Hotărârea nr. 96/2013

Hotărâre privind incheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a peroanelor intre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Directia Generala de Asistenta Sociala

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 TeL +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul național de evidenta a peroanelor intre Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Referatul de Specialitate cu nr.D3/4860/20.05.2013, al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând in considerare adresa Ministerului Afacerilor Interne-Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date cu nr.3723026/10.05.2013;

In baza art.ll alin.(3) litg) din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Încheierea unui protocol de colaborare in vederea furnizării de date din Registrul național de evidenta a persoanelor intre Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, București.

Art.2.Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 sa semneze protocolul de colaborare, încheiat intre Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4, precum si actele adiționale"

Art.3. Prezenta Hotarare va fi comunicata după intrarea sa in vigoare către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, in vederea luării la cunostiinta.

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, precum si Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2013.

s^WsÂ'Wr£ȘEDINTE DE


■Daniel BĂLUTĂ


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4Nr. 96/30.05.2013