Hotărârea nr. 89/2013

Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, pe anul 2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tei. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. P.2.1/ 864 /12.03.2013 al Direcției Economice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2012;

-    rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București;

-    prevederile art.57 alin.(l) și (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In temeiul dispozițiilor art.45, alin.(2), litera a) și art.81 alin.(2) litera d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2012, atât pentru partea de venituri pe indicatori de venituri cât și pentru partea de cheltuieli, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform surselor de finanțare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 1 - Cont de execuție bugetară - venituri

Anexa nr, 2 - Cont de execuție bugetară - cheltuieli

Anexa nr. 3 - Cont de execuție bugetară - autofmanțate parțial Anexa nr. 4 - Cont de execuție bugetară - autofmanțate integral

Anexa nr. 5 - Cont de execuție bugetară -- credite interne Direcția de Administrare a Piețelor

Anexa nr. 6 - Cont de execuție bugetară - credite interne Anexa nr. 7 - Cont de execuție bugetara - credite externe

Art.2. - Se aprobă contul de execuție al bugetului local la partea de^efiuieliV^ ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conformjunexel^?&are fac parte integrantă din prezenta hotărâre :    f


-    Anexa 2.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli, în valoare de 541.627.000 lei.

-    Anexa 2.1    -    capitol bugetar 51.02    - Autoritati publice

-    Anexa 2.1.1    -    cap.51.02.01.03 D    - D.G.I.T.L.

-    Anexa 2.1.2    -    cap.51.02.01.03    - A.S.L.G.

-    Anexa 2.1.3    -    cap.51.02.01.03 P    - Primăria sector 4

-    Anexa 2.2    -    capitol bugetar 54.02    - Alte servicii publice generale

-    Anexa 2.2.1    -    cap.54.02.05    - Fond de rezervă bugetară

-    Anexa 2.2.2    -    cap.54.02.10    - Evidența Persoanelor Sector 4

-    Anexa 2.2.3    -    cap.54.02.50    - Alte servicii publice generale

- Anexa 2.3


- capitol bugetar 55.02 - Dobânzi

-    Anexa 2.4    - capitol bugetar 56.02 - Transferuri cu caracter generai

între diferite nivele ale administrației

“ Anexa 2.5    - capitol bugetar 60.02.02 - Centrul Militar

-    Anexa 2.6    - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță

națională

-    Anexa 2.6.1    - cap.61.02.03.04    - Poliția Locală Sector 4

-    Anexa 2.6.2    - cap.61.02.05    - Protecția civilă și protecția contra

incendiilor

-    Anexa 2.7

-    Anexa 2.7.1

-    Anexa 2.7.2

-    Anexa 2.7.3

-    Anexa 2.7.4

»Anexa 2.7.5

-    Anexa 2.8

-    Anexa 2.8.1

-    Anexa 2.8.2

-    Anexa 2.9

-    Anexa 2.9.1

-    Anexa 2.9.2

-    Anexa 2.9.3

-    Anexa 2.9.4


A

-    capitol bugetar 65.02 - învățământ total

-    cap.65.02.03.01 - învățământ preșcolar - Grădinițe

-    cap.65.02.03.02 - Invățămînt primar - Școli generale

-    cap.65.02.04.02 - învățământ secundar superior - Licee

-    cap.65.02.04.03 - învățământ secundar inferior - Școli

profesionale

A

“ cap.65.02.07.04 - învățământ nedefinibil prin nivel - Școli speciale

-    capitol bugetar 66.02 - Sănătate

-    cap.66.02.06.03 - Unități medico-sociale - Sf.Luca

-    cap.66.02.50    - Alte cheltuieli în domeniul sănătății

-    capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere și religie

-    cap.67.02.03.30 ~ Alte servicii culturale - Centrul

Cultural Nicolae Bălcescu

-    cap.67.02.03 A - Administrația Domeniului Public

Sector 4

A

-    cap.67.02.03 P - întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement PS 4

