Hotărârea nr. 65/2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice -Serviciul Investiții și Derulare Contracte nr. P.7.3./316/24.03.2017.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4. în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2017.


Nr. 65/31.03.2017

ANEXA

la HCLS4 nr.65/31.03.2017

lei

Nr. Crt

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE

INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M

(inclusiv TVA)

1.

Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni

15,026,459.00

11,287,227.00

TOTAL

15,026,459.00

11,287,227.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Cosmin-Constantin /BĂRBĂLĂtN

/*    / r.-." ' \


m.b; î

FA?.\    ■"    /