cantitatea de pomeni, tot la fel este important să ne situăm într-un moment de echilibru în ceea ce privește taxarea și impozitarea?1

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Domnul Primar, după cum știți noi cei din PNL mereu am susținut tot ceea ce ține de investiții în Sectorul 4 și mereu când a fost..?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Așa este și vreau să se consemneze?'

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Deci tot ceea ce a fost pe investiții am susținut cu mare drag pentru că este interesul Sectorului 4 să se dezvolte și a cetățenilor să beneficieze de servicii de calitate. O taxă nouă o considerăm oportună dacă într-adevăr vom avea un serviciu public local pe care noi considerăm că ne costă foarte mult și nu putem să-l acoperim.Suntem de acord, avem cel mai mic buget din capitală, lăsând la o parte Sectorul 5 care nu are momentan salubritatea și are un pic mai puțin, dar în fond noi avem cel mai mic buget. Probabil că o taxă nouă ar putea să aducă bani mai mulți la buget și am putea să facem lucruri mai bune pentru cetățeni, dar trebuie să avem luciditatea și gândirea matură să putem să o implementăm și foarte bine pe viitor, indiferent despre ce e vorba, indiferent de ce taxă o să hotărâm. Cred totuși că ar fi trebuit să gândim un pic mai bine acest proiect de hotărâre, poate era bine să-l discutăm cu toate grupurile politice din Consiliul Local pentru că până la urmă este o chestiune care va afecta toți cetățenii indiferent de preferințele politice și cred că ar trebui să fie, ar trebui în general taxele să fie foarte transparente, foarte obiective, ușor de implementat și ușor de identificat cei care vor plăti aceste taxe. Deci rugămintea ar fi fost dacă este posibil cumva să amânăm proiectul de hotărâre, să-l rediscutăm și poate găsim o formulă în ședința viitoare să putem să găsim o formulă îmbunătățită a proiectului. Are părți bune și e păcat să nu putem să găsim o formulă bună pentru el."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Precum cosorul lui Moceanu și această hotărâre are evident, și orice în viața asta, are și părți bune și părți mai puțin bune, să nu le spunem proaste. Eu vă solicit următorul lucru, vă solicit cu mare căldură să votați acest proiect de hotărâre cu mențiunea și cu garanția fermă din partea tuturor partenerilor noștri, în cazul în care veniți cu propuneri concrete, garantez că la ședința ordinară din luna decembrie amendăm fără niciun fel de problemă acest proiect. De ce trebuie făcut acest lucru, pentru că din punct de vedere procedural, până va ajunge pe ordinea de zi a Consiliului General durează, ori nevoile sunt prezente într-un anumit moment. Este foarte important acest factor timp să-l corelăm. Asta este solicitarea pe

care o am pentru grupul dumneavoastră, vă solicit......{intervenție în sală fără microfon)...domnul

Antonio, îmi cer scuze, domnule, nu mă lăsați și pe mine să fac o declarație politică, mă perturbați, se poate? Ok , asta vroiam să vă transmit. Vă mulțumesc?'

Dl consilier Șupeală Gheorghe: „Referitor la acest proiect cu care sunt de acord, aș vrea să spun că taxa pe rulote nu o consider ca pe o taxă suplimentară sau specială, pentru că așa cum plătim pentru o mașină care stă într-o zonă de parcare, tot așa trebuie să plătească cineva care are și o astfel de rulotă, dar zic așa: ca în parcările mari cum este de exemplu, am înțeles cea din Secerei?'

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact, cum e parcarea de pe Secerei."

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Așa, într-o anumită zonă a acestei parcări să se rezerve pentru aceste rulote un spațiu pentru ele, pentru că omul la rulotă nu e ca la mașină, vine în fiecare dimineață, vine ori în weekend când pleacă la pește sau când pleacă în concediu sau știu eu așa. De

exemplu și eu am rulotă și de acum și până la primăvară stă pe loc. Așa și......(intervenții în sală fără

microfon)...nu că nu am aici, nu este în zonă , dar trebuie și cei care au aceste rulote să contribuie și cred eu că trebuie stabilită o taxă ca și pentru mașini deci nu este o taxă specială, așa că este foarte bine cu înființarea acestei...sau putem să înființăm parcări speciale unde se dorește, cu pază ș.a.m.d. și omul să-și plătească cele cuvenite pentru serviciul care se face."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun, vă mulțumesc. Domnule Gâf, vă rog. "

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Să știți, discuția colegului meu din Comisia de Buget finanțe a domnului profesor, vizavi de faptul că nu există servicii publice pe care noi să le oferim, dar am vrea să încasăm taxe, vreau să spun că în general noi n-am mai inventat de mult apa caldă, adică Londra poate să ceară o suprataxă pentru o anumită zonă, deși nu oferă nimic special în centru față de periferie ci doar își reglează traficul, suprataxând. Nu este o idee rea, nu am inventat-o noi. De exemplu astăzi faptul că sunt taxe diferite la parcare în anumite zone, iarăși este o consecință, deși peste tot oferim aceiași metri pătrați la o parcare, dar încasăm diferit. Deci iată că sunt multiple exemple în managementul serviciilor publice, că v-am auzit vorbind de management o disciplină pe care printre altele o predau și eu cred că putem regla anumite chestiuni și ajusta așa cum am spus în expunerea de motive. Critica domnului Turmac vizavi de corelarea între raportul de specialitate și expunerea de motive, nu cred că este întemeiată din punctul nostru de vedere ca inițiatori, pentru că am preluat și din problemele celor de la taxe și impozite, e o chestie normală pe care trebuia s-o facem . Și de asemenea țin să-i aduc aminte colegului nostru că fiind vorba de o ședință ordinară a Consiliului Local, orice proiect de hotărâre pe care care executivul și-l asumă, să-l introducă deși un consilier sau un grup de consilieri este inițiator, are nevoie de raport de specialitate iar în cazul de față fiind vorba de acest domeniu de taxe și impozite, e noimal să solicităm Direcției Generale de Taxe și Impozite, un raport de specialitate. închei prin a vă spune că această hotărâre va permite cadrul legal să nu mai trebuiască ulterior să ne îndreptăm către Consiliul General cu aprobarea taxelor. Vă mulțumesc?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții supun la vot. Vă rog , domnul Turmac?4