-    cap. 67.02.50    - Alte servi ci i în domeniile culturii,

recreerii și religiei - - Biserici

-    Anexa 2.10

-    Anexa 2.10.1

-    Anexa 2.10.2

-    Anexa 2.10.3


- capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială


-    cap.68.02.04.1

-    cap.68.02.32

-    cap.68.02.AS


-    Centrul de îngrijire și Asistentjknr4^

-    Unități de asistență

- Centrul medico-sociaySÎ.Lupa^^ ' *

-    Asistentă socială f / eU-G \


“ Anexa 2.10.3.1

-    Anexa 2.10.3.2

-    Anexa 2.10.3.3

-    Anexa 2.10.3.4

-    Anexa 2.10.3.5

-    Anexa 2.10.3.6

-    Anexa 2.10.3.7

-    Anexa 2.10.4


- cap.68.02.AS.05.02


-    cap.68.02.AS.06.01

-    cap.68.02.11.2

-    cap.68.02.AS.15

-    cap.68.02.AS.15.01

-    cap.68.02.AS. 15.02

-    cap.68.02.AS.50

-    cap.68.02.06.01


-    Asistentă socială în caz de

invaliditate

-    Asistență socială pentru familie și copii

-    Creșe

-    Prevenirea excluderii sociale

-    Ajutor social

-    Ajutoare pentru încălzire cu lemne

-    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

-    Sprijin financiar la constituirea familiei


-    Anexa 2.11

-    Anexa 2.11.1

-    Anexa 2.11.2

-    Anexa 2,11.3

-    Anexa 2.11.4


-    Anexa 2.12

-    Anexa 2.12.1

-    Anexa 2.12.2

-    Anexa 2.13

-Anexa 2.13.1


-    capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii și Dezvoltare

Publică

-    cap.70.02.03    - Locuințe,servicii și dezvoltare publică

-    cap.70.02.05.01 - Alimentare cu apă

-    cap.70.02.06    - Iluminat public

-    cap.70.02.50    - Alte servicii în domeniile locuințelor,

serviciilor și dezvoltării comunale

-    capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului

-    cap.74.02.05.01    - Salubritate

-    cap.74.02.06    - Canalizare și tratarea apelor reziduale

-    capitol bugetar 84.02 - Transporturi

-    capitol bugetar 84.02.03.03 - Străzi

Art. 3. Se aprobă contul de execuție bugetară, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

-    Anexa 3.1.

-    Anexa 3.1.1

-    Anexa 3.1.2

-    Anexa 3.1.3

-    Anexa 3.1.4

-    Anexa 3.2

-    Anexa 3.3.

-    Anexa 3.3.1

-    Anexa 3.3.2


-    capitol bugetar 65.10 - Invățămînt

-    cap.65.10.03.01 - învățământ preșcolar - Grădinițe

-    cap.65.10.03.02 - Invățămînt primar - Școli generale

-    cap.65.10.04.02 - învățământ secundar superior - Licee

-    cap.65.10.07.04 - învățământ nedefmibîl prin nivel - Școli

speciale

-    cap.67.10.03.30 - Alte servicii culturale ~ Centrul Cultural

Nicolae Bălcescu

-    capitol bugetar 68.10 - Asigurări și asistență socială

-    cap.68.10.04.01 - Centrul de îngrijire și Asistență CIA

-    cap.68.10.12    - Unități de asistență medico-socială -

Centrul Medico-Social Sf.Luca

Art. 4. Se aprobă contul de execuție bugetară, pentru activitățile finanțatejritegraL. din venituri proprii, conform anexei nr.4. - cap.70.10.50 - Direcția de Piețelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    / *


Art. 5. Se aprobă contul de execuție bugetară - credite interne pentru Direcția de Administrare a Piețelor, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă contul de execuție bugetară - credite interne pentru Primăria Sector 4, conform anexei nr, 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă contul de execuție bugetară - credite externe pentru Primăria Sector 4, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loca! al sectorului 4 din data de 30.05.2013.

Nr. 89/30.05.2013