Hotărârea nr. 80/2013

Hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B~dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Analizând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 2954/16.04.2013

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile Legii-cadru privind salarizarizarea unitara a personalului plătit din

fonduri publice nr. 284/2010 si O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare;

In temeiul O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

Vazand prevederile H.C.L.S. 4 nr. 19/31.03.2013 privind aprobarea numărului de posturi la nivelul Sectorului 4;

bi conformitate cu prevederile art. 45 alin.l, si art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Organigramei, a Statul de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

Art. 2. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Secretarul Sectorului 4 Împreuna cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.04.2013.


Nn 80/23.00M3


Anexa nr.l LA H.C.L. Sector4 nr4fî din.^.-.fe

ORGANIGRAMA

DIRECȚIEI DE ADMINSTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4


TOTAL 85 DE POSTURINr. posturi conducere 9 Nr. posturi execuție 76