Hotărârea nr. 99/2013

Hotărâre privind schimbarea destinatiei Complexului Agroalimentar Progresul situat in Soseaua Giurgiului nr. 94, sector 4, Bucuresti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duî George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației Complexului Agroalimentar Progresul situat in Șoseaua Giurgiului nr. 94, sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sectorul 4 cu nr.3725/23.05.2013;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile H.C.L. Sector 4 nr.58/18.11.2004 privind infiintarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei si statului de funcții al acesteia;

In temeiul O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

Ținând cont de prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 50/31.10.2012 pentru modificarea si completarea Procedurii privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru Închirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 si ale H.C.L. nr. 14/31.01.2013 privind completarea art. 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, pentru modificarea si completarea Procedurii privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru inchirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3, si art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicstă, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data prezentei se aproba schimbarea destinației Complexului Agroalimentar Progresul, situat in Sos.Giurgiului nr.94, sector 4, București, in imobil ce urmeaza a fi Închiriat pentru alte activitati comerciale.

Art. 2. Imobilul prevăzut la art.l de mai sus va ramane in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4.

Art. 3. Cu aceeași data se aproba schimbarea denumirii Complexului. _ Agroalimentar Progresul in Complex Progresul.    ,+

Art. 4. Se imputerniceste Directorul general al Direcției de Administrare


Piețelor Sector 4 sa organizeze procedura de licitație si sa semneze contfactel^d&A incliiriere aferente.    ț

L,


A A.

Art. 5. Licitațiile se vor desfasura in condițiile H.C.L. Sector 4 nr. 50/31.12.2012 pentru modificarea si completarea Procedurii privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru inchirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 si ale H.C.L. Sector 4 nr. 14/31.01.2013 privind completarea art. 5,3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, pentru modificarea si completarea Procedurii privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru inchirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Art. 6. Secretarul Sectorului 4 Împreuna cu Directorul General al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Nr. 99/30.05.2013