Hotărârea nr. 90/2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 ai Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr. P.2.1./ 1576 / 24.05.2013;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile :

-    art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local în sumă de 489.535 mii lei, conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează ;

-    Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoape'Țfe^ mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor/LlP

- Anexa 3


-49.02. Buget local-    Anexa 3.1.1    - cap.51.02.01

-    Anexa 3.1.1.1    - cap.51.02.01.03P

-    Anexa 3.1.1.2    - cap.51.02.01.03P

-    Anexa 3.1.1.3    - cap.51.02.01.03P


-    Autoritati executive si legislative

-    D.G.I.T.L.;

-A.S.L.G.;

-    Primăria Sector 4;


Anexa 3.2    -    capitol bugetar 54.02    - Alte servicii publice generale

Anexa 3.2.2    -    cap.54,02.10    - Evidența Persoanelor Sector 4

Anexa 3.2.2.1    -    cap.54.02.10 D    - Direcția Evidență a Persoanelor Sector 4

Anexa 3.3    - capitol bugetar 61.02

Anexa 3.3.1    - cap.61.02.03

Anexa 3.3.1.1    - cap.61.02.03.04

Anexa 3.3.1.2    - cap.61.02.05

Anexa 3.4    - capitol bugetar 65.02

Anexa 3.4.1    -cap.65.02.03

Anexa 3.4.1.1    - cap.65.02.03 US

Anexa 3.4.1.1.1 - cap.65.02.03 US 2 Anexa 3.4.2    - cap.65.02.04

Anexa 3.4.2.1    - cap.65.02.04 US

Anexa 3.4.2.1.1 - cap.65.02.04 US2 Anexa 3.4.3    - cap.65.02.07

Anexa 3.4.3.1    - cap.65.02.07.04

Anexa 3.4.3.1.1    - cap.65.02.07.04 US

-    Ordine publică și siguranță națională

-    Ordine publică

-    Politie locală Sector 4

-    Protecție civila

A

-    Învățământ total

-    centralizator

-    centralizator unități școlare

-    unități școlare

-    centralizator

-    centralizator unități școlare

-    unități școlare

-    centralizator

-    Invatamant special

-    unități școlare

- Anexa 3.5    - capitol bugetar 66.02 - Sănătate

-Anexa 3.5.1    - cap.66.02.50    - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

-    Anexa 3.6

-    Anexa 3.6.1

-    Anexa 3.6.1.1


- capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere și religie


-    Servicii culturale

-    Alte servicii culturale Centrul Cultural Nicolae Balcescu

-    Servicii recreative și sportive - Administrația Domeniului Public Sector 4

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone Verzi


-    Anexa 3.6.2 -Anexa 3.6.2.1

-    Anexa 3.6.2.2


-    cap.67.02.03

-    cap.67.02.03.30

-    cap.67.02.05

-    cap.67.02.05.03 A

-    cap.67.02.05.03 P


Anexa 3.7 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială


-Anexa 3.7.2

-    Anexa 3.7,3

-    Anexa 3.7.3.1

-    Anexa 3.7.3.1.1

-    Aiexa3.7.3.2

-    Anexa 3.7.3.3


-    cap. 68.02.041

-    cap.68.02. AS

-    cap.68.02.AS.06

-    cap.68.02.AS.06.01

-    cap.68.02.11.2

-    cap.68.02AS.50


-    Centrul de îngrijire si Asistenta Sociala Nr. 1

-    Asistentă socială

-    Asistență socială pentru familie si copii

-    Asistență socială pentru familie si copii

-    Creșe

-    Alte cheltuieli în domeniul a'sjgurăi'îfbM S


SA

■ SA /sZAv)

și asistenței sociale

-    Anexa 3.8 - capitol bugetar 70.02

-    Anexa 3.8.1    - cap 70.02.03

-Anexa 3.8.1.1    - cap 70.02.03.30


- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică;

-    Alte cheltuieli in domeniul locuințelor;

-    Anexa 3.9 - capitol bugetar 74.02

-    Anexa 3.9.1    - cap 74.02.05

-    Anexa 3.9.1.1    - cap 70.02.05.01

- Protecția Mediului

-    Salubritate si gestiunea deșeurilor;

-    Salubritate;

-    Anexa 3.10

-    Anexa 3.10.1

-    Anexa 3.10.1.1


capitol bugetar 84.02

-    Transporturi

-    Transport rutier

-    Străzi


cap.84.02.03 cap.84.02.03.03

Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

-    Anexa 4.1.    -    centralizator    -    credite externe

-    Anexa 4.1.1    -    cap. 70.06    -    Locuințe, servicii    si    dezvoltare publica

-    Anexa 4.1.2    -    cap. 70.06.03    -    Locuințe

-    Anexa 4.1.3    -    cap.70.06,03.01    -    Dezvoltarea sistemului    de locuințe

Art. 5. Se aprobă Listele de investiții aferente unităților aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 5    „Lista de investirii a Sectorului 4 al Municipiului București”

-    anexa nr. 6    „Lista de investiții a Politiei Locale Sector 4”

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 30.05.2013.

// / <

PREȘEDINTE DE ȘEDțNȚĂj

Nr. 90/30.05.2013


Daniel BALUTA

XX’X,

3