Hotărârea nr. 83/2013

Hotarare privind participarea la cursurile de pregatire , formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai Sectorului 4.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind participarea la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai Sectorului 4

Consiliul Local ai Sectorului 4,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 105/02.04.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4 și Expunerea de motive a doamnei Negrescu Carmen, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor

locali, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.45, alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă participarea consilierilor locali ai Sectorului 4, care nu au mai participat sau cei aflați la primul mandat, la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituțiile abilitate, pe probleme de administrație publică locală.

Art 2 Contravaloarea cursurilor și a celorlalte cheltuieli se va suporta din bugetul Consiliului Local al Sectorului 4.

Art. 3 Solicitările consilierilor locali privind participarea la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională vor fi aprobate de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, în limita fondurilor bugetare alocate.

Art. 4 Primarul Sectorului 4 împreună cu Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.04.2013.


Nr. 83/23.04.2013