Hotărârea nr. 94/2013

Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2013, privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2013, privind organizarea rețelei unităților de invatamant din sistemul național de învățământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013-2014

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimaruiui Sectorului 4 și Raportul de specialitate ni*. 155/22.05.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

In temeiul solicitării Clubului Copiilor sector 4 ni'.106./13.05.2013 Înregistrata la Cabinet Secretar cu nr. 153/20.05.2013;

Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul prevederilor art. 27 si următoarele, precum si art. 61 din Legea nr. 1/2001

privind Educația Naționala si a Hotărârii Consiliului Local Sector 4, Nr. 9/31.01.2013;

In temeiul prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. (j) și alin. 4

din Legea 215/2001, privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l ........Se aprobă modificarea poziției 61 din anexa Hotărârii Consiliului Local

Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea rețelei unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, de ia nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013-2014,

ca urmare a corectării adresei poștale, după cum urmeaza:

NR.

CRT

DENUMIREA UNIT ATU DE INVATAMANT

SECTOR

4

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

61

CLUBUL COPIILOR SECTOR 4

4

GIM

STR.FAGETULUI

NR.12

0213322466

DE STAT

Art2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 împreuna cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2013.