Hotărârea nr. 91/2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea Comisiei

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tei. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 112/05.04.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat;

Ținând seama de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector

4;

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare;

Având în vedere prevederile art.43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.2] din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1275/2000;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art.81 alin.(2) lit. m, din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se înlocuiește domnul Puiu Flori an din Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat cu dl.Vârtejaru Nicolae.

Art.2 ~ Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ și persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data.de 30.05.2013.

A

ll


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr. 91/30.05.2013Rî tep-RA'COMIRESClJ