Hotărârea nr. 98/2013

Hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafețe cn destinație de locuință socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere referatul de specialitate ai Direcției Administrative și Patrimoniu nr.P.4.4/477/21.05. 2013 și Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 București;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 si cu dispozițiile cuprinse in Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr.36/31.07.2008; 52/28.08.2008; 64/25.09.2008 si 80/30.10.2008.

In temeiul prevederilor art.45 alin.l, art.81, alin.2, lit.(n) si alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă prelungirea cu un an a termenului de închiriere, la contractele pentru suprafețe de locuit cu destinație de locuință socială din Aleea Nehoiu nr.2-12, Bl F3, sector 4, în condițiile art. 5 din contractul de închiriere;

Art.2. Se aprobă completarea Capitolului VI, din contractele de închiriere la art. 12 lit. (b) cu următorul alineat : pentru nefolosirea de către chiriaș a locuinței timp de 3 luni consecutiv, fără aprobarea Sectorului 4 al Municipiului București.

Art. 3. Se aprobă ca titularii de contracte care au acumulat datorii la plata întreținerii pe o perioadă mai mare de 6 luni, precum și celor care au deja un dosar pe rolul instanțelor judecătorești pentru neindeplinirea clauzelor contractuale, să nu li se mai prelungească contractele de închiriere.

Art.4.Secretarul Sectorului 4, Direcția Administrativă si Patrimoniu și Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2013.


Nr. 98/30.05.2013