Hotărârea nr. 92/2013

Hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.6/28.06.2012, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșfouc nr. 6-16 Tel +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

jpeatro modificarea Anexei 2 ia HCLS4 nr.6/28.06.20125 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 149/14,05.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Ținând seama de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile O.G. nr.3 5/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de

organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Văzând dispozițiile cuprinse în H.C.L.S.4 nr 6/28.06.2012, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.6/28.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, după cum urinează:

- Domnul Puiu Florian trece de la Comisia nr. 6-Comisia pentru comerț și protecția consumatorului-(comisie secundară) ia Comisia nr.2-Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism-(comisie secundară), în locul domnului Vârtejaru Nicolae, acesta din urmă devenind membru al Comisiei nr.f>-(comisie secundară) .

■ ji

Art 2. Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, aprobată prin H.C.L.S.4 nr.6/28.06.2012 se modifică conform prevederilor de la art. 1.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2013.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu    .