Hotărârea nr. 79/2013

Hotarare privind unele masuri de reducere a cheltuielilor cu energia electrica , in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar si special de stat

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind unele masuri de reducere a cheltuielilor cu energia electrica, in cadrul unităților de invatamant preuniversitar si special de stat

Având în vedere expunerea de motive a Viceprimariikii sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 nr. 1692 / 18.04.2013.

5

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. în conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81 alin. (2), lit. j) si alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data prezentei, directorii unităților de invatamant preuniversitar si special de stat din Sectorul 4 al Municipiului București au obligația sa ia masuri de intrerupere a consumatorilor electrici (aer condiționat, iluminat interior) in afara orelor in care se derulează programul instructiv-educativ.

Art. 2 Răspunderea pentru indeplinirea obligației prevăzute la art.l revine Directorilor unităților de invatamant.

Art. 3 Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 lei la 200 lei, conform prevederilor O.G. nr. 2/2001.

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Directorul Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 și directorii unităților de invatamant vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.04.2013.

'PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 ---«sr-

Nr. 79/23.04.2013