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Domnul Gâf Deac, eu nu spuneam că nu e bine că avem raport de specialitate. E foarte bine că avem raport de specialitate! Doar că există o discrepanță între ceea ce povesteați dumneavoastră în expunerea de morive și temeiul legal pe care l-au dat colegii din primărie. Mulțumesc frumos?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot. Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri proiectul a fost adoptat. Următorul proiect, punctul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/ 20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiție de pe raza Sectorului 4. Dacă simt discuții. Vă rog, domnule Sava?4

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„După cum știți grupul PNL întotdeauna și de la începutul acestui mandat a susținut dezvoltarea sectorului și susținerea oricăror investiții, așa cum a recunoscut și domnul primar. Aș dori să ne dea din partea executivului niște clarități în ceea ce privește..?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar să nu citiți, spuneți-mi așa, uitați-vă în ochii mei fără să citiți din telefon?4

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Nu, mă scuzați dar trebuie să citesc din telefon pentru că laptopurile pe care ni le-ați dat sunt nefuncționale. Deci folosesc tehnica din dotare.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Câte solicitări ați făcut? Puteți să ni-1 dați că vi-1 schimbăm, nu e o problemă?4

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Aș vrea să ni se facă niște clarități în sensul că un studiu de fezabilitate sau la studiul de fezabilitate la aceste parcări este prinsă o sumă foarte mare și dau un exemplu: la studiul de fezabilitate pentru parcarea de la IMGB este suma de 220.000 lei iar proiectul tehnic este prins cu suma de 42.456 lei. Nu vi se pare că este o sumă de 5 ori mai mare prinsă la un studiu de fezabilitate față de un proiect tehnic?4

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „V-ați uitat la valoarea investiției?44

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Eu m-am uitat la valoarea investiției. Eu vă întreb...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce procent are dacă sunteți în temă din punctul acesta de vedere. Se înscrie în procentul legal?44

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„De ce un studiu de fezabilitate costă mai mult decât un proiect tehnic, unde _știm. foarte ._bine_.că.-în_- cadrul, proiectului..tehnic .cineva. -își-asumă-niște responsabilități, pe când la studiul de fezabilitate nu e chiar așa?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Suntem autiști sau

nu?44

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Plus că la consultanță suma de 45.299...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră vreți să vă răspund sau vreți să faceți monolog?4"

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan: „Am cerut niște clarități să ne spuneți de ce valoarea studiului de fezabilitate prinsă în acest deviz general, este mai mare decât valoare proiectului tehnic. “

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„V-am răspuns. Uitați-vă la valoarea investiției, uitați-vă la valoarea proiectului tehnic, calculați procentele legale și constatați că suntem exact în parametrii pe care-i discutăm. E corect ce spun sau nu? Touche!11

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan: „Domnule Primar, încă o dată vă spun despre ce este vorba, deci în nicio țară, în nicio unitate administrativ teritorială nu se practică acest lucru adică valoarea studiului de fezabilitate să fie mai mare decât valoarea proiectului tehnic?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„V-ați uitat la valoarea investiției? Ați aplicat procentul?11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin :„Bun. Supun la vot acest proiect, dacă nu mai sunt discuții. Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri proiectul a fost adoptat. “ ...{intervenție în sală fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu mi-am dat seama, domnul... e nasol, știu ce spuneți ...{intervenție în sală fără microfon)... E la revocare, domnule! îmi cer scuze, asta este foarte tare! Veniți, mă certați și votați ca să nu se revoce! Să rămână așa ! ... {intervenție în sală fără microfon)...l>Ai-&m dat seama!11

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan: „Nu, că nici dumneavoastră n-ați știut că mă întrebați de procente așa că se vede treaba că...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze, sunt mai prostuț așa ...ce să fac? 11 ...{intervenție în sală fără microfon)...

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Acum mă scuzați că intervin, domnule primar, dar la 4200 lei un proiect, nici la o garsonieră nu dai 800 euro pe un proiect, darmite la ditamai parcarea. E un fel de dumping aici cum și-au împărțit ei costurile, problema e că...11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Deci că-i prea ieftin, asta e problema ?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă prezint acordul cadru și o să vedeți în acordul cadru. Vă spun foarte simplu, sunt obiective care nu au P pentru proiectare, ca să știți despre ce e vorba, de aceea e așa puțin. Simplu, din acest motiv. Mă înțelegeți? E important să înțelegem latura tehnică. Chiar îmi face plăcere să-l vedeți deci este un acord cadru care nu are P pentru proiectare. Este o formulă pe care în asociere toate societățile comerciale câștigătoare ale acordului cadru sunt asocieri împreună cu firma de proiectare. Este făcut în 2014, ca să nu avem discuții de altă natură, nu există P pentru proiectare. în cadrul asocierii își pun niște condiții. Firmele de proiectare cu firma câștigătoare, de exemplu iau primul loc, este o asociere între Societatea Comercială Alpen Site, Straco și Total Road. Total Road este un proiectant. Modalitatea de calcul a valorii proiectului, de aceea le vedeți așa de mici sau deloc. Din acest motiv le vedeți așa că proiectarea nu este prinsă ca P în acordul cadru. Nu există P pentru ea. Tot așa cum, din fericire, dacă vă uitați la valoarea globală a acestui acord cadru , acestui subsecvent, acestui contract pentru 3 lărgiri: Șoseaua Berceni, Tumu Măgurele, Caporal Luică, 4 bulevarde cu parcări spic, în eventualiatatea în care facem... Secerei, Alunișului și mai este încă un obiectiv pe el, parcarea de la IMGB , toate lucrurile astea costă între 15 și 16 milioane de euro. Toate! Așa că tot pe acest acord cadru de exemplu un metru pătrat de asfalt- este fabulos!- costă 28 lei, un metru pătrat de asfalt. 28 lei!11

------- -Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Domnul Primar,-de-cea mai bună calitate?-28 lei?11    —

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este standardul pe care-1 avem. Asfaltul are un normativ, este B 16 , B 8 în funcție de zona în care se folosește. Este un asfalt care respectă toți parametrii care au fost asumați de participanți la licitație în caietul de sarcini.11

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Este un preț foarte bun, dar să-l și respecte să nu pună de altă calitate că mai știm și noi cum fac asfaltatorii în București.11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Cu certitudine/4

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Da. Mulțumesc/4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din acest motiv, domnul consilier Sava m-aș fi bucurat mult să puneți aceste întrebări la Comisia de Buget finanțe sau cea Juridică, că de aceea le avem...“„.(intervenție în sală fără microfon)...

