Proces verbal din 09.01.2014

Proces Verbal Sedinta de Indata


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 09.01.2014, ora 16.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția

nr.14/08.01.2014.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 23 de consilieri din 26.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea d-lui consilier Gheorghiță Diaconu.

La ședință au participat membri Consiliului Local, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului sectorului 4.

Președintele de ședință, dl. consilier Gheorghiță Diaconu: “ Stimați colegi, dacă sunteți amabili putem să începem. Vreau să anunț că suntem prezenți 23 de consilieri din 26. Avem cvorum. Dacă este presa în sală ? Nu este. Profităm de acest prilej, am început un nou an, dorim să vă urăm: < La mulți ani! >, sănătate, bucurii și multe succese. Pentru ședința de îndată, ordinea de zi are un singur punct, și anume: < Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul secțiunii de funcționare a bugetului local pentru anul 2013 >. Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4. Supunem la vot. Cine este pentru această ordine de zi ? Dacă sunt abțineri ? Nu. Voturi împotrivă ? Nu. Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Mulțumesc. Și acum, hotărârea privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013. < Având în vedere, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; Raportul de specialitate nr.P:4. 1/27/08.01.2014 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr, 2020/17/12/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 806/19.12.2013; în temeiul art. 45, alin 2, Ut. a , coroborat cu art. 81, alin. 2 Ut. d din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, hotărăște: Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2013, în sumă de 2 852 183,98 lei, din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2013. Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -Electoral >. Discuții dacă sunt ? Dacă nu, v-aș propune să votăm pe articole. Cine este pentru articolul 1 ? 19 voturi pentru. Abțineri dacă sunt ? 4 voturi abținere. Voturi împotrivă ? Niciunul. Mulțumim. Pentru articolul 2, vă rog să votați. Cine este pentru ? 19 voturi pentru. Dacă sunt abțineri ? 4 voturi abținere. Voturi împotrivă ? Nu. Hotărârea în ansamblul ei. Cine este pentru ? 19 voturi pentru. Dacă sunt abțineri ? 4 voturi abținere. Voturi împotrivă ? Zero. Mulțumim, proiectul a fost aprobat. S-a epuizat ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare și declarăm ședința închisă “

Dl. Viceprimar, Daniel Băluță: “ Un moment î Următoarea ședință va fi pe data de 30 ianuarie la ora 16.30, ședința ordinară “

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4,


Gheorghiță DIACONU


Radu DRAGOMIRESCU


Transcris

Cons. Luminița MARTIN

2