Hotărârea nr. 8/2013

Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana Ia aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Având in vedere;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. P.2.1/265/24/01/2013 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;

Luând in considerare prevederile:

-    art. 19, alin.( a) si art. 44 din Legea Finanțelor Publice Locale nr. 273/2006; In temeiul art. 45. alin. 2, lit.( a ), coroborat cu art. 81. alin. 2 lit.( d), din

legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Programul obiectivelor de investiții in continuare, pana Ia aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București conform anexelor:

-    Anexa 1    - Lista de investiții;

-    Anexa 1.1.    - Cap. 70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe;

-    Anexa 1.2.    - Centralizator credite externe.

Art.2. Se aproba Programul obiectivelor de investiții in continuare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Direcției de Administrare a conform anexelor:

- Anexa 2    - Lista de investiții;

Anexa 2.1. -Lista dotări si alte cheltuieli de investiții;


Anexa 2.2. Anexa 2.3.


-    Cap.70.07.50 - Administrația Piețelor;

-    Centralizator credite interne.

Art.3. Prevederile prezentei ho tar ari vor fi duse la indeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economica din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 si comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.Nr. 8/31.01.2013