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul consilier, mă iertați, doar nu era să pun eu întrebările la comisie în locul dumneavoastră? Și eu ca președinte de comisie nici nu trebuie să răspund. La comisie răspunde executivul. Să știți că mai pot duce o comisie și aș putea duce și consiliul de administrație de la Capsali și de la Lipatti!“

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Domnul președinte al Comisiei de buget finanțe și domnul Primar, suntem pe lista sulplimentară care a fost trimisă astăzi ... Când a fost ultima ședință domnule președinte la Comisia de buget finanțe?14

Dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Astăzi am avut-o, în sala asta de ședință...44

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, La ce oră? Cu cât înainte?44

Dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Cu o oră înainte de ședință.44

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Aproximativ.44

DI consilier Gâf Deac Ioan:,, Nu! Fix! Aproximativ, fix!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Ați înțeles argumentul? Lăsând la o parte...Aș dori să nu ne antrenăm în discuții de genul ăsta politicianiste că, din nefericire pentru unii, sunt bine pregătit din punct de vedere al lecturii. Meseria de medic m-a făcut să învăț. Și am învățat foarte multe lucruri, după cum vedeți. Vă spun și despre PT-uri și despre C+M-uri despre F3-uri dacă vreți, ce vreți dumneavoastră vă spun. De ce? Pentru că, altfel, nu aș fi reușit să obțin lucrurile acestea, pe care dumneavoastră le vedeți, prețurile pe care le vedeți aici Da?! Nu am fî putut face niciodată investițiile... Totul este în acest moment... are proiectul tehnic făcut, are DTAC-urile, au autorizațiile luate pentru absolut toate lucrurile. Ceea ce eu cred că nu e rău să plătim banii aceștia și știți bine despre ce vorbesc, pentru toate obiectivele despre care eu.... dacă o să ne lase și domnul Trifu de la Eco-Civica, care este un fel de jandarm al mediului la nivel național, e tatăl mediului, nu există mediu fără domnul Trifu. îl salut cu această ocazie, dacă ne citește și ne și ascultă...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Con$tantin:„Continuăm cu proiectul nr.15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “România Parc 2018” Dacă sunt discuții?Vă rog, domnule Moulin!44

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Eu m-am uitat repede pe sumă. Este vorba de 18 milioane de investiție, investiție din partea primăriei. Văd că parcul va fi cu plată, va fi cineva care vă administrează.... care face administrația parcului respectiv. Exact cum se vor recupera banii respectivi de investiție pentru că la 20 de lei billete, cum e scris pe planșă acolo, ar fi cam 6 milioane de lei pe an, dar asta trebuie să plătim și salarii pentru personal, etc și cum se va face administrație, dacă ADP care face administrativ vom vota inclusiv local contractul de concesiune sau nu?44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul, să știți că de foarte multe ori am stat în cumpănă dacă mai merită să vă mai răspund sau să nu vă mai răspund întrebărilor pe care dumneavoastră le faceți pentru că, nu știu dacă toți colegii știu dar vreau să îi informez - colegul nostru are un apetit deosebit pentru scris. Dânsul, nu există instituție, în afară de Poliția de Frontieră la care... și într-adevăr nu a scris la Administrația Porturilor, nu există instituție către care să nu fi scris. Eu vă spun, abia aștept ca neînceperea urmăririi penale.... pentru tot ceea ce dumneavoastră ați făcut pentru instituția noastră și pentru mine în mod deosebit, abia aștept momentul -în care- șLeu- să folosesc legea.și să aplic,în.ceea ce. vă privește, articolul.268-din. Codul penal -inducerea în eroare a autorităților. Cum de exemplu și în acest moment, de aia vă spun asta, sunteți .... dumneavoastră sunteți pe lângă subiect și solicitările pe care le aveți. Primăria Sectorului 4 și vă spun pentru a nu știu a câta oară, nu are drept de proprietate pentru nimic. Este drept doar de administrare. Deci nu concesionăm nimic, domnul consilier, că nu avem voie! Dumneavoastră înțelegeți ce spun? Nu avem voie! Astfel încât, dumneavoastră ați face mai bine să citiți un pic mai mult, să puneți mâna pe carte, să nu ne mai priviți pe toți ca pe niște peștișori sau ce vreți dumneavoastră și să ne jigniți inteligența. Dacă dumneavoastră vreți să faceți o figură frumoasă în acest consiliu și să ne demonstrați competența dumneavoastră, puneți mâna pe carte și citiți. Aparatul Primarului și executivul nu are nici o obligație să răspundă unor întrebări aberante, unele sunt pertinente dar sunt mult prea puține din cele un miliard opt sute șaizecișipatru de petiții pe care le-ați scris și șase miliarde paruzecișipatru de plângeri pe care le-ați făcut, probabil că două sunt ok. Și aveți într-adevăr lucruri, mă lăsați, vă rog frumos, să termin și eu ce am să vă spun, aveți o plăcere morbidă de a intra în ... dacă știți ce înseamnă morbid, de a intra în conflict cu oamenii. Având.... suferiți și de mania persecuției pentru că nu înțelegeți că dumneavoastră..., sunt convins că oricum nu înțelegeți decât 10% din ceea ce vă spun, lingvistic discutând, problema pe care o aveți este că nu citiți. Deci, pentru ceea ce înseamnă situația noastră, eu v-aș spune că sunteți .. la nivelul administrației publice nu sunteți analfabet sunteți semianalfabet. înțelegeți?! Pentru că întrebările pe care le puneți sunt jenante. Deci, dumneavoastră ne întrebați pe noi despre contract de concesiune, că v-a spus dumneavoastră cineva, v-a suflat la ureche, cum ne întrebați să vă prezentăm nu știu ce contracte de concesiune. Domnule! Nu avem voie să facem asta! Citiți domnule legislația! Vă faceți de.... Da mai contează? Să știți că și eu, atunci când vă văd, îmi doresc din suflet să pun insigna cu rezist, pe care o aveți lângă dumneavoastră. Deci, pe cuvântul meu. Nu am pomenit și vă spun cu mare sinceritate, nu am pomenit de când sunt și sunt medic, să nu uitați lucrul acesta... da?! probabil că am învățat ceva mai mult decât dumneavoastră de la viață, nu carte,nu, dar de la viață. Ca și părinte! Vă doresc să fiți părinte și dumneavoastră, cât mai curând, și să aveți parte, Dumnezeu nu doarme și să aveți parte în viață de oameni ca dumneavoastră. Asta vă doresc. Pentru că nici eu.... este dreptul meu, ca individ, să mă apăr vis a vis de ceea ce faceți dumneavoastră. Este aproape momentul în care pot să ripostez și eu. Da. Nu las nimic așa. Pot să polemizez cu colegii dumneavoastră, putem.... vedeți, mai discut și suntem, de multe ori, pe poziții antagonice dar să știți că niciunul dintre oamenii care se află aici la masă și în ace stă încăpre nu are conduita și comportamentul dumneavoastră. Un om care habar nu are, nu citește jumătate de rând,... da? ... care vine cu un sms în față de la altcineva care nu știe că nu vorbește la Primăria Municipiului București, vorbește la Primăria Sectorului4. Această investiție este o investiție pe care o face exclusiv Primăria Sectorului 4, este administrată de Primăria Sectorului 4, nu o concesionează nimănui că nu are voie. înțelegeți? Dreptul de operare poate să îl facă printr-o direcție, prin administrativ, prin orice. Nu are nici o legătură investiția ... .da? ... cu modul de operare. Nicio legătură nu are. Noi construim un lucru, știu că nu vă indentificați ca fiind român... da?... dar noi facem lucruri pentru români, că noi suntem români aici. Indiferent că sunteți de acord dumneavoastră sau nu, dar suntem români pe aici. Și este o modalitate în care încercăm să aniversăm, cu permisiunea dumneavoastră, că sunteți șeful nostru aici, să aniversăm 100 de ani de când statul acesta e un întreg. înțelegeți? Da? V-aș ruga măcar din respect să vă ștergeți rictusul ăla de pe față/6

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Trebuie să știți că ați fost reclamat până la Comisia Europeană pentru lipsa de concurență. în al doilea rând, eu vă întreb atunci.... dacă spuneți că nu aveți dreptul de concesiune de ce aproape jumătate din clădirile din Parcul ....din Orășelul Copiilor nu sunt administrate de ADP, dar de niște firme private cum este de exemplu tiroliana, sala de joc in-door și altele. Puteți să îmi răspundeți? Vă rog să îmi răspundeți?6

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știți filmul ăla The

Mask? Știi, cu somebody stop me ? Deci nu e.... Pe cuvântul meu. Deci, domnule ești.....Moulin

sau cum să îți spun Guilhem ,Christian sau cum să îți spun? Bă tată ești.... Deci nu am cuvinte... Nici nu pot să îți spun cum ești. Pe bune. Zici că ești autist. Pe bune. Știi ce e autist? Deci eu spun una, tu mergi așa,... știi?... ca mărfarul de Ciulnita, dacă știi unde e Ciulnița?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Vă rog, dacă putem continua?16

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dumneata știi, prin întrebările pe care le pui ne jignești. Mă jignești pe mine, o jignești pe femeia asta, o jignești pe femeia asta, pe oamenii ăștia care sunt aici, îi iei pe toți de papagali. Măi, măcar ai și tu bunul simț și citește băi. De exemplu și eu așa am făcut. Și eu eram aerian, când am venit în Consiliul Local Sector 4, în 2012. Eram aerian! înțelegi? îmi trebuia elice ca să pot să aterizez în bancă. Bine! Dar știi ce am făcut? Bă, am citit! Bă, am luat cartea și am citit! Că nimeni nu s-a născut învățat! Și am citit din respect, în primul rând, pentru oamenii ăia care m-au votat. înțelegi? Nu suntem la emisiunea lui Virgil lanțu- Copiii spun lucruri trăznite! înțelegi? Deci, pe cuvânt, deci, tu când iei cuvântul și ne mai întrebi câte o trăznaie de genul ăsta, dar după un an jumătate.... dar după un an jumătate, da nu te-ai plictisit de chestia asta? Ești tenace! Asta îmi place! E o tărie...o chestiune de caracter. Nu ți-am spus nimic că te-ai dus în Cambodgia, unde ai fost tu, ai lipsit trei luni de zile. Nu ai avut treabă. I-ai lăsat pe ăștia aici, singuri. Nu ți-am zis nimic că pui 50 de miliarde de lucruri, bă, trăznite! Abia aștept și eu, Doamne, că durează, ce să faci, abia aștept și eu să fac plângeri împotriva ta! Pe ce ai făcut tu. Abia aștept! Și să vezi, câte ai făcut tu atâtea îți dau și eu! 200 ai făcut, 200! Te duci la miliție, cum mă duc și eu. Da?! La fel, te duci, faci potecă. Asta o să faci și tu cum fac și eu! Că e simetrie! Sunt Comisia Europeană și Drepturile Omului nu sunt numai pentru tine mai băiatule sunt și pentru mine, sunt și pentru ea și pentru ei! Nu numai tu ai drepturi pe aici! Și eu am! Și toți ceilați au! Și avem dreptul să nu mai auzim tâmpeniile tale. E dreptul nostru!"

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Să știți că eu citesc legile, nu ca dumneavoastră și de asta o respect și cer să fie respectată. Și în al doilea rând eu nu v-am jignit.../'

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știți ce înseamnă concesiunea?”

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,,...eu nu v-am jignit niciodată..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ba da!“

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,,... în Consiliul Local, acuma este scris pe bandă, dacă continuați, mă duc la poliție, după ce ies de aici."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Te rog frumos! Te

invit."

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Mulțumesc!"

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da?! Te invit să te duci la poliție! Să te faci tu de râs. De ce ne jignești când ne spui că Primăria Sectorului 4 face concesiuni? Citește! Asta e o formă de jignire! Da până când crezi că mai suportăm toate astea?! De unde suportăm toate lucrurile astea, în ceea ce te privește?! Ești revendicativ? Dă-ne afară din sală pe toți! Plecăm, că te deranjăm pe tine! Deci, repet și îți răspund la întrebare domnule consilier. Unu. Nu concesionăm nimic, că nu avem dreptul. Doi. Este o investiție pe care o face, în exclusivitate, Primăria Sectorului 4. Modalitatea de operare o decide Consiliul Local Sector 4, când o fi gata. Da?! Este un tip de investiție. De ce vezi taxe și toate lucrurile alea ? Pentru că recuperăm TVA-ul de la această investiție, domnule consilier. Cum și de. la parcări recuperăm TVA-ul, cum și de la piață recuperăm TVA-ul, de aceea le facem. Și dacă te deranjează că facem ceva pentru România, spune-ne că nu mai facem. Facem Franța Parc . Și considerăm că mâine este 14 iulie."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Vă rog domnule Turmac!" ... (intervenție din sală neînregistrată pe bandă)...

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Da. Noi avem... câțiva dintre consilieri avem o teamă permanentă și ne simțim ușor amenințați de atitudinea colegului nostru. Sigur, psihologic dânsul duce un război.... suntem... ne simțim și noi hărțuiri.... unii dintre noi, dar nu este o problemă. Acum, eu ce invit pe toată lumea este să tratăm lucrurile un pic mai profesionist și să încercăm, cât mai mult, să rezolvăm problemele pe care le avem, în acest cadru. Pentru că până la urmă, în Consiliul Local, are un rol important în comunitate, atâta timp cât venim cu proiecte concrete și mai puțin cu critici și.... nu spun să nu criticăm, că de multe oriam criticat atunci când a fost cazul dar,. argumentat și până la urmă într-un dialog normal. Ca o mențiune, cred că va rămâne problema madatului Băluță, că faceți lucruri care costă puțin."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am și eu... îmi cer scuze! Am o întrebare către... cu permisiunea și nu vreau să mă interpretați greșit domnule consilier Andrușceac. Am și eu o întrebare la dumneavoastră. V-ați simțit dumneavoastră sau colegii dumneavoastră de grup vreodată, și am avut slavă Domnului, momente în care ați părăsit sala, au fost și momente tensionate și au fost, sunt și vor mai fi, e normal și inerent lucrul acesta dar vreodată, domnule consilier, v-ați simțit de mine personal sau de colegii mei batjocorit, umilit, amenințat, hărțuit? Vreodată? Și vă spun cu mare sinceritate lucrul acesta. Da?! Pentru că, ceea ce trăiește Aparatul de specialitate este o formă și fac apel la dumneavoastră, în calitate de lider de grup, este o formă de hărțuire. Deci, vreau să vedem și o să îi rog pe cei de la Poliția Locală, pe cei de la Primărie să facă o situație cu numărul petițiilor pe care le trimite domnul consilier și cu conținutul acestora. Deci, este... este o formă... vă rog frumos... și probabil că aș dori să facem un HCL ca liderii de grup, măcar să dea petiții care au legătură cu lucrurile. Nu se poate! Deci, credeți-mă, deci, nu putem! Ar trebui să mai deschidem o Primărie să îi răspundem dânsului! Atât am vrut să vă spun. Aștept un răspuns. Știu că sunteți într-o situație în care.... nici eu, poate, în locul dumneavoastră nu aș răspunde dar vă rog să luați aminte de ceea ce v-am spus omenește!“

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu domnule Primar! Nu mă puneți în nicio dificultate. Eu sunt un om care îmi asum părerile. Da?! Am dreptul și conform legii să am păreri și declarații politice pe care mi le asum și pe care nimeni nu mi le poate contesta sau pentru care nu pot fi acuzat. Da?! Este dreptul meu. Nu m-am simțit! Eu cred că pot să răspund la orice discuție într-un mod în care... mă rog., consider că este necesar să o fac dar, dacă dumneavoastră ridicați tonul aș putea să o fac și eu, nu consider că într-o discuție lucrurile astea trebuie să ne ducă la tribunal. Pe de altă parte, să știți că acțiunile pe care le face colegul nostru, sunt acțiuni în nume propriu. Așa că dacă vă simțiți lezat, acționați în consecință. Nu puneți anatema asupra grupului USR pentru că, doar atunci când veți vedea că facem, în numele grupului, o luare de poziție sau o plângere către Aparatul Primarului sau împotriva unei Hotărâri de Consiliu Local, atunci da, ne vom asuma în numele grupului. Vă mulțumesc!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și cu asta închei acest lucru! Vreau să vă spun așa: nu a existat și am avut dezbateri publice pe probleme sensibile din punct de vedere al poziționării între grupul USR și executiv. Nu a existat! Au fost prezenți, în diverse momente, a fost domnul Nicușor Dan, domnul Gosim, colegii dumneavoastră de la capitală, doamna Ciceanu, nu mai îmi aduc aminte cei care au fost.... Dacă vreodată ați considerat și ați văzut și dumneavoastră i-am invitat de fiecare dată alături, ca pe niște parteneri, chiar dacă nu am avut, nu am și nu vom avea probabil același punct de vedere vreodată pe o anumită speță, dar respectul, respectul...! Nu! Am o apreciere deosebită cum și pentru colegii de la PNL, am o apreciere deosebită pentru... Domnul Bușoi are aceeași meserie cu mine! Nu am cum să nu îl respect! Domnul Orban. Am tot respectul față de dânsul. Și am un respect și nu a existat vreodată vreun moment, în care să vorbesc urât față de vreunul dintre conducătorii dumneavoastră, nu am făcut și nici nu voi face lucrul acesta! Pentru că eu cred că e timpul să abordăm lucrurile altfel, dacă am o problemă, cum vedeți, o exprim și o spun direct celui care.... nu vin să mă plâng la dumneavoastră de domnul Guilhem. Da?! îi spun singur. Dacă dânsul poate să îmi răspundă vreodată în viața lui, îmi răspunde dacă nu, nu. Da?! Dânsul e specializat și are doctoratul pentru acțiuni de genul acesta, subversive. Foarte bine! Și eu pot să fac la fel și voi face! Exact ce faci dumneata o să fac și eu. Identic! Nu mă las! Vreau să spun exact cum mi-ai depus dumneata 50 de mii de plângeri, pentru fiecare dintre ele, în momentul în care.... la fel , cum trăiesc eu să trăiești și tu. Terorizat și hărțuit. La fel. Nu o să ai somn de dimineața până noaptea. O să te duci cum mă duc și eu la miliție.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Dacă mai sunt alte discuții, vă rog! Domnule Turmac!44

Dl consilier Marin Alexandru:,, Și eu consider că atacurile astea la persoană care se fac și ultima oară... ultima oară domnul Andrușceac a avut un atac la domnul Dragnea, ceea ce eu cred că e o greșeală, pentru că noi aici suntem în consiliu și ne ocupăm de administrarea instituției. Nu trebuie să discutăm... să ducem discuțiile astea la nivelul președinților de partid sau.,..44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt alte opinii? Vă rog domnule Șupeală.44

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, Domnul Moulin, am tot respectul pentru statul francez, însă vreau să rog ceva personal pe domnul Moulin, pentru că este cetățean francez, ....(intervenție din sala neînregistrată pe bandă)... Cum? ....(intervenție din sală neînregistrată pe bandă)... Da! Și român și francez, vorbește și română și franceză, noi am mai uitat, ăștia mai în vârstă că, dacă nu prea am mai avut ieșiri așa, am mai uitat și franceză, dar asta nu înseamnă că nu suntem români sau că nu știm și ceva franțuzește. în fine! Asta e altă problemă. însă, aș vrea să fac Ia dânsul un apel, personal, pe persoană proprie, ca să facă ceva bun și pentru statul român sau dacă vreți, mai precis, pentru sectorul 4 și anume să mergeți la firma aceasta franțuzească, care a preluat APA NOVA și să interveniți ca să mute cele trei canale de deversare ale reziduurilor, fecalelor, unde vin, zilnic, mașini din Dâmbovița, din Ilfov, din Călărași, probabil că vor să aducă și la București ce este în afara Bucureștiului, să fie mai așa.... iar dacă nu poate să le mute, de aici de pe Bercenarului, să le ducă să le deverseze lângă sediul APEI NOVA sau lângă sediul mediului că probabil luând și dânșii cunoștință de acest aer bine plăcut o să le mai cadă dinții și o să facă rost doamna Primar de clienți că, este un miros de te doare capul! Dacă am stat într-o zi ca să pot să ies din Bercenarului în Griviței, pentru cinci minute care le-am stat până am trecut, în mașină fiind,... nu ai nici cum să dai aer condiționat.../'

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Părinte, mă scuzați! Dacă putem continua, vă rog!"

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, Un minut! Un minut!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Vă cred dar...."

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, De asemenea, aș dori ca domnul Moulin când merge în

Franța să luați cuvântul la acel pro...mass media.....a.... dacă nu mă înșel... și să spuneți acolo că

doamna Kovesi a descoperit printre altele, la APA NOVA, că are o delapidare de douăzecișipatru...."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Părinte! Părinte! Nu avem treabă.....Fiți atent!"

DI consilier Șupeală Gheorghe:,, Știu, știu! Nu! Dar lăsați-mă...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă rog mult de tot! Tocmai! Noi ne vedem de problemele noastre locale nu de alte probleme! Dacă avem probleme le avem locale și nu avem.."

DI consilier Șupeală Gheorghe:,, Da! Da! Prea..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Fiecare instituție a statului român trebuie să își facă datoria."

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, Prea mi se pare că numai anumite persoane au dreptul să jignească pe alții..."

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar! Dați-mi voie, vă rog, să îi răspund domnului consilier pentru că, la rugămintea dânsului și a dumneavoastră, eu m-am ocupat exact de situația deversării de către firme care sunt sub contract cu APA NOVA, în canalele colectoare de pe drumul Bercenarului și pot să vă spun așa: Lucrurile stau în felul următor -operatorul care are concesionate aceste puncte de deversare de la Primăria Capitalei, deci Primăria Capitalei este proprietarul, APA NOVA a concesionat dreptul de utilizare. Legea Mediului, pentru deversări și pentru tot ce se întâmplă acolo, este extrem de stufoasă și eu, la discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții APA NOVA am spus că nu încercăm să punem la punct efectiv tot ce cere legea acolo pentru că legea le cere inclusiv o sație în care ei să analizeze deversările făcute la fiecare mașină, granulația și toate lucrurile astea, pentru că e vorba de niște site și au responsabilități față de proprietarul acestor conducte, infrastructurii de colectare, adică Primăria Capitalei, să deverseze conținutul acelor vidanje într-o anumită formă decantată și diluată. Acum, ei ne vor răspunde și vă voi prezenta răspunsul lor, ceea ce înseamnă... asupra a ceea ce înseamnă modalitățile în care APA NOVA, care a concesionat aceste locuri, supraveghează deversările, pentru că deversările nu sunt făcute de APA NOVA ci sunt făcute de societăți comerciale care au ca obiect de activitate vidanjarea. Și sunt mai multe. Sunt mai multe întrebarea mea este și acolo vreau să mă lămuresc cum o societate comercială folosește o infrastructură dată în mod gratuit spre utilizare, făcând profit de pe urma ei.

Da?! Pentru că APA NOVA încasează bani de la firmele de vidanjare pentru a utiliza aceste utilități. ....(intervenție din sală neînregistrată pe bandă)... Da, dar voi avea și alte răspunsuri. Vin și vă spun.'1

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Vin mașini și din Ilfov și din Călărași..?1

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știați că ia bani și pentru apa din subteran? Asta e maxim...! Dacă vă faceți puț trebuie să anunțați și să plătiți și apa de puț11

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Exact! Ca la apele pluviale și la tot ce se scurge de la astea Da! E o problemă! Ajungem să plătim, într-adevăr, cea mai scumpă apă din Europa, mi se pare absolut anormal și probabil în comun, ne vom da mâna și vom rezolva problema aceasta.11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Putem trece la vot sau mai sunt discuții? Vă rog domnule Turmac! Haideți!11

DI consilier Turmac George-Adrian: „Revenind un pic Ia proiectul de hotărâre, văd aici o sumă de investiții totală de optsprezece milioane cincisute..?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cu TVA.11

DI consilier Turmac George Adrian:„Cu TVA, da. Nu știu dacă e mult, dacă e puțin, din punctul meu de vedere, dacă s-au îndeplinit toate formalitățile legale, e ok Mai jos, în Raportul de specialitate și ca o mică paranteză domnul director executiv de la Investiții și achiziții publice dacă poate să își treacă și numele pe Raportul de specialitate ar fi excelent, nu doar să semneze, că nu știm semnăturile pe de rost, a propus un termen de deschidere de 01.12.2018, deci, exact în ziua Centenarului. Eu m-aș bucura foarte foarte tare dacă am putea să ne ținem de acest termen pentru că, altfel, din punctul meu de vedere investiția își va pierde un pic din...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Gândiți-o larg! Gândiți-o larg!11

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Domnule Primar! își va pierde un pic din interes. Ziua de 01.12.2018 va fi o zi foarte importantă pentru România, lucru pe care încercați și dumneavoastră să îl sublimați și ceilalți colegi. De acord. Dacă ne înliămăm la un proiect de 18 milioane și jumătate de lei, cu tot cu TVA, cum spuneți dumneavoastră, trebuie să faceți toate demersurile.11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu mai spun eu! Așa

scrie!11

DI consilier Turmac George-Adrian:,, Da! Da! Cu TVA, în sensul că dumneavoastră ați specificat că e cu TVA, trebuie să fim foarte atenți că putem să respectăm acel termen, pentru că altfel, investiția își va pierde din valoarea simbolică, pentru că asta am încercat să facem. Nu? România Parc 100. Asta ați spus dumneavoastră. Eu am fost de acord?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Numai domnul Cioloș are România 100?1

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Știu! Știu! România Parc 1918-2018. Corect! Ne-ați explicat, asta am vrut să spun, când am votat proiectul de hotărâre inițial și l-am introdus pe lista de investiții, ne-ați explicat despre ce e vorba. Eu unul sunt de acord cu crearea unui spațiu oarecum cultural să îi spunem sau istoric în sectorul 4 pentru că sectorul 4 este unul cu cel mai mare deficit pe partea de cultură, adică nu avem nimic, nu avem nici parte din centrul Bucureștiului, ne oprim chiar la limită, foarte puține obiective, suntem practic un sector dormitor, cum se spunea pe vremuri, cartier dormitor, din păcate. Eu sunt de acord cu proiectul , v-am spus, dacă au fost îndeplinite condițiile legale pentru stabilirea valorii și totul este în regulă, e ok dar , vă rog foarte mult să vă asumați acest termen de 01.12.2018 pentru că, altfel investiția își va pierde un pic din valoare. Simbolic!11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La cum mă cunoașteți și acum vă răspund personal, la cum mă cunoașteți dumneavoastră, va dați seama că sunt conectat 200% în general pentru respectarea și a termenului și a obiectivelor și ați văzut că mă preocupă chestiunea aceasta. în mod evident, mă feresc să fac promisiuni. Da? Dar ceea ce vă pot garanta este că nu mă las până nu terminăm în timp.11

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Domnul Primar! Așa cum am făcut..?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în timp!11

Dl consilier Turmac George-Adrian:,,... așa cum am făcut la contractul pentru modernizarea primăriei unde avem un termen de finalizare și apoi contractantul își asumă să plătească chiria și aici putem să găsim o modalitate de...."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Punitivă. E corect ce spuneți!"

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Da!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Până la urmă știți ce se întâmplă la multe.... și la asfalt e la fel, să vedeți ce termen am. Ideea este sigură. Nu ne încălzește că îl penalizăm pe unul dacă obiectivul tot nu e.....44

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Nu! Bineînțeles!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa este....așa, o mică satisfacție pe care o ai! Dar nu......te interesează să rezolvi problema!44

DI consilier Turmac George-Adrian:,, Probabil poate să fie o motivație în plus, care uneori fucționează.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Avem plăcerea asta!

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Da?! Mulțumesc.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Mulțumesc, domnule Turmac. Supun la vot proiectul nr.15. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe Ordinea de zi Proiectul numărul 16 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 16 voturi pentru și 10 abțineri , proiectul a fost adoptat.44

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnule președinte! O mențiune!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Vă rog!44

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Colegul nostru francez s-a grăbit la poliție. Vă rog să menționați în procesul verbal faptul că,atunci când un consilier părăsește sala, trebuie să aibă un motiv întemeiat și să ....“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Nu ne-a anunțat motivul!44

Dl consilier Gâf Deac Io an: „...și să ne anunțe motivul, pentru că altfel, conform legii, participarea la ședințele Consiliului Local, ordinare, extraordinare și de îndată este obligatorie, ca să ne înțelegem! 44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Așa este!44

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Și dacă nu există un motiv întemeiat, poate ne gândim și la sancționarea colegului nostru, pentru că nu mi se pare normal fiecare să plece când vrea pe această chestiune. Vă mulțumesc frumos.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„La ultimul proiect suntem 25 de consilieri din 27 Proiectul nr.17 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 137.325.270 lei, in vederea refinantarii împrumutului contractat de Ia Banca Comerciala Romana (19 / 28643 / 03.10.2005), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/17.08.2017 Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Andrușceac!44

Dl consilier Andrușceac Antonio-.„întrebare pentru Doamna Secretar, vă rog. Având în vedere articolul 46, punctul 2 din Legea 215, îi solicit Doamnei Secretar să ne spună dacă acest proiect se încadrează, conform articolului menționat, la votul cu două treimi sau la majoritate...Deci dacă vreți dau eu citire...dau eu citire...44

Dna Vîlcea Otilia Iustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,

Majoritatea în funcție. “

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii, administrarea domeniului public și privat, comune, orașe, participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, transfrontalieră, organizarea asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice cu organizații cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din totalul consilierilor în funcție. Deci e vorba despre contractarea de împrumuturi. Aici vorbim, în proiect, despre o modificare, exact, a aprobării contractării. Să-mi spuneți, dacă din punct de vedere legal, intră sub incidența acestui articol sau nu.”

Dna Vîlcea Otilia Iustin ian a-SecretaruI Sectorului 4 al Municipiului București:,, Potrivit articolului 45, alineat 2 se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție unnătoarele hotărâri ale Consiliului Local: „ hotărârile privind contractarea de împrumuturi în condițiile legii'" Având în vedere că este o modificare la această hotărâre de contractare de împrumuturi, se aplică acest articol.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Hotărârea a fost deja adoptată, domnule consilier. Ideea de împrumut a fost. E vorba de modificarea ei.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles. Am întrebat acest lucru tocmai ca să ne clarificăm. Dacă modificarea intră sub aceeași incidență a articolului sau nefiind vorba... pentru că eu consider că este totuși o modificare a unui contract."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 18. întrebări, Interpelări. Vă rog, domnule

A

Turmac... (intervenții în sală fără microfon).. N& rog să mă scuzați! Punctul numărul 18: întrebări, Interpelări."

DI consilier Turmac George-Adrian:„Pentru executiv, am o întrebare. Urmează, din ce știu, un termen de depunere a proiectului de strategie pentru Grupul de Acțiune Locală. Voiam să știu, pentru că sunt membru în consiliul de administrație la Liceul Miron Nicolescu, voiam să știu dacă este și acest liceu integrat în acea strategie? Au fost întrebări de acolo, din liceu."

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, este grupul de lucru și o să vă spun în cel mai scurt timp. Nu știu să vă răspund la această întrebare acum.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar,...domnule Viceprimar...mai am o întrebare care vine de la cetățeni, în legătură cu lucrările care se fac pe Șerban Vodă. Sunt lucrări făcute de Primăria Sectorului 4, pentru că Șerban Vodă, nu este în administrarea Primăriei Sectorului 4, sau sunt lucrări făcute de ADP la solicitarea și prin contractul cu Primăria Sector...? Luminați-ne aici, ca să dăm și noi un răspuns cetățenilor.”

DI Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pe

Calea Șerban Vodă, au fost, la un moment dat, niște lucrări făcute de ADP Sector 4, dar lucrările de acolo sunt demarate de Primăria Municipiului București.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„înțeleg că și bugetul pentru aceste lucrări a fost pus la dispoziția ADP Sector 4, tot de către Primăria Municipiului București.”

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu

știu să vă spun, punctual, acum.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Atunci, vă solicit, dacă doriți, un răspuns chiar într-o formă mai neoficială ca să știm, pentru că avem o problemă de legalitate, dacă pe zonă de administrare a Primăriei Capitalei, am folosi fonduri de la Sectorul 4...și atunci, măcar să știm să le cerem înapoi de la Primăria Capitalei, poate a fost o eroare.”

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, cu siguranță, nu este nicio incompatibilitate, vis-a-vis de legalitate.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, dacă nu este în zona noastră de administrare...și Șerban Vodă, nu este...a fost luată...că mi-aduc aminte că nu am cerut-o în

administrare ca să putem lucra, avem o problemă dacă a fost făcută cu banii de la bugetul...Vă mulțumesc!"

DI Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am

înțeles foarte bine ceea ce spuneți.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Doamna Murgoci. Vă

rog!"

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Eu mai am o întrebare legată de Grupul de lucru pentru minoritatea romă, care, nu s-a întrunit deloc până acum și eu o leg cumva de întrebarea colegului meu, pe acel GAL, dacă nu ar fi oportun să fi implicat și acest grup de lucru, care să se și reunească cu această ocazie?"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Oricând vom avea...Și eu sunt membru în acest grup și oricând vom avea pe...44

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Păi, haideți facem o întâlnire."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Păi, atunci, propuneți și...Vă rog, domnule președinte...44

DI consilier Simion Samir:„In următoarea perioadă o să convoc ședința....și vreau să vă mai spun...Am rugămintea, ca după ce va avea loc prima ședință...dacă se poate consemna, să participăm și noi la dezbaterile ședințelor pentru GAL, împreună cu comisia...sau să fim invitați la GAL.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bineînțeles. Domnule Șupeală, vă rog!44

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Mai aveam două..."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Mă scuzați!44

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Mai am două interpelări. Nu știu dacă mai este domnul director de la DGITL...Este vorba de cazul domnului Ioan Mihai Greceanu, care a fost cumva, dublu impozitat pentru această taxă de salubrizare. Dânsul are un PFI, al cărei adresă, mă rog, al cănii sediu...social, cred că se cheamă, este apartamentul. în cazul în care el nu desfășoară activități în acel apartament, nu avea de ce să plătească ca și persoană juridică. Eu am adus contestația dânsului și v-aș ruga să fiu și eu informată, care va fi soluția dată...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Eu v-aș ruga să faceți o solicitare în scris către domnul director sau...44

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„O depun așa...Mai am o solicitare către DGASPC Sector 4. Este vorba de domnul Mihai Cochior, care are un certificat de handicap permanent, adică nu mai necesită să meargă la revizuire. Există o hotărâre de Consiliu General, prin care persoanele cu handicap, primesc o sumă de bani. Dânsul nu poate să beneficieze de acea sumă de bani pentru că este nevoie de un control la Comisia de handicap, ceea ce nu este cazul dânsului. Dacă cei de la DGASPC ar putea găsi o soluție în direcția aceasta.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rugăm să faceți o solicitare scrisă către doamna director sau către instituție și vă va răspunde în scris.44

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„O las aici...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnule Șupeală, dacă...44

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Da. Voiam să fac o invitație către toate doamnele și toți domnii consilieri, în ziua de joi, de Sfântul Andrei, la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, unde și slujesc, se susține un concert de cântece patriotice și dacă aveți plăcerea, vă așteptăm cu drag! De asemenea, tot în cadrul parohiei noastre, există o bătrână care are o problemă mai delicată, în sensul că, săraca, a plecat să facă chimioterapie la medic, și-a luat la revedere de la soț și când s-a întors, l-a găsit pe acesta mort...și a rămas cu o datorie de 1500 lei... 15 milioane. Nu este o sumă extraordinară...Făceam un apel la toate partidele, dacă s-ar putea punem mână de la mână și să o ajutăm pe această bătrână...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Părinte, cred că asta putem să vorbim fără să fie la microfon, să discutăm între noi cu liderii de grup și așa mai departe...44

DI consilier Șupeală Gheorghe:„Da. Scuzați, scuzați!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,,Punctul 19 pe Ordinea de zi: Probleme curente. Dacă sunt...Bun. Mulțumesc frumos! Declar ședința închisă?4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4,


Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Otilia Iustiniana VÎLCEA


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOC AL

ȘEF SERVICIU,

Aneta CRISTESCU

Transcris,

Consilier Mibaela CHIRCU

Consilier Mibaela TĂTARU Consilier Mirela MUSTÂȚEA

28