Hotărârea nr. 66/2014

Hotarare privind rectificarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2014


e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere : s

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/2325 din data de 12/05/2014;

Luând în considerare prevederile :

- art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată ;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local în sumă de 528 972 mii Iei, conform anexei nr.l Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :


- Formularul 11- Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității admini

teritoriale ;


-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 528 972 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor


- Anexa 3

- 49.02. Buget local

- Anexa 3.1

- capitol bugetar 51.02

- Anexa 3.1.1

*

- cap.51.02.01

- Anexa 3.1.1.2

- cap.51.02.01.03

- Anexa 3.1.1.3

-cap.51.02.01.03P

- Anexa 3.2.

- cap.54.02.

- Anexa 3.2.1

- cap.54.02.50

- Anexa 3.3

- cap.55.02

- Anexa 3.4

- capitol bugetar 65.02

- Anexa 3.4.1

- cap.65.02.01

- Anexa 3.4.2

- cap.65.02.02

- Anexa 3.4.3.

- cap.65.02.03.01

- Anexa 3.4.4

- cap.65.02.03.02

- Anexa 3.4.5

- cap.65.02.03 US 1

- Anexa 3.4.6

- cap.65.02.03 US 2

- Anexa 3.4.7

- cap.65.02.04

- Anexa 3.4.8

- cap.65.02.04 US2

- Anexa 3.4.9

- cap.65.02.07.04

-Anexa 3.4.10

- cap.65.02.07.04 US

- Anexa 3.5.

- capitol bugetar 65.10

- Anexa 3.5.1.

- capitolul 65.10.04.

- Anexa 3.5.2

- cap. 65.10.04.02


-    Autoritati publice

-    Autoritati executive si legislative

-    A.S.L.G.;

-    Primăria Sector 4;

-    Alte Servicii Publice Generale - Alte servicii Publice Generale

-    Dobânzi

-    învățământ total

-    centralizator

-    A.S.L.G.

-    ASLG 1

-    ASLG 2

-    Unități școlare

-    Unități școlare

-    ASLG 2

-    Unități școlare -ASLG

-    Unități școlare

-    Invătămînt

-    Invatamant secundar

-    învățământ secundarArt. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente unităților aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

-    anexa nr.4 „ Lista de investiții a Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4” in valoare totala de 1 570 mii lei

-    anexa 4.1 „ Lista de investiții a Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4” in valoare totala de 1 270 mii lei

Art.5. Se aproba virarea sumei de 12 000 000 lei din excedentul secțiunii de funcționare in secțiunea de dezvoltrare

Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.05.2014.

Nr.66/15.05.